POKL - Wykorzystanie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wykorzystanie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL

Drukuj
Email
Środa, 10 Czerwiec 2009 13:16
Inicjatywa EQUAL realizowana była w Polsce przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju. EQUAL pokazuje nam przykłady dobrych praktyk – modelowych rozwiązań umożliwiających eliminowanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.
W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL opracowano, wdrożono i przetestowano szereg nowatorskich rozwiązań, umożliwiających wyrównanie szans grup marginalizowanych na rynku pracy -  osób bezdomnych, więźniów, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodziców opiekujących się małymi dziećmi, przedstawicieli mniejszości etnicznych itd. Podczas realizacji programu wykorzystano podejście tematyczne, które pozwala na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów dyskryminacji i nierówności.

W województwie dolnośląskim instytucja wdrażająca (IP2) wprowadziła kryteria strategiczne dotyczące zwalidowanych rezultatów EQUAL w trzech konkursach:

• konkurs I/6.1.1/A/09 w ramach Poddziałania 6.1.1
Kryteria strategiczne:
- „Projekt zapewni wykorzystanie metody aktywizacji długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym wypracowanej na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL”
- „Projekt zapewni wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób 45+ wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL”

• konkurs I/6.3/A/09 w ramach Działania 6.3
Kryterium strategiczne:
- „Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL”

• konkurs I/7.2.1/A/09 w ramach Poddziałania 7.2.1
Kryterium strategiczne:
- „Projekt zapewnia wykorzystanie metody coachingu i intermentoringu wypracowanej na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL”

Ocena spełnienia kryterium strategicznego będzie dokonywana na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w szczególności w pkt. 3.3 Działania oraz pkt. 3.5 Potencjał wnioskodawcy.
Należy pamiętać, iż zastosowanie wybranego produktu musi mieć odzwierciedlenie w działaniach projektu.

Rezultaty projektów realizowanych w ramach EQUAL można znaleźć na stronie Programu www.equal.org.pl
W bazie rezultatów EQUAL znajdują się szczegółowe opisy rezultatów, opisy projektów oraz dane kontaktowe Administratorów i Partnerów. Są to rezultaty, które pomyślnie przeszły proces walidacji.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad