POKL - Wyjaśnienia odnośnie terminowego składania wniosków o płatność

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyjaśnienia odnośnie terminowego składania wniosków o płatność

Drukuj
Email
Środa, 30 Czerwiec 2010 08:09
Szanowni Państwo,

w związku z licznymi uchybieniami w zakresie terminowego składania wniosków o płatność przypominamy, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność w określonym przedmiotową umową terminie, przy czym termin złożenia wniosku o płatność to dzień wpływu papierowej wersji dokumentu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie przypominamy, że beneficjent ponosi konsekwencje odsetkowe w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ostatnio zatwierdzonego harmonogramu płatności. Zatem w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę harmonogramu ważne jest, aby beneficjent zgłosił powyższe instytucji wdrażającej, odpowiednio uzasadnił powody zmiany harmonogramu, a przede wszystkim  wystąpił z prośbą o zmianę przed upływem czasu, w którym wg ostatnio zatwierdzonego harmonogramu powinien dopełnić obowiązku rozliczenia kwoty 70 % otrzymanych transz i złożenia wniosku o płatność.
Zatem jeśli np. beneficjent zdeklaruje w harmonogramie płatności, iż złoży wniosek o płatność za okres np. 01.04.2010 – 30.06.2010 (termin złożenia tego wniosku upływa po przekroczeniu 10 dni roboczych od 30.06.2010), w którym wnioskować będzie o transzę dotacji i tym samym rozliczy 70% otrzymanej transzy -  w sytuacji w której wystąpi zmiana polegająca na fakcie, iż w rzeczywistości złoży wniosek, w którym nie rozliczy kwoty 70%, a przed upływem terminu złożenia wniosku nie zgłosił zmiany harmonogramu w tym zakresie i nie otrzymał akceptacji IW – poniesie konsekwencje odsetkowe. Dlatego monitorowanie poziomu rozliczania i czuwanie nad aktualnością zatwierdzonego przez IW ostatniego harmonogramu jest sprawą priorytetową w świetle nowych zapisów Ustawy i Zasad finansowania. Zatem obowiązkiem beneficjenta jest złożenie wniosku w terminie i rozliczenie 70% wartości dotacji w sytuacji gdy powyższe zdeklarował w zatwierdzonym harmonogramie płatności. Beneficjent ponosi konsekwencje względem nie dochowania zobowiązania złożenia wniosku w określonym terminie lub na kwotę (przy czym na kwotę nie oznacza spełnienie warunku co do danej wartości kwoty z harmonogramu. „Na kwotę” oznacza spełnienie warunku rozliczenia 70 % otrzymanej dotacji, „w terminie” oznacza złożenie wniosku w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego). Konsekwencje odsetkowe dotyczą także przypadku, w którym beneficjent złoży wniosek rozliczający 70% otrzymanych transz – zgodnie z harmonogramem, ale wniosek wpłynie z naruszeniem 10 dniowego terminu.
Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad