POKL - Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2010 11:50
6 stycznia 2010 r. weszły w życie zmienione Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. W dokumencie uwzględniono zmiany wprowadzone do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 z dnia 15 lipca 2009 r. i uwagi Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia Programu Kapitał Ludzki.

Wśród najważniejszych zmian dokonanych w dokumencie znalazły się:

- określono obowiązek monitorowania pomocy publicznej na każdym z poziomów realizacji Programu Kapitał Ludzki z uwzględnieniem rozbudowanej informacji na poziomie Działania i Priorytetu,

- doprecyzowano zakres informacji przedstawianych w sprawozdaniach nt. komplementarności oraz realizowanych projektów systemowych w Programie Kapitał Ludzki,

- zrezygnowano z przedstawiania w sprawozdaniach informacji dotyczących odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania/Priorytetu (załącznik nr 10) oraz prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP/IP2 (załącznik nr 11),

- doprecyzowano zapisy Podręcznika wskaźników Programu Kapitał Ludzki,

- zwiększono zakres danych przekazywanych w informacji miesięcznej m. in. o nazwę aneksu w ramach porozumień i umów oraz datę publikacji informacji o podmiotach, które uzyskały wsparcie w ramach prowadzonych naborów wniosków.

Zmienione Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 uwzględnione zostaną w przygotowywanej nowej wersji Generatora Wniosków Płatniczych, która będzie zawierała załącznik nr 2: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia do wniosku beneficjenta o płatność. Planowany termin przekazania nowego Generatora Wniosków Płatniczych to I kwartał 2010 r.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
Załączniki do Zasad Systemu Sprawozdawczości POKL - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad