POKL - Nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 30 Czerwiec 2008 13:57
24 czerwca 2008 r. została zaakceptowana nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Nowa wersja „Zasad …” nie jest obowiązująca dla konkursów ogłoszonych przed 17 czerwca 2008r., w związku z powyższym nie dotyczą one projektodawców aplikujących o środku na realizację projektów w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.


Najważniejsze zmiany zapisów w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki:

1.Modyfikacja ogólnych kryteriów wyboru projektów. Uwzględniono uchwałę Komitetu Monitorującego w sprawie modyfikacji kryteriów formalnych i rozszerzenia ich stosowania w odniesieniu do projektów indywidualnych;

2.Dostosowanie zakresu informacji zawartych w kartach oceny (formalnej i merytorycznej) wniosku o dofinansowanie do zmian opisanych w pkt 1.

3.Zawarcie w Zasadach zamkniętej listy wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki ze względu na niespełnienie kryterium kompletności wniosku. Zmiany wynikają z uchwały Komitetu Monitorującego;

4.Wprowadzenie obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej, służącej wnioskodawcy pomocą w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie, który zamierza złożyć, spełnia wszystkie kryteria formalne;

5.Określenie maksymalnej liczby tematów, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne w ramach jednego Priorytetu. Zgodnie z rekomendacją zawartą w uchwale Komitetu Monitorującego, maksymalna liczba ww. tematów wynosi trzy;

6.Ujednolicenie zapisów stanowiących, że premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z oceniających uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów;

7.Doprecyzowanie, że w ogłoszeniu o konkursie projektów umieszcza się całkowitą kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu;

8.Doprecyzowanie zapisów o składanych dokumentach związanych z ubieganiem się przez wnioskodawcę o udzielenie pomocy publicznej.  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad