POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10 , runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10 , runda I

Drukuj
Email
Środa, 26 Maj 2010 14:39
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4372/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 9 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  8 507 027, 79PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad