POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda I

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Lipiec 2010 14:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4637/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 Runda I w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2010 r. w kwocie 3 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 -  2 załączonej listy rankingowej.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad