POKL - Wcześniejszy termin zamknięcia konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wcześniejszy termin zamknięcia konkursów

Drukuj
Email
Piątek, 28 Marzec 2008 10:59
Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (SzOP PO KL). W związku z tym Instytucja Zarządzająca PO KL zobowiązała instytucje organizujące konkursy do wprowadzenia zmian w warunkach konkursowych dla konkursów ogłoszonych przed datą wejścia w życie przedmiotowego dokumentu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa. Jednocześnie, zgodnie z przepisami art. 29 ust.4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucja organizująca konkurs w trakcie prowadzonego naboru ma ograniczoną możliwość dokonywania zmiany warunków konkursowych, np. nie może dokonać zmiany w zakresie rodzaju projektów podlegających dofinansowaniu, czy zawężenia katalogu podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor instytucji organizującej konkurs podjął decyzję o wcześniejszym terminie zamknięcia konkursów otwartych ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r., tj. zamknięcie w dniu 4 kwietnia 2008 r. konkursów dla następujących Działań/Poddziałań:

- Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” – konkurs otwarty nr I/6.3/08;

- Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” – konkurs otwarty nr I/7.3/08;

- Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” – konkurs otwarty nr I/8.1.3/08;

- Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” – konkurs otwarty nr I/9.1.1/08;

- Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – konkurs otwarty nr I/9.1.2/08;

- Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – konkurs otwarty nr I/9.2/08;

- Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego” – konkurs otwarty nr I/9.3/08;

- Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” – konkurs otwarty nr I/9.4/08;

- Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” – konkurs otwarty nr I/9.5/08.

Decyzja Dyrektora instytucji organizującej konkurs jest zgodna z zapisami Systemu Realizacji PO KL, część I Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (podrozdział 6.1, s. 14) oraz zgodna z zapisami poszczególnych Dokumentacji konkursowych (ogłoszenie o konkursie oraz pkt. 2.4.3 każdej Dokumentacji).

Jednocześnie informujemy, że instytucja organizująca konkurs planuje ogłosić w dniu 7 kwietnia 2008 r. konkursy otwarte dla w/w Działań/Poddziałań, uwzględniające zapisy znowelizowanej wersji SzOP PO KL.

W związku z powyższym, aby uniknąć późniejszych problemów w realizacji projektów sugerujemy, aby Beneficjenci, którzy planują ubiegać się o wsparcie, opracowali wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w oparciu o nowe warunki konkursowe, które zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7 kwietnia 2008 r. i złożyli  je w okresie trwania nowych naborów, tj. od 7 kwietnia 2008 r.

Ponadto informujemy, iż Beneficjentom, którzy złożą wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w  terminie od 28 marca 2008 r. do 4 kwietnia 2008 r. przysługuje prawo do wycofania wniosku i jego ponownego złożenia według nowych warunków konkursowych od dnia 7 kwietnia 2008 r.

Jednocześnie zapewniamy, iż wnioski złożone przed zamknięciem konkursów, tj. do 4 kwietnia 2008 r. włącznie (o ile nie zostaną wycofane), będą oceniane na podstawie wersji SzOP PO KL z dnia 18 września 2007 r. (zgodnie z warunkami konkursowymi dla konkursów ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r.). Natomiast wnioski złożone w ramach konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 7 kwietnia 2008 r. będą oceniane na podstawie wersji SzOP PO KL z dnia 21 marca 2008 r., obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2008 r. (zgodnie z warunkami konkursowymi dla konkursów, które zostaną ogłoszone dnia 7 kwietnia 2008 r.).
  Do you need Payday Loans Missouri as soon as possible? In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad