POKL - Nowa procedura odwoływania się od wyników konkursów ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa procedura odwoływania się od wyników konkursów ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r.

Drukuj
Email
Piątek, 14 Sierpień 2009 11:33
11 sierpnia 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Nowelizacja będzie korzystna dla beneficjentów, których projekty konkursowe były bardzo wysoko ocenione, lecz znalazły się minimalnie poniżej premiowanego progu punktowego. Wytyczne dopuszczają bowiem możliwość uruchomienia procedury odwoławczej.

Najistotniejsza zmiana wytycznych polega na wskazaniu, co oznacza przykład negatywnej oceny projektu, od której przysługuje odwołanie. Za taką należy uznać przypadek, w którym projekt:

- przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,

- (w związku z tym) projekt został umieszczony na tzw. liście rezerwowej lub liście rankingowej na pozycji, która uniemożliwia podpisanie z takim wnioskodawcą umowy o dofinansowanie.

W takim przypadku, wnioskodawca będzie mógł odwołać się i poprosić o zweryfikowanie wyników przeprowadzonej oceny.

Zmiana wyrównuje sytuację prawną wszystkich podmiotów, ubiegających się o dofinansowanie w tym samym konkursie. Dotychczas tylko wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone mieli prawo do odwołania się od negatywnej decyzji. Natomiast ci, których projekty zostały wysoko ocenione, lecz zamieszczone na liście rezerwowej lub na liście rankingowej tuż "pod kreską", musieli czekać na uwolnienie dodatkowych środków - bez prawa do odwołania się. Nowelizacja rozwiązuje ten problem.

Inne ważne zmiany:

- Jeżeli odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, do ponownej weryfikacji mają być dopuszczone jedynie te elementy oceny pierwotnej projektu, które były przedmiotem procedury odwoławczej. Oznacza to, że cały projekt nie będzie oceniany ponownie a jedynie sporne elementy, które zaważyły na otrzymaniu oceny uniemożliwiającej zakwalifikowanie projektu do dofinansowania;

- Pisemna informacja o wynikach oceny projektu, przekazywana wnioskodawcy, powinna zawierać pełne dane na temat kryteriów oceny, których dany wniosek nie spełnił lub punktacji przyznanej za ich spełnienie (w zależności od przyjętego systemu oceny). Jedynie taka pełna informacja może umożliwić wnioskodawcy właściwe wniesienie środka odwoławczego i ustosunkowanie się do wyników oceny w zakresie, w jakim wnioskodawca się z nimi nie zgadza.

Zmienione wytyczne stosowane będą od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego w tej sprawie.

Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad