POKL - Opóźnienia w ogłaszaniu konkursów PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opóźnienia w ogłaszaniu konkursów PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 20 Marzec 2008 10:02
Informujemy, że z powodu opóźnień związanych z pracami nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Wdrażająca podjęła decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursów w tych działaniach PO KL, w ramach których występują formy wsparcia i typy projektów objęte regułami pomocy publicznej. W związku z tym konkursy dotyczące następujących Działań/Poddziałań:

6.1.1 - Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

6.2   - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej,

8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,

8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,

nie zostaną ogłoszone w dniu 28 marca.

Ogłoszenie konkursów w ramach w/w Działań i Poddziałań PO KL nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie Rozporządzenia.

Decyzja o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursów jest zgodna z rekomendacją Instytucji Pośredniczącej oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, wyrażonym w piśmie z dnia 22.01.2008 r., znak: DZF-I-9220-63-PM/08, w którym IZ zaleca przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów związanych z pomocą publiczną w przypadku, gdy termin ich ogłoszenia przypada na koniec pierwszego kwartału.

Jednocześnie informujemy, że konkursy w Priorytetach VI, VII, VIII, IX, w ramach których nie występują formy wsparcia i typy projektów objęte pomocą publiczną (nie wymienione powyżej), zostaną ogłoszone zgodnie z planem w dniu 28 marca 2008 r.
  payday loans online. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad