POKL - Procedura odwoławcza - uchybienia formalne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Procedura odwoławcza - uchybienia formalne

Drukuj
Email
Wtorek, 13 Styczeń 2009 09:10
W związku ze składanymi przez Wnioskodawców protestami od wyników oceny formalnej, w których podważana jest prawidłowość decyzji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z powodu uchybienia formalnego jakim było niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące tej kwestii, które było wielokrotnie zajmowane w pismach będących odpowiedzią na składane przez Projektodawców wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
1)  „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie” w części „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL” wskazuje, że „w przypadku kiedy dane pole nie dotyczy projektu (np. numer konkursu w przypadku projektów systemowych) – w polu należy wpisać „nie dotyczy” lub w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe, należy wpisać 0”. Mając na uwadze powyższe, jeśli Wnioskodawca wypełniając budżet w Generatorze Wniosków nie przewidywał np. kosztów w danym okresie, zadaniu  lub jego części, wówczas powinien w odpowiednich polach wstawić wartość „0”.
Jednocześnie w „ Instrukcji” znajduje się zapis mówiący, że „do każdego zadania należy przypisać zasoby ludzkie (….) oraz na wykresie oznaczyć okres, w którym wykonywane będzie dane zadanie przez poszczególne osoby ….”. Użyty w powyższym wyrażeniu wyraz „należy” wskazuje na obligatoryjność stosowania powyższego zapisu.
2) Końcowa walidacja wniosku, „Sprawdź” w GWA, zgodnie z zapisami zawartymi w „Instrukcji” w rozdziale „Sprawdzanie poprawności wypełnienia wniosku (walidacja)” „… nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny lub niepoprawny  pod względem formalnym i merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją, tj. takie, których wypełnienie jest niezbędne w ramach wszystkich typów projektów, niezależnie od systemu wyboru projektów (konkursowy, systemowy oraz indywidualny). Po sprawdzeniu wniosku poprzez funkcję „Sprawdź” zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej lub merytorycznej, zarówno dla projektów wybieranych w trybie konkursowym jak i systemowym).”
3) Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”  uzyskanie zawiadomienia o pozytywnej ocenie wniosku w trakcie oceny formalnej nie powoduje, że wniosek nie może być odrzucony z przyczyn formalnych na etapie oceny merytorycznej.
4) Dokumentacje konkursowe obowiązujące do ogłaszanych przez IOK konkursów jasno wskazują w punktach dot. „Wymagań obowiązkowych” oraz „Ogólnych kryteriów formalnych”, konieczność wypełnienia wszystkich wymaganych pól wniosku.
W wyniku składania przez Projektodawców do Instytucji Zarządzającej PO KL wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismami z dnia 26.09.2008 (sygn. DZF-III-92211-175-MKa/08/9611), z dnia 10.09.2008 (sygn. DZF-III-92211-146-WD/08/9291), z dnia 03.11.2008 (sygn. DZF-III-92211-273-MKa/08) oraz z dnia 29.12.2008 (sygn. DZF-III-92211-394-IKR/08/12735) potwierdziło prawidłowość oceny dokonanej przez DWUP w wyżej wskazanym zakresie i rozpatrzyło negatywnie odwołania złożone przez Wnioskodawców.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad