POKL - Wcześniejszy termin zamknięcia konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wcześniejszy termin zamknięcia konkursów

Drukuj
Email
Piątek, 28 Marzec 2008 10:59
Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (SzOP PO KL). W związku z tym Instytucja Zarządzająca PO KL zobowiązała instytucje organizujące konkursy do wprowadzenia zmian w warunkach konkursowych dla konkursów ogłoszonych przed datą wejścia w życie przedmiotowego dokumentu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa. Jednocześnie, zgodnie z przepisami art. 29 ust.4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucja organizująca konkurs w trakcie prowadzonego naboru ma ograniczoną możliwość dokonywania zmiany warunków konkursowych, np. nie może dokonać zmiany w zakresie rodzaju projektów podlegających dofinansowaniu, czy zawężenia katalogu podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor instytucji organizującej konkurs podjął decyzję o wcześniejszym terminie zamknięcia konkursów otwartych ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r., tj. zamknięcie w dniu 4 kwietnia 2008 r. konkursów dla następujących Działań/Poddziałań:

- Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” – konkurs otwarty nr I/6.3/08;

- Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” – konkurs otwarty nr I/7.3/08;

- Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” – konkurs otwarty nr I/8.1.3/08;

- Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” – konkurs otwarty nr I/9.1.1/08;

- Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – konkurs otwarty nr I/9.1.2/08;

- Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – konkurs otwarty nr I/9.2/08;

- Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego” – konkurs otwarty nr I/9.3/08;

- Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” – konkurs otwarty nr I/9.4/08;

- Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” – konkurs otwarty nr I/9.5/08.

Decyzja Dyrektora instytucji organizującej konkurs jest zgodna z zapisami Systemu Realizacji PO KL, część I Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (podrozdział 6.1, s. 14) oraz zgodna z zapisami poszczególnych Dokumentacji konkursowych (ogłoszenie o konkursie oraz pkt. 2.4.3 każdej Dokumentacji).

Jednocześnie informujemy, że instytucja organizująca konkurs planuje ogłosić w dniu 7 kwietnia 2008 r. konkursy otwarte dla w/w Działań/Poddziałań, uwzględniające zapisy znowelizowanej wersji SzOP PO KL.

W związku z powyższym, aby uniknąć późniejszych problemów w realizacji projektów sugerujemy, aby Beneficjenci, którzy planują ubiegać się o wsparcie, opracowali wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w oparciu o nowe warunki konkursowe, które zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7 kwietnia 2008 r. i złożyli  je w okresie trwania nowych naborów, tj. od 7 kwietnia 2008 r.

Ponadto informujemy, iż Beneficjentom, którzy złożą wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w  terminie od 28 marca 2008 r. do 4 kwietnia 2008 r. przysługuje prawo do wycofania wniosku i jego ponownego złożenia według nowych warunków konkursowych od dnia 7 kwietnia 2008 r.

Jednocześnie zapewniamy, iż wnioski złożone przed zamknięciem konkursów, tj. do 4 kwietnia 2008 r. włącznie (o ile nie zostaną wycofane), będą oceniane na podstawie wersji SzOP PO KL z dnia 18 września 2007 r. (zgodnie z warunkami konkursowymi dla konkursów ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r.). Natomiast wnioski złożone w ramach konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 7 kwietnia 2008 r. będą oceniane na podstawie wersji SzOP PO KL z dnia 21 marca 2008 r., obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2008 r. (zgodnie z warunkami konkursowymi dla konkursów, które zostaną ogłoszone dnia 7 kwietnia 2008 r.).
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad