POKL - Wymagania dotyczące pozyskiwania i weryfikacji dokumentów od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc publiczna

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wymagania dotyczące pozyskiwania i weryfikacji dokumentów od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc publiczna

Drukuj
Email
Czwartek, 27 Maj 2010 15:00
W związku z wejściem w życie w dniu 5 kwietnia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – podmioty udzielające pomocy zobligowane są do weryfikacji dokumentów wskazanych w w/w rozporządzeniach.

W przypadku udzielania pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych (min. na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) należy pozyskiwać od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc i weryfikować informacje i dokumenty wskazane w § 2 ustęp 1 i 2 oraz w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie:

- FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA TRZY OSTATNIE ZAMKNIĘTE LATA OBROTOWE (JEŚLI PODMIOT JEST ZOBOWIĄZANY DO TWORZENIA SPRAWOZDAŃ)

- OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ (JEŚLI PODMIOT NIE OTRZYMAŁ TEJ POMOCY)
 
W przypadku udzielania pomocy de minimis (min. na wsparcie pomostowe, szkoleniowe, doradcze oraz udzielenie dotacji na zakładanie własnej działalności gospodarczej, na objęcie programem outplacementowym- tworzenie lub realizację programów zwolnień monitorowanych, na zakup środków trwałych itp.) należy pozyskiwać od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc de minimis i weryfikować informacje i dokumenty wskazane w § 2 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

- FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA TRZY OSTATNIE ZAMKNIĘTE LATA OBROTOWE (JEŚLI PODMIOT JEST ZOBOWIĄZANY DO TWORZENIA SPRAWOZDAŃ)

Jeśli w w/w Formularzach w części B informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w punktach 1, 2, 3 i 4 znajdzie się odpowiedź „TAK” – dyskwalifikuje to udzielenie pomocy, aby udzielić pomocy w punktach tych muszą być zawarte odpowiedź „NIE” bądź „NIE DOTYCZY” – stosuje się w przypadku jeśli podmiot ubiegający się o pomoc nie jest podmiotem wymienionym w pytaniu.

Pozostałe punkty weryfikowalne są uznaniowo a informacje w nich zawarte powinny być spójne z informacjami w sprawozdaniach finansowych.

Ponadto zgodnie z § 30 ustęp 2 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie pomocy publicznej w ramach PO KL wskazującym przypadki w których pomoc de minimis nie może być udzielona należy w tym zakresie w powiązaniu z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie od podmiotów którym udzielana jest pomoc de minimis pozyskiwać i weryfikować informację w oparciu o:

- Oświadczenie lub Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych (dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc publiczną de minimis)

- Oświadczenie o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Dokumenty i informacje w nich zawarte powinny być zweryfikowane najpóźniej w dniu udzielenia pomocy tj. w dniu zawarcia umowy z podmiotem ubiegającym się o pomoc. W przypadku wystawienia dokumentów z datą wcześniejszą niż podpisanie umowy należy w dniu zawarcia umowy od podmiotu ubiegającego się o pomoc przyjąć oświadczenie, w którym potwierdzi iż dane zawarte w/w dokumentach nie uległy zmianie.

  payday loan . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra Online, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad