POKL - Konsultacje społeczne założeń do Planów działania na rok 2011

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Konsultacje społeczne założeń do Planów działania na rok 2011

Drukuj
Email
Środa, 19 Maj 2010 11:30
Instytucja Pośrednicząca informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2011 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2011, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów* dla projektów realizowanych w trybie konkursowym.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje, które zdaniem Państwa wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok 2011. W szczególności oczekujemy wskazania branż, sektorów gospodarki, grup docelowych, obszarów geograficznych,  czy typów operacji, które w Państwa ocenie winny być preferowane w województwie dolnośląskim w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.
Prosimy o przesyłanie propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2011 roku drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 31 maja 2010 r.,wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 25 maja br. w godzinach od 10:00 do 15:00 do sali nr 510 w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, gdzie pracownicy Instytucji Pośredniczącej spotkają się z Państwem i będą rozmawiać o Państwa propozycjach związanych z Planami działania na rok 2011.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.
Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Każdemu kryterium strategicznemu przypisywane są wagi punktowe (nie mniej niż 5 punktów).

Pliki do pobrania:

Plan działania na rok 2011, Priorytet VI - założenia wstępne
Plan działania na rok 2011, Priorytet VII - założenia wstępne
Plan działania na rok 2011, Priorytet VIII - założenia wstępne
Plan działania na rok 2011, Priorytet IX - założenia wstępne
Zakres merytoryczny Planów działania na rok 2011
Formularz zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2011 w ramach POKL – województwo dolnośląskie
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad