POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Wrzesień 2009 12:21
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3349/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 13 491 000,00 PLN (z czego na prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie: 200.000,00 zł z wyodrębnionej puli środków na badania i analizy dotyczące obszaru niepełnosprawności i obejmujące swoim zasięgiem teren całego województwa; 200.000,00 zł z wyodrębnionej puli środków na badania i analizy dotyczące obszaru uzależnień od alkoholu i środków odurzających obejmujących swoim zasięgiem teren całego województwa; 200.000,00 zł z wyodrębnionej puli środków na badania i analizy dotyczące obszaru organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą i integracja społeczną i obejmujące swoim zasięgiem teren całego województwa) umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 335 964,92 PLN w ramach typów projektów niezwiązanych ze wsparciem na badania i analizy oraz projektów rekomendowanych do dofinansowania  z pozycji od 1 do 2 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 399 594,88 PLN w ramach typu projektów obejmujących badania i analizy.
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad