POKL - Zmiany we wzorze informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany we wzorze informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność

Drukuj
Email
Piątek, 31 Lipiec 2009 10:29
Szanowni Państwo,
w dniu 30 czerwca br. został opublikowany Komunikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie przyjęcia zmienionej wersji Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO. Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu przez Instytucję Certyfikującą nowego sposobu rozliczania korekt finansowych i nieprawidłowości, polegającego na pomniejszaniu kolejnej płatności dla beneficjenta w miejsce pomniejszania kwoty zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność w ramach wszystkich programów finansowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Instytucja Zarządzająca (MRR) poinformowała, iż nowy sposób rozliczania korekt i nieprawidłowości ma być stosowany od dnia wejścia w życie Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO, tj. od dnia 15 lipca br.
Sposób odzyskiwania poprzez pomniejszenie płatności dotyczy wyłącznie projektów, w których występuje zaliczkowy system płatności, w szczególności projektów konkursowych. Pomniejszenie dotyczy kolejnej płatności na rzecz beneficjenta (kolejnej zawnioskowanej transzy dotacji). W przypadku, gdy nie jest możliwe pomniejszenie kolejnej płatności, beneficjent jest wzywany do zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych.

Ponadto IZ stoi na stanowisku, iż nie ma konieczności aneksowania umów o dofinansowanie projektu w celu przejścia do nowego sposobu odzyskiwania środków, pomimo że ww. umowach widnieją zapisy dotyczące pomniejszania kwoty zatwierdzanych wydatków o kwoty korekt/nieprawidłowości, gdyż przejście to jest neutralne z punktu widzenia beneficjenta. Jednocześnie IZ zobowiązała IW (IP2) do poinformowania beneficjentów o wprowadzeniu nowego sposobu rozliczania korekt/nieprawidłowości, a przy najbliższej możliwości aneksowania umowy – do wprowadzenia odpowiednich zmian (tj. modyfikacji § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 13 ust. 4 wzoru umowy o dofinansowanie). W przypadku, gdy beneficjent nie zgadza się na wprowadzenie nowego sposobu rozliczania korekt/nieprawidłowości bez wcześniejszego wprowadzenia zmiany do umowy, IW (IP2) do czasu zawarcia aneksu z beneficjentem jest zobligowana do odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych poprzez wezwanie do zwrotu.

W związku z powyższym IW (IP2) dokonała modyfikacji Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, w której będzie zawarte kompleksowe zestawienie umożliwiające uzyskanie przez beneficjenta informacji o tym, które dane są podstawą do wypełniania wniosku o płatność w odniesieniu do danych kumulatywnych, oraz wykazanie % rozliczenia dotychczas otrzymanych środków.
  Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis Sale was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad