POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/10, runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/10, runda II

Drukuj
Email
Środa, 12 Maj 2010 14:56
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4303/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 410 309,63 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej
  online cash advance . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad