POKL - Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Drukuj
Email
Środa, 31 Marzec 2010 08:30
Errata do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dotyczy pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez część instytucji uczestniczących w realizacji projektów Programu Kapitał Ludzki odnośnie odpowiedzialności karnej zawartej w treści deklaracji uczestnictwa w projekcie Programu Kapitał Ludzki, o której mowa w podrozdziale 3.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki informuje, iż w wyniku ustaleń zewnętrznych stwierdzono brak możliwości pociągnięcia uczestnika projektu do odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.

Przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) nie przewidują bowiem takiej możliwości. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała następującej erraty Wytycznych:

Strona/akapit/poz./itp.
Jest
Powinno być
str. 15 podrozdział 3.6 pkt 2 lit. d
pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


Pliki do pobrania:

Errata do Wytycznych w zakresie kwalifkowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z erratą
  Buy Real DianabolThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad