POKL - Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 15:06
Odpowiedzi do pytań zadanych przez Beneficjentów na i po spotkaniu informacyjnym w sprawie dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10.

1.Czy termin realizacji oraz warunki konkursu dotyczą także zagadnienia budowania partnerstwa?

Termin realizacji określony we wniosku aplikacyjnym oraz warunki  konkursu dotyczą partnerstwa  rozumianego zarówno jako podmiotu uprawnionego do ubiegania się o dofinansowanie projektu-określonego w punkcie 5.1 dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 i (partnerstwa między podmiotami, które powstaje w oparciu o zapisy punktu 5.8 w/w dokumentacji konkursowej), jak również jako rodzaju (typu) projektów podlegających dofinansowaniu tj: „pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych…”, dla którego warunki określono w punkcie 5.2 w/w dokumentacji konkursowej.

2.Jeśli partnerem jest Klub pracy jaką formę organizacyjną wybieramy i zaznaczamy w GWA?

Zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). Oznacza to, że partnerem może być podmiot, w ramach którego działa Klub pracy i wówczas w GWA należy wskazać formę organizacyjną tego podmiotu.

3.Czy są prowadzone prace nad rozporządzeniem zwalniającym prowadzących działalność z 8.1.2 od odprowadzania podatku dochodowego od dotacji?

Art. 12  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadził nowe zwolnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - dodanie do art. 21 ust. 1 ustępu 136 i 137. Punkty te dotyczą płatności z BGK. Dotacje celowe zwolnione są z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

§
pkt 129 wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

§
pkt 136 obejmuje zwolnieniem od podatku dochodowego płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

                     §                      
oraz pkt 137 zwalnia od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 129, pkt 136 i pkt 137 nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad