POKL - Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Drukuj
Email
Środa, 31 Marzec 2010 08:30
Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dotyczy pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez część instytucji uczestniczących w realizacji projektów Programu Kapitał Ludzki odnośnie odpowiedzialności karnej zawartej w treści deklaracji uczestnictwa w projekcie Programu Kapitał Ludzki, o której mowa w podrozdziale 3.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki informuje, iż w wyniku ustaleń zewnętrznych stwierdzono brak możliwości pociągnięcia uczestnika projektu do odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.

Przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) nie przewidują bowiem takiej możliwości. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała następującej erraty Wytycznych:

Strona/akapit/poz./itp.
Jest
Powinno być
str. 15 podrozdział 3.6 pkt 2 lit. d
pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


Pliki do pobrania:

Errata do Wytycznych w zakresie kwalifkowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z erratą
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad