POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr: II/8.1.1/C/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu otwartego nr: II/8.1.1/C/10

Drukuj
Email
Piątek, 23 Lipiec 2010 09:01
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznawia konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujące:
–    ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Celem projektów jest wsparcie rozwoju potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji pracowników wybranych branż gospodarki wspomagających przygotowanie regionu do organizacji EURO 2012.
Zgodnie z rozdziałem 5.6 Dokumentacji konkursowej, w projektach składanych w odpowiedzi
na niniejszy konkurs bezwzględnie występuje pomoc publiczna.

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą od 02 sierpnia do 31 grudnia 2010 r.* w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne w zakładce Konkursy 2010/Ogłoszone konkursy

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi**:
10 000 000,00 PLN***

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 02 sierpnia 2010 r., dostępna wartość środków wynosi
1 129 670,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław; I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71-39 74 110, 71-39 74 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Alokacja zawiera także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad