POKL - Wsparcie finansowe dla chcących założyć działalność gospodarczą

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wsparcie finansowe dla chcących założyć działalność gospodarczą

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Sierpień 2008 09:15
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia).
Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego 2 czerwca 2008r. instytucje (projektodawców), które są odpowiedzialne za realizację projektów dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję (projektodawcę), który na podstawie podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy będzie realizował projekt w ramach Działania 6.2 .  
Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą  po przyłączeniu do projektu mogą zostać objęte następującymi formami wsparcia:  
•   doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
•   przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki cywilnej oraz spółdzielni lub spółdzielni socjalnej- o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika projektu lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
•    wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji,
•   wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Po Państwa stronie będzie leżał kontakt z wybranymi przez nas instytucjami (projektodawcami) i zainicjowanie starań o włączenie do jednego z projektów (dane teleadresowe Projektodawców zamieszczono w poniższych zestawieniach) .

Zestawienie instytucji (projektodawców), które realizują projekty oferujące możliwość uzyskania jednorazowych dotacji finansowych dla nowopowstających przedsiębiorstw w ramach Działania 6.2 POKL -  pobierz plik  

Zestawienie instytucji (projektodawców), które realizują projekty promocyjne, szkoleniowe i doradcze w ramach Działania 6.2 POKL - pobierz plik

Zestawienie instytucji (projektodawców), których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania  i obecnie trwają procedury zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 POKL:
•  Lista wniosków rekomendowanych (dostępna pula środków pozwoli na podpisanie umów z projektodawcami znajdującymi się na pozycjach od 1 do 5 listy) z dnia 07.01.2009 w ramach konkursu otwartego nr I/6.2/08 - Typ A (wszystkie typy projektów) - pobierz plik
•  Lista wniosków rekomendowanych z dnia 07.01.2009 w ramach konkursu otwartego nr I/6.2/08 - Typ B (projekty dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w branżach wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do EURO 2012 tj. np.: turystyka, hotelarstwo, agroturystyka, gastronomia, przewozy osób, rzemiosło, pamiątkarstwo, rękodzielnictwo, produkcja materiałów i produktów reklamowych („gadżetów” regionalnych), itp.) - pobierz plik
 

Po włączeniu do projektu projektodawca ukierunkuje Państwa dalsze działania.

Dodatkowo tutaj można zapoznać się z treścią dokumentu ”Szczegółowe zasady realizacji niektórych form wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL”, który między innymi opisuje zasady na podstawie, których będzie udzielanie wsparcie uczestnikom projektów w tym: wartość wkładu własnego, osoby i formy działalności wykluczone ze wsparcia, minimalny zakres informacji, które należy zawrzeć we wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej, możliwe do zrealizowania z dotacji wydatki, dodatkowe dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku itp..
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące możliwości i terminów rekrutacji do poszczególnych projektów, sposobu ich realizacji uzyskacie Państwo kontaktując bezpośrednio się z wyłonionymi przez nas projektodawcami.  

Ulotka: Jak otworzyć własną firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?  
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad