POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Wrzesień 2009 12:21
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3349/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 13 491 000,00 PLN (z czego na prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie: 200.000,00 zł z wyodrębnionej puli środków na badania i analizy dotyczące obszaru niepełnosprawności i obejmujące swoim zasięgiem teren całego województwa; 200.000,00 zł z wyodrębnionej puli środków na badania i analizy dotyczące obszaru uzależnień od alkoholu i środków odurzających obejmujących swoim zasięgiem teren całego województwa; 200.000,00 zł z wyodrębnionej puli środków na badania i analizy dotyczące obszaru organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą i integracja społeczną i obejmujące swoim zasięgiem teren całego województwa) umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 335 964,92 PLN w ramach typów projektów niezwiązanych ze wsparciem na badania i analizy oraz projektów rekomendowanych do dofinansowania  z pozycji od 1 do 2 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 399 594,88 PLN w ramach typu projektów obejmujących badania i analizy.
  Best Dianabol TabletsThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad