POKL - Wymogi dotyczące sprawozdawczości

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wymogi dotyczące sprawozdawczości

Drukuj
Email
Czwartek, 12 Marzec 2009 12:28
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Wdrażająca PO KL informuje, iż beneficjenci realizujący projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu zobowiązani są do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. Niedotrzymanie terminu skutkować może rozwiązaniem umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. Wyżej wymienioną informację należy przekazywać w wersji papierowej do Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – filia Wrocław oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w programie Excel, zachowując wskazaną w załączonym pliku strukturę tabeli (nie używając scalania komórek) na podane poniżej adresy:- dla Priorytetu VIII i IX -  malgorzata.zjawin@dwup.pl - dla Priorytetu VI i VII -  magdalena.wolfram@dwup.pl . Ponadto Instytucja Wdrażająca powinna być niezwłocznie powiadamiana o wszelkich zmianach w harmonogramie realizowanych form wsparcia.Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji, gdy Beneficjent nie planuje w danym miesiącu żadnej z przewidzianych w projekcie form wsparcia, należy o tym fakcie również niezwłocznie poinformować droga mailową Instytucję Wdrażającą na podane powyżej adresy.

Wzór informacji dotyczącej szczegółowego harmonogramu realizowanych form wsparcia 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad