POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 02 Czerwiec 2010 14:42
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4410/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 3 660 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 4  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  2 390 471,72 PLN.
  What Is DbolThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad