POKL - Nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 30 Czerwiec 2008 13:57
24 czerwca 2008 r. została zaakceptowana nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Nowa wersja „Zasad …” nie jest obowiązująca dla konkursów ogłoszonych przed 17 czerwca 2008r., w związku z powyższym nie dotyczą one projektodawców aplikujących o środku na realizację projektów w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.


Najważniejsze zmiany zapisów w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki:

1.Modyfikacja ogólnych kryteriów wyboru projektów. Uwzględniono uchwałę Komitetu Monitorującego w sprawie modyfikacji kryteriów formalnych i rozszerzenia ich stosowania w odniesieniu do projektów indywidualnych;

2.Dostosowanie zakresu informacji zawartych w kartach oceny (formalnej i merytorycznej) wniosku o dofinansowanie do zmian opisanych w pkt 1.

3.Zawarcie w Zasadach zamkniętej listy wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki ze względu na niespełnienie kryterium kompletności wniosku. Zmiany wynikają z uchwały Komitetu Monitorującego;

4.Wprowadzenie obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej, służącej wnioskodawcy pomocą w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie, który zamierza złożyć, spełnia wszystkie kryteria formalne;

5.Określenie maksymalnej liczby tematów, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne w ramach jednego Priorytetu. Zgodnie z rekomendacją zawartą w uchwale Komitetu Monitorującego, maksymalna liczba ww. tematów wynosi trzy;

6.Ujednolicenie zapisów stanowiących, że premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z oceniających uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów;

7.Doprecyzowanie, że w ogłoszeniu o konkursie projektów umieszcza się całkowitą kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu;

8.Doprecyzowanie zapisów o składanych dokumentach związanych z ubieganiem się przez wnioskodawcę o udzielenie pomocy publicznej.  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad