POKL - Nowe uregulowania dotyczące partnerstwa

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowe uregulowania dotyczące partnerstwa

Drukuj
Email
Czwartek, 26 Luty 2009 11:21
Informujemy, iż w przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:

- ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;
- uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;
- podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów. 
Powyższe nowe uregulowania dotyczące realizacji projektów w partnerstwie zostały zawarte w art. 28a znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wobec wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).
Ponadto informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej:

- w przypadku projektów, których wnioski o dofinansowanie, zawierające imienne wskazanie partnerów zostały złożone do oceny (w trybie konkursowym lub systemowym) do dnia 20 grudnia 2008 r., uznaje się za spełnioną przesłankę wspólnego opracowania wniosku przez partnerów (przepisy art. 28a nie znajdują zastosowania do wyboru partnerów w projekcie);
- w przypadku projektów dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone do oceny po 20 grudnia 2008 r. przy wyborze partnerów należy zastosować tryb przewidziany w art. 28a, bez względu na fakt, czy we wniosku nastąpiło imienne wskazanie partnerów. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad