POKL - Zmiany we wzorze informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany we wzorze informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność

Drukuj
Email
Piątek, 31 Lipiec 2009 10:29
Szanowni Państwo,
w dniu 30 czerwca br. został opublikowany Komunikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie przyjęcia zmienionej wersji Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO. Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu przez Instytucję Certyfikującą nowego sposobu rozliczania korekt finansowych i nieprawidłowości, polegającego na pomniejszaniu kolejnej płatności dla beneficjenta w miejsce pomniejszania kwoty zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność w ramach wszystkich programów finansowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Instytucja Zarządzająca (MRR) poinformowała, iż nowy sposób rozliczania korekt i nieprawidłowości ma być stosowany od dnia wejścia w życie Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO, tj. od dnia 15 lipca br.
Sposób odzyskiwania poprzez pomniejszenie płatności dotyczy wyłącznie projektów, w których występuje zaliczkowy system płatności, w szczególności projektów konkursowych. Pomniejszenie dotyczy kolejnej płatności na rzecz beneficjenta (kolejnej zawnioskowanej transzy dotacji). W przypadku, gdy nie jest możliwe pomniejszenie kolejnej płatności, beneficjent jest wzywany do zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych.

Ponadto IZ stoi na stanowisku, iż nie ma konieczności aneksowania umów o dofinansowanie projektu w celu przejścia do nowego sposobu odzyskiwania środków, pomimo że ww. umowach widnieją zapisy dotyczące pomniejszania kwoty zatwierdzanych wydatków o kwoty korekt/nieprawidłowości, gdyż przejście to jest neutralne z punktu widzenia beneficjenta. Jednocześnie IZ zobowiązała IW (IP2) do poinformowania beneficjentów o wprowadzeniu nowego sposobu rozliczania korekt/nieprawidłowości, a przy najbliższej możliwości aneksowania umowy – do wprowadzenia odpowiednich zmian (tj. modyfikacji § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 13 ust. 4 wzoru umowy o dofinansowanie). W przypadku, gdy beneficjent nie zgadza się na wprowadzenie nowego sposobu rozliczania korekt/nieprawidłowości bez wcześniejszego wprowadzenia zmiany do umowy, IW (IP2) do czasu zawarcia aneksu z beneficjentem jest zobligowana do odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych poprzez wezwanie do zwrotu.

W związku z powyższym IW (IP2) dokonała modyfikacji Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, w której będzie zawarte kompleksowe zestawienie umożliwiające uzyskanie przez beneficjenta informacji o tym, które dane są podstawą do wypełniania wniosku o płatność w odniesieniu do danych kumulatywnych, oraz wykazanie % rozliczenia dotychczas otrzymanych środków.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad