POKL - Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 15:06
Odpowiedzi do pytań zadanych przez Beneficjentów na i po spotkaniu informacyjnym w sprawie dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10.

1.Czy termin realizacji oraz warunki konkursu dotyczą także zagadnienia budowania partnerstwa?

Termin realizacji określony we wniosku aplikacyjnym oraz warunki  konkursu dotyczą partnerstwa  rozumianego zarówno jako podmiotu uprawnionego do ubiegania się o dofinansowanie projektu-określonego w punkcie 5.1 dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 i (partnerstwa między podmiotami, które powstaje w oparciu o zapisy punktu 5.8 w/w dokumentacji konkursowej), jak również jako rodzaju (typu) projektów podlegających dofinansowaniu tj: „pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych…”, dla którego warunki określono w punkcie 5.2 w/w dokumentacji konkursowej.

2.Jeśli partnerem jest Klub pracy jaką formę organizacyjną wybieramy i zaznaczamy w GWA?

Zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). Oznacza to, że partnerem może być podmiot, w ramach którego działa Klub pracy i wówczas w GWA należy wskazać formę organizacyjną tego podmiotu.

3.Czy są prowadzone prace nad rozporządzeniem zwalniającym prowadzących działalność z 8.1.2 od odprowadzania podatku dochodowego od dotacji?

Art. 12  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadził nowe zwolnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - dodanie do art. 21 ust. 1 ustępu 136 i 137. Punkty te dotyczą płatności z BGK. Dotacje celowe zwolnione są z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

§
pkt 129 wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

§
pkt 136 obejmuje zwolnieniem od podatku dochodowego płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

                     §                      
oraz pkt 137 zwalnia od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 129, pkt 136 i pkt 137 nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad