POKL - Wyjaśnienia instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dotyczące postępowania w przypadku nieosiągnięcia w projekcie zakładanych rezultatów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dotyczące postępowania w przypadku nieosiągnięcia w projekcie zakładanych rezultatów

Drukuj
Email
Czwartek, 24 Czerwiec 2010 11:40
Zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej  z dnia 10 października  2008 r. wartości docelowe wskaźników monitorowania projektu określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny merytorycznej mają znaczący wpływ na wynik oceny i tym samym miejsce na liście rankingowej.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)  podpisując umowę o dofinansowanie z Beneficjentem oczekuje, iż wyznaczone przez niego wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte w stopniu założonym we wniosku. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem Instytucji Pośredniczącej (pismo z dnia 11 września 2009 r.) wprowadzono do wzoru umowy o dofinansowanie (aneksów zawartych w roku 2010) zapis stanowiący iż:
 
Nieosiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie rezultatów projektu jest podstawą do rozliczenia projektu w maksymalnej kwocie wyliczonej proporcjonalnie do zrealizowanych rezultatów powiększonych o 25%”.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przypomina, iż dofinansowanie PO KL jest udzielane Beneficjentom na realizację projektów o określonych celach. Miarą realizacji celów jest osiągnięcie zdeklarowanych przez Beneficjenta rezultatów. Niewywiązanie się ze złożonych deklaracji jest podstawą do obniżenia dofinansowania.
W związku z faktem, iż odpowiedzialność za nieosiąganie początkowo zakładanych wskaźników spoczywa przede wszystkim na Beneficjencie powyższy zapis wskazuje sposób postępowania w przypadku gdy  działania w projekcie nie zagwarantowały osiągnięcia  rezultatów.
W przypadku, gdy Beneficjent nie zdoła osiągnąć rezultatów, zastosowanie wyżej wymienionych zapisów umowy będzie każdorazowo poprzedzone gruntowną analizą podejmowanych przez Beneficjenta działań zaradczych z uwzględnieniem czasu ich podejmowania tzn. czy były podejmowane na bieżąco we współpracy i przy informowaniu instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), czy też zostały podejmowane pod koniec realizacji projektu. Ocenie będzie podlegać staranność Beneficjenta w realizacji projektu i poziom współpracy i informowania instytucji o występujących problemach.
W sytuacji konieczności obniżenia dofinansowania - do wyliczenia będzie brany pod uwagę poziom rezultatów mierzalnych i tych, które w największym stopniu warunkowały realizację celów projektu.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ustali stosunek rezultatów zrealizowanych powiększonych o 25% do rezultatów założonych we wniosku o dofinansowanie i na tej podstawie ustali maksymalną kwotę możliwą do rozliczenia.
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zaleca Beneficjentom, aby w przypadku nieosiągnięcia rezultatów na danym etapie projektu odpowiednio wcześnie informowano instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), celem podjęcia działań zaradczych lub też rozważenia renegocjowania umowy o dofinansowanie na podstawie zapisów umowy:
 
W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.”

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany we wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinien wystąpić do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)  z propozycją zmian złożoną na obowiązującym formularzu zmian. Ocena zmian jest przedmiotem analizy instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), a jej wprowadzenie w życie musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej akceptacji. Nie jest możliwe uzyskanie akceptacji w zakresie zmiany grupy docelowej, za którą Beneficjent uzyskał dodatkowe punkty strategiczne w trakcie oceny merytorycznej lub też w zakresie spełniania kryterium dostępu. Przedmiotem analizy jest także cała koncepcja wniosku o dofinansowanie i Beneficjent powinien mieć na uwadze, iż proponowane zmiany nie mogą zasadniczo zmieniać całej koncepcji i jakości wniosku, który był przedmiotem oceny merytorycznej w swoim pierwotnym kształcie. Wprowadzane kolejno zmiany nie mogą ewoluować w kierunku tworzenia całkowicie nowej jakości wniosku. Tym samym zmiany nie mogą  korygować celów i rezultatów „pod rzeczywistość”.

Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, akceptacji instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wymagają wszelkie odstępstwa od założeń w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz przesunięcia środków skutkujące:
- zwiększeniem łącznej wysokości wydatków w ramach cross-financingu,
- zwiększeniem łącznej wartości zadania „Zarządzanie projektem”,
- zmianą wysokości i przeznaczenia pomocy publicznej przyznanej beneficjentowi w ramach projektu,
- zmianą  zadań lub części zadań rozliczanych ryczałtowo.

Wszelkie problemy i trudności występujące na etapie realizacji – w szczególności związane z poziomem osiąganych rezultatów, realizacją zadań, opóźnieniami oraz podjętymi środkami naprawczymi  Beneficjent powinien na bieżąco zgłaszać instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w formie pisemnej lub za pośrednictwem wniosku o płatność, który w pkt. 5, 11  i 12 umożliwia zawarcie informacji o występujących problemach.  Skuteczne i terminowe zgłoszenie problemów - także dotyczących zagrożeń w sferze nieosiągnięcia rezultatów na określonym poziomie,  umożliwi instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) i Beneficjentowi omówienie działań zaradczych lub też rozważenie renegocjacji umowy z równoczesnym zmniejszeniem budżetu projektu lub ewentualnym skróceniem okresu realizacji.


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad