POKL - Wyjaśnienia odnośnie terminowego składania wniosków o płatność

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia odnośnie terminowego składania wniosków o płatność

Drukuj
Email
Środa, 30 Czerwiec 2010 08:09
Szanowni Państwo,

w związku z licznymi uchybieniami w zakresie terminowego składania wniosków o płatność przypominamy, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność w określonym przedmiotową umową terminie, przy czym termin złożenia wniosku o płatność to dzień wpływu papierowej wersji dokumentu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie przypominamy, że beneficjent ponosi konsekwencje odsetkowe w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ostatnio zatwierdzonego harmonogramu płatności. Zatem w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę harmonogramu ważne jest, aby beneficjent zgłosił powyższe instytucji wdrażającej, odpowiednio uzasadnił powody zmiany harmonogramu, a przede wszystkim  wystąpił z prośbą o zmianę przed upływem czasu, w którym wg ostatnio zatwierdzonego harmonogramu powinien dopełnić obowiązku rozliczenia kwoty 70 % otrzymanych transz i złożenia wniosku o płatność.
Zatem jeśli np. beneficjent zdeklaruje w harmonogramie płatności, iż złoży wniosek o płatność za okres np. 01.04.2010 – 30.06.2010 (termin złożenia tego wniosku upływa po przekroczeniu 10 dni roboczych od 30.06.2010), w którym wnioskować będzie o transzę dotacji i tym samym rozliczy 70% otrzymanej transzy -  w sytuacji w której wystąpi zmiana polegająca na fakcie, iż w rzeczywistości złoży wniosek, w którym nie rozliczy kwoty 70%, a przed upływem terminu złożenia wniosku nie zgłosił zmiany harmonogramu w tym zakresie i nie otrzymał akceptacji IW – poniesie konsekwencje odsetkowe. Dlatego monitorowanie poziomu rozliczania i czuwanie nad aktualnością zatwierdzonego przez IW ostatniego harmonogramu jest sprawą priorytetową w świetle nowych zapisów Ustawy i Zasad finansowania. Zatem obowiązkiem beneficjenta jest złożenie wniosku w terminie i rozliczenie 70% wartości dotacji w sytuacji gdy powyższe zdeklarował w zatwierdzonym harmonogramie płatności. Beneficjent ponosi konsekwencje względem nie dochowania zobowiązania złożenia wniosku w określonym terminie lub na kwotę (przy czym na kwotę nie oznacza spełnienie warunku co do danej wartości kwoty z harmonogramu. „Na kwotę” oznacza spełnienie warunku rozliczenia 70 % otrzymanej dotacji, „w terminie” oznacza złożenie wniosku w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego). Konsekwencje odsetkowe dotyczą także przypadku, w którym beneficjent złoży wniosek rozliczający 70% otrzymanych transz – zgodnie z harmonogramem, ale wniosek wpłynie z naruszeniem 10 dniowego terminu.
Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad