POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/10 runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/10 runda I

Drukuj
Email
Środa, 05 Maj 2010 15:12
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4270/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 12 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 11 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 589 690,37PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad