POKL - Uszczegółowienie grup docelowych w kontekście kryterium dostępu w odwieszonym w dniu 12.10.2009 konkursie otwartym nr I/8.1.2/A/09 w projektach outplacementowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uszczegółowienie grup docelowych w kontekście kryterium dostępu w odwieszonym w dniu 12.10.2009 konkursie otwartym nr I/8.1.2/A/09 w projektach outplacementowych

Drukuj
Email
Środa, 28 Październik 2009 13:19
IOK informuje, że w odwieszonym w dniu 12.10.2009 r. konkursie otwartym nr I/8.1.2/A/09,  dokumentacja konkursowa  została poszerzona o nowe zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 1.06.2009 r. w zakresie form wsparcia i grup docelowych.

W związku z tym w 2-giej formie wsparcia w dokumentacji konkursowej dotyczącej projektów outplacementowych min. znalazł się zapis o możliwości wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem. W związku z ustaleniem kryterium dostępu w Planie Działania na rok 2009 w tej formie wsparcia wg Szczegółowego Opisu Priorytetów przed w/w zmianą,  grupę docelową w projekcie stanowią pracodawcy i ich pracownicy określonych w tym kryterium branż. Wobec takiego kryterium dostępu obecnie nie ma możliwości kwalifikowania do projektów outplacemnetowych osób zwolnionych a projekty złożone w odpowiedzi na w/w konkurs w roku 2009 mogą być skierowane wyłącznie do pracowników (w tym w okresie wypowiedzenia) ale nie mogą być skierowane do osób krótkotrwale bezrobotnych, które w momencie przystąpienia do projektu nie posiadają statusu pracownika.

Brzmienie formy wsparcia dla projektów outplacementowych:

2) „wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym:
• szkoleń i poradnictwa zawodowego,
• poradnictwa psychologicznego,
• pomocy w zamianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania),
• pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy),
• wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
40 tys. PLN,
• wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);”

Kryterium dostępu dla w/w projektów outplacementowych:

• grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy działający zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w branżach: górniczej (Sekcja B – górnictwo i wydobywanie), hutniczej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, Grupa 23.1 – produkcja szkła i wyrobów ze szkła oraz Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 24 – produkcja metali), cukrowniczej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 10 – produkcja artykułów spożywczych, Grupa 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, Klasa 10.81 – produkcja cukru), włókienniczej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 13 – produkcja wyrobów tekstylnych), kolejowej (Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa, Dział 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy, Grupa 49.1 – transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, Grupa 49.2 -  transport kolejowy towarów), elektromaszynowej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Dział 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych
i optycznych, Dział 27 – produkcja urządzeń elektrycznych, Dział 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieklasyfikowanych, Dział 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Dział 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego oraz dodatkowo Dział 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń), służbie zdrowia (Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna) – stosuje się dla 2 typu operacji wskazanego w pkt. 5.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej,

Spełnienie założeń kryterium instytucja organizująca konkurs  weryfikuje w oparciu o pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie, na podstawie wpisanej przez beneficjenta nazwy Sekcji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz nazwy i numeru określającego przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD, które weryfikują branżę.

  Payday Loans In Florida. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad