POKL - Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Czerwiec 2010 12:56
Od 1 czerwca 2010 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Waldemara Sługockiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, 17 maja 2010 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został skierowany do publikacji w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzony w Szczegółowym Opisie Priorytetów obejmuje min.:

1. w części ogólnej dokumentu oraz w opisie Działań w części dotyczącej formy płatności, wprowadzono zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146);

2. w Priorytecie VI:

w Poddziałaniu 6.1.1:

- podwyższono maksymalną wartość kwoty stypendium szkoleniowego, jakie może być przyznane osobom uczestniczącym w szkoleniu organizowanym w ramach projektu do wysokości 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie,
- usunięto osoby poszukujące pracy z katalogu grup docelowych,
- przywrócono możliwość ubiegania się przez powiatowe urzędy pracy o środki na realizację projektu w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy),

w Działaniu 6.2:

-doprecyzowano kwestię wyłączenia ze wsparcia osób posiadających wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego,
-określono, że wsparcie pomostowe może zostać przyznane od dnia zawarcia z uczestnikiem projektu umowy o przyznanie wsparcia pomostowego,
- przywrócono możliwość ubiegania się przez powiatowe urzędy pracy o środki na realizację projektu  w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym  dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy),

w Działaniu 6.3:

-zmieniono definicję i zakres „oddolnej inicjatywy lokalnej”, w tym m.in. zrezygnowano ze wspierania projektów przyczyniających się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), a także umożliwiono realizację projektów z zakresu rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich,
- doprecyzowano kwalifikowalność uczestników projektu wskazując na wiek aktywności zawodowej,

3. w Priorytecie VII:

w Poddziałaniu 7.1.3:

- wskazano, że szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej powinny dotyczyć w szczególności realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej,

wprowadzono nowe typy operacji:
* organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
* rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
* prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),
* opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie,
* rozszerzono grupy docelowe o jednostki samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorców, media lokalne i regionalne (w odniesieniu do działań regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie upowszechnienia i promocji ekonomii społecznej),

w Poddziałaniu 7.2.1:

- wprowadzono nowy typ operacji: działania prowadzące do osiągnięcia trwałości (określenia długookresowych źródeł finansowania) utworzonych aktywnych form integracji społecznej, w tym centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej itd.,
-umożliwiono udzielanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) uchodźcom, cudzoziemcom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie  na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objętym ochroną uzupełniającą wspieranym z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (EFU), pod warunkiem, że nie korzystają z tych samych form wsparcia w ramach projektów EFS i EFU,

- wyłączono możliwość realizacji następujących typów operacji (ich realizacja jest dostępna w ramach Poddziałania 7.1.3):
* organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności  zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
* rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie  regionalnym i lokalnym,
* prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań  mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),

- doprecyzowano kwalifikowalność uczestników projektów wskazując na wiek aktywności zawodowej,
- podwyższono maksymalną wartość kwoty stypendium szkoleniowego jakie może być przyznane osobom uczestniczącym w szkoleniu organizowanym w ramach projektu do wysokości 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie,

w Poddziałaniu 7.2.2:

- wprowadzono nowe typy operacji, umożliwiając:
* wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej (doradztwo, szkolenia, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe),
* wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o   spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i kościelne osoby prawne),
* rozszerzono grupy docelowe o osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

w Działaniu 7.3:

- zmieniono definicję i zakres „oddolnej inicjatywy lokalnej”, w tym m.in. zrezygnowano ze wspierania projektów przyczyniających się do szeroko rozumianej integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, a także umożliwiono realizację projektów z zakresu rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- doprecyzowano kwalifikowalność uczestników projektów wskazując na wiek aktywności zawodowej,

4. w Priorytecie VIII:

- wyłączono możliwość finansowania szkoleń obowiązkowych (np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy),

w Poddziałaniu 8.1.2:

- doprecyzowano zapisy dotyczące realizacji projektów z zakresu outplacementu, w tym:
* zmieniono brzmienie zapisów dotyczących grupy docelowej z „osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika” na „osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, w celu ograniczenia wątpliwości interpretacyjnych,
* określono, które elementy wsparcia outplacementowego są obowiązkowe, a które fakultatywne,
* wprowadzono dwie nowe formy wsparcia outplacementowego: staże i praktyki zawodowe oraz subsydiowanie zatrudnienia,
- doprecyzowano pojęcie rejestracji działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, wprowadzono możliwość przyznania dotacji osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, doprecyzowano, że wsparcie pomostowe może zostać przyznane od dnia zawarcia z uczestnikiem projektu umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
- wprowadzono nowe wskaźniki realizacji Działania 8.1, za pomocą których mierzona będzie liczba osób, które skorzystały z dodatków relokacyjnych, motywacyjnych i środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także liczba utworzonych miejsc pracy dzięki otrzymaniu takich środków,

w Działaniu 8.2:

- wprowadzono definicję „doktoranta” i wskazano rodzaje stypendiów, jakie mogą otrzymać uczestnicy projektów w tym Działaniu,
- umożliwiono jednoczesną realizację wybranych typów operacji w trybie konkursowym (Poddziałanie 8.2.1) i systemowym (Poddziałanie 8.2.2),

5. zmiany o charakterze redakcyjnym i interpunkcyjnym.

Dokument dostępny jest tutaj oraz w zakładce Dokumenty/Ogólne (programowe)
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad