POKL - DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAPRASZA DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAPRASZA DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW

Drukuj
Email
Środa, 31 Październik 2007 11:12

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU
ZAPRASZA
DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW


dokonujących oceny merytorycznej wniosków konkursowych składanych do IW (IP2)
 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarach:


·       zatrudnienie
·       edukacja

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU
ZAPRASZA
DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW


dokonujących oceny merytorycznej wniosków konkursowych składanych do IW (IP2)
 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarach:


·       zatrudnienie
·       edukacja

Miejsce wykonywania pracy: Filia DWUP we Wrocławiu


Wynagrodzenie: 100 zł. brutto za  dokonanie 1 oceny  (umowa zlecenie)


O wpis na listę asesorów (na okres do 3 lat) mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:
 
- posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
- posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie, do której ubiegają się o wpis na listę asesorów: zatrudnienie / edukacja,
- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie.


Kandydaci ubiegający się o wpis na listę asesorów proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1) list motywacyjny (o objętości nie większej niż 1 str. formatu A4),
2) kwestionariusz osobowy ,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dokument potwierdzający uzyskany poziom wykształcenia, świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.) - oryginały do wglądu w późniejszym etapie rekrutacji,
4) oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących korzystania z pełni praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwo umyślne
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „asesor-obszar” należy przesłać pocztą lub złożyć w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej (pok. 304, III piętro) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54,  50-541 Wrocław, w godzinach od 8.00 do 15.00

w terminie: 31.10.2007 r. – 16.11.2007 r.

Jeśli osoba ubiega się o wpis na listę asesorów w więcej niż jednym obszarze, zobowiązana jest złożyć odrębny komplet dokumentów na każdy obszar.

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do adresata.
Wnioski  niekompletne lub złożone po terminie pozostaną  bez rozpatrzenia.

Ocena dokumentów dokonywana będzie przy pomocy Karty weryfikacji dokumentów osoby ubiegającej się o wpis na listę asesorów. (Karta weryfikacji dokumentów)

Lista asesorów (utworzona zgodnie z ewidencją  zgłoszeń), wraz  z podaniem imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego podana zostanie do publicznej wiadomości  na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 071 782 92 00 wew. 104 lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: stanislaw.bialowas@dwup.pl


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad