POKL - Opóźnienia w ogłaszaniu konkursów PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opóźnienia w ogłaszaniu konkursów PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 20 Marzec 2008 10:02
Informujemy, że z powodu opóźnień związanych z pracami nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Wdrażająca podjęła decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursów w tych działaniach PO KL, w ramach których występują formy wsparcia i typy projektów objęte regułami pomocy publicznej. W związku z tym konkursy dotyczące następujących Działań/Poddziałań:

6.1.1 - Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

6.2   - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej,

8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,

8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,

nie zostaną ogłoszone w dniu 28 marca.

Ogłoszenie konkursów w ramach w/w Działań i Poddziałań PO KL nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie Rozporządzenia.

Decyzja o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursów jest zgodna z rekomendacją Instytucji Pośredniczącej oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, wyrażonym w piśmie z dnia 22.01.2008 r., znak: DZF-I-9220-63-PM/08, w którym IZ zaleca przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów związanych z pomocą publiczną w przypadku, gdy termin ich ogłoszenia przypada na koniec pierwszego kwartału.

Jednocześnie informujemy, że konkursy w Priorytetach VI, VII, VIII, IX, w ramach których nie występują formy wsparcia i typy projektów objęte pomocą publiczną (nie wymienione powyżej), zostaną ogłoszone zgodnie z planem w dniu 28 marca 2008 r.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad