POKL - Wsparcie finansowe dla chcących założyć działalność gospodarczą

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wsparcie finansowe dla chcących założyć działalność gospodarczą

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Sierpień 2008 09:15
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia).
Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego 2 czerwca 2008r. instytucje (projektodawców), które są odpowiedzialne za realizację projektów dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję (projektodawcę), który na podstawie podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy będzie realizował projekt w ramach Działania 6.2 .  
Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą  po przyłączeniu do projektu mogą zostać objęte następującymi formami wsparcia:  
•   doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
•   przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki cywilnej oraz spółdzielni lub spółdzielni socjalnej- o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika projektu lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
•    wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji,
•   wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Po Państwa stronie będzie leżał kontakt z wybranymi przez nas instytucjami (projektodawcami) i zainicjowanie starań o włączenie do jednego z projektów (dane teleadresowe Projektodawców zamieszczono w poniższych zestawieniach) .

Zestawienie instytucji (projektodawców), które realizują projekty oferujące możliwość uzyskania jednorazowych dotacji finansowych dla nowopowstających przedsiębiorstw w ramach Działania 6.2 POKL -  pobierz plik  

Zestawienie instytucji (projektodawców), które realizują projekty promocyjne, szkoleniowe i doradcze w ramach Działania 6.2 POKL - pobierz plik

Zestawienie instytucji (projektodawców), których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania  i obecnie trwają procedury zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 POKL:
•  Lista wniosków rekomendowanych (dostępna pula środków pozwoli na podpisanie umów z projektodawcami znajdującymi się na pozycjach od 1 do 5 listy) z dnia 07.01.2009 w ramach konkursu otwartego nr I/6.2/08 - Typ A (wszystkie typy projektów) - pobierz plik
•  Lista wniosków rekomendowanych z dnia 07.01.2009 w ramach konkursu otwartego nr I/6.2/08 - Typ B (projekty dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w branżach wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do EURO 2012 tj. np.: turystyka, hotelarstwo, agroturystyka, gastronomia, przewozy osób, rzemiosło, pamiątkarstwo, rękodzielnictwo, produkcja materiałów i produktów reklamowych („gadżetów” regionalnych), itp.) - pobierz plik
 

Po włączeniu do projektu projektodawca ukierunkuje Państwa dalsze działania.

Dodatkowo tutaj można zapoznać się z treścią dokumentu ”Szczegółowe zasady realizacji niektórych form wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL”, który między innymi opisuje zasady na podstawie, których będzie udzielanie wsparcie uczestnikom projektów w tym: wartość wkładu własnego, osoby i formy działalności wykluczone ze wsparcia, minimalny zakres informacji, które należy zawrzeć we wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej, możliwe do zrealizowania z dotacji wydatki, dodatkowe dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku itp..
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące możliwości i terminów rekrutacji do poszczególnych projektów, sposobu ich realizacji uzyskacie Państwo kontaktując bezpośrednio się z wyłonionymi przez nas projektodawcami.  

Ulotka: Jak otworzyć własną firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?  
  signature loans . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad