POKL - Wymagania dotyczące pozyskiwania i weryfikacji dokumentów od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc publiczna

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wymagania dotyczące pozyskiwania i weryfikacji dokumentów od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc publiczna

Drukuj
Email
Czwartek, 27 Maj 2010 15:00
W związku z wejściem w życie w dniu 5 kwietnia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – podmioty udzielające pomocy zobligowane są do weryfikacji dokumentów wskazanych w w/w rozporządzeniach.

W przypadku udzielania pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych (min. na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) należy pozyskiwać od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc i weryfikować informacje i dokumenty wskazane w § 2 ustęp 1 i 2 oraz w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie:

- FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA TRZY OSTATNIE ZAMKNIĘTE LATA OBROTOWE (JEŚLI PODMIOT JEST ZOBOWIĄZANY DO TWORZENIA SPRAWOZDAŃ)

- OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ (JEŚLI PODMIOT NIE OTRZYMAŁ TEJ POMOCY)
 
W przypadku udzielania pomocy de minimis (min. na wsparcie pomostowe, szkoleniowe, doradcze oraz udzielenie dotacji na zakładanie własnej działalności gospodarczej, na objęcie programem outplacementowym- tworzenie lub realizację programów zwolnień monitorowanych, na zakup środków trwałych itp.) należy pozyskiwać od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc de minimis i weryfikować informacje i dokumenty wskazane w § 2 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

- FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA TRZY OSTATNIE ZAMKNIĘTE LATA OBROTOWE (JEŚLI PODMIOT JEST ZOBOWIĄZANY DO TWORZENIA SPRAWOZDAŃ)

Jeśli w w/w Formularzach w części B informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w punktach 1, 2, 3 i 4 znajdzie się odpowiedź „TAK” – dyskwalifikuje to udzielenie pomocy, aby udzielić pomocy w punktach tych muszą być zawarte odpowiedź „NIE” bądź „NIE DOTYCZY” – stosuje się w przypadku jeśli podmiot ubiegający się o pomoc nie jest podmiotem wymienionym w pytaniu.

Pozostałe punkty weryfikowalne są uznaniowo a informacje w nich zawarte powinny być spójne z informacjami w sprawozdaniach finansowych.

Ponadto zgodnie z § 30 ustęp 2 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie pomocy publicznej w ramach PO KL wskazującym przypadki w których pomoc de minimis nie może być udzielona należy w tym zakresie w powiązaniu z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie od podmiotów którym udzielana jest pomoc de minimis pozyskiwać i weryfikować informację w oparciu o:

- Oświadczenie lub Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych (dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc publiczną de minimis)

- Oświadczenie o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Dokumenty i informacje w nich zawarte powinny być zweryfikowane najpóźniej w dniu udzielenia pomocy tj. w dniu zawarcia umowy z podmiotem ubiegającym się o pomoc. W przypadku wystawienia dokumentów z datą wcześniejszą niż podpisanie umowy należy w dniu zawarcia umowy od podmiotu ubiegającego się o pomoc przyjąć oświadczenie, w którym potwierdzi iż dane zawarte w/w dokumentach nie uległy zmianie.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad