POKL - Wyjaśnienia instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dotyczące postępowania w przypadku nieosiągnięcia w projekcie zakładanych rezultatów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dotyczące postępowania w przypadku nieosiągnięcia w projekcie zakładanych rezultatów

Drukuj
Email
Czwartek, 24 Czerwiec 2010 11:40
Zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej  z dnia 10 października  2008 r. wartości docelowe wskaźników monitorowania projektu określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny merytorycznej mają znaczący wpływ na wynik oceny i tym samym miejsce na liście rankingowej.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)  podpisując umowę o dofinansowanie z Beneficjentem oczekuje, iż wyznaczone przez niego wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte w stopniu założonym we wniosku. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem Instytucji Pośredniczącej (pismo z dnia 11 września 2009 r.) wprowadzono do wzoru umowy o dofinansowanie (aneksów zawartych w roku 2010) zapis stanowiący iż:
 
Nieosiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie rezultatów projektu jest podstawą do rozliczenia projektu w maksymalnej kwocie wyliczonej proporcjonalnie do zrealizowanych rezultatów powiększonych o 25%”.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przypomina, iż dofinansowanie PO KL jest udzielane Beneficjentom na realizację projektów o określonych celach. Miarą realizacji celów jest osiągnięcie zdeklarowanych przez Beneficjenta rezultatów. Niewywiązanie się ze złożonych deklaracji jest podstawą do obniżenia dofinansowania.
W związku z faktem, iż odpowiedzialność za nieosiąganie początkowo zakładanych wskaźników spoczywa przede wszystkim na Beneficjencie powyższy zapis wskazuje sposób postępowania w przypadku gdy  działania w projekcie nie zagwarantowały osiągnięcia  rezultatów.
W przypadku, gdy Beneficjent nie zdoła osiągnąć rezultatów, zastosowanie wyżej wymienionych zapisów umowy będzie każdorazowo poprzedzone gruntowną analizą podejmowanych przez Beneficjenta działań zaradczych z uwzględnieniem czasu ich podejmowania tzn. czy były podejmowane na bieżąco we współpracy i przy informowaniu instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), czy też zostały podejmowane pod koniec realizacji projektu. Ocenie będzie podlegać staranność Beneficjenta w realizacji projektu i poziom współpracy i informowania instytucji o występujących problemach.
W sytuacji konieczności obniżenia dofinansowania - do wyliczenia będzie brany pod uwagę poziom rezultatów mierzalnych i tych, które w największym stopniu warunkowały realizację celów projektu.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ustali stosunek rezultatów zrealizowanych powiększonych o 25% do rezultatów założonych we wniosku o dofinansowanie i na tej podstawie ustali maksymalną kwotę możliwą do rozliczenia.
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zaleca Beneficjentom, aby w przypadku nieosiągnięcia rezultatów na danym etapie projektu odpowiednio wcześnie informowano instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), celem podjęcia działań zaradczych lub też rozważenia renegocjowania umowy o dofinansowanie na podstawie zapisów umowy:
 
W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.”

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany we wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinien wystąpić do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)  z propozycją zmian złożoną na obowiązującym formularzu zmian. Ocena zmian jest przedmiotem analizy instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), a jej wprowadzenie w życie musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej akceptacji. Nie jest możliwe uzyskanie akceptacji w zakresie zmiany grupy docelowej, za którą Beneficjent uzyskał dodatkowe punkty strategiczne w trakcie oceny merytorycznej lub też w zakresie spełniania kryterium dostępu. Przedmiotem analizy jest także cała koncepcja wniosku o dofinansowanie i Beneficjent powinien mieć na uwadze, iż proponowane zmiany nie mogą zasadniczo zmieniać całej koncepcji i jakości wniosku, który był przedmiotem oceny merytorycznej w swoim pierwotnym kształcie. Wprowadzane kolejno zmiany nie mogą ewoluować w kierunku tworzenia całkowicie nowej jakości wniosku. Tym samym zmiany nie mogą  korygować celów i rezultatów „pod rzeczywistość”.

Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, akceptacji instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wymagają wszelkie odstępstwa od założeń w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz przesunięcia środków skutkujące:
- zwiększeniem łącznej wysokości wydatków w ramach cross-financingu,
- zwiększeniem łącznej wartości zadania „Zarządzanie projektem”,
- zmianą wysokości i przeznaczenia pomocy publicznej przyznanej beneficjentowi w ramach projektu,
- zmianą  zadań lub części zadań rozliczanych ryczałtowo.

Wszelkie problemy i trudności występujące na etapie realizacji – w szczególności związane z poziomem osiąganych rezultatów, realizacją zadań, opóźnieniami oraz podjętymi środkami naprawczymi  Beneficjent powinien na bieżąco zgłaszać instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w formie pisemnej lub za pośrednictwem wniosku o płatność, który w pkt. 5, 11  i 12 umożliwia zawarcie informacji o występujących problemach.  Skuteczne i terminowe zgłoszenie problemów - także dotyczących zagrożeń w sferze nieosiągnięcia rezultatów na określonym poziomie,  umożliwi instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) i Beneficjentowi omówienie działań zaradczych lub też rozważenie renegocjacji umowy z równoczesnym zmniejszeniem budżetu projektu lub ewentualnym skróceniem okresu realizacji.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad