POKL - Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków

Drukuj
Email
Piątek, 24 Październik 2008 14:11
Wszystkie projekty w ramach PO KL (zarówno konkursowe jak i systemowe, w tym w ramach pomocy technicznej) są rozliczane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości w ramach NSRO wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, wzór wniosku o płatność określiła Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – stanowi on Załącznik nr 5 do Zasad Finansowania POKL.

Jednakże w przypadku rozliczania projektów przez jednostki sektora finansów publicznych obowiązujący wzór wniosku o płatność nie uwzględnia przekazania przez Beneficjenta wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych na realizację projektów.

W/w jednostki prowadzą rachunkowość budżetową, której wymogiem jest m.in. przyporządkowanie każdego wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym, Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych powinien zostać zobowiązany do dołączenia do każdego wniosku o płatność dodatkowego rozliczenia na załączonym do niniejszego pisma formularzu.

Informacje zawarte w Oświadczeniu Beneficjenta pozwolą na zachowanie pełnej zgodności pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem w zakresie danych księgowych dotyczących realizowanego przez Beneficjenta projektu ze środków dotacji rozwojowej .

Oświadczenie  beneficjenta o źródłach  sfinansowania wydatków – pobierz plik
  The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad