POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09

Drukuj
Email
Poniedziałek, 28 Wrzesień 2009 10:27
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż z dniem 28 września 2009 roku zostaje wznowiony konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zawieszony dnia 11 czerwca 2009 roku na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:   
1) inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
– organizacji pracy
– form świadczenia pracy
– promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– godzenia życia zawodowego i prywatnego
2) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 5 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. * w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ** 725 800,00 PLN ***

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 05 października 2009 r., dostępna wartość środków wynosi 423 514,00 PLN

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami i listą zmian - pobierz plik

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071-397 41 10, 071-397 41 11
oraz 0 800 300 376 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz krajowy wkład publiczny (15%). Alokacja zawiera także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad