POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/09 - projekty innowacyjne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/09 - projekty innowacyjne

Drukuj
Email
Czwartek, 04 Luty 2010 08:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne POKL zatwierdzona Uchwałą nr 3952/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne POKL w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 800 000,00 PLN, z czego 200 000,00 PLN przeznaczono na projekty z komponentem ponadnarodowym, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania, znajdującego się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 799 100,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad