POKL - Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy - aktualizacja dokumentu

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy - aktualizacja dokumentu

Drukuj
Email
Poniedziałek, 14 Kwiecień 2008 13:43
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) przygotowała zaktualizowaną wersję dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy.

Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji tego dokumentu dotyczą przede wszystkim:

1. obowiązku wykazywania środków prywatnych w przypadku projektów pomocy publicznej;

2. umożliwienia kwalifikowania w ramach projektów systemowych wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, niezależnie od prac interwencyjnych;

3. innych zmian redakcyjnych zgłoszonych przez ministra właściwego ds. pracy.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia koordynacji zmian we wprowadzanych dokumentach programowych, zmiany wynikające z niniejszego dokumentu obowiązują od dnia 10 marca 2008 r., zgodnie z terminem obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w pkt 2, będą obowiązujące z dniem wejścia w życie zmienionego Szczegółowego opisu priorytetów PO KL.

Jednocześnie w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, złożonych i ocenionych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych Projektów systemowych PUP, należy doprecyzować zapisy w kierunku zgodności z aktualną wersją tego dokumentu. Natomiast wszelkie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych złożone po dniu 10 marca br. powinny być realizowane zgodnie z nowymi zasadami. 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad