POKL - Uszczegółowienie grup docelowych w kontekście kryterium dostępu w odwieszonym w dniu 12.10.2009 konkursie otwartym nr I/8.1.2/A/09 w projektach outplacementowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uszczegółowienie grup docelowych w kontekście kryterium dostępu w odwieszonym w dniu 12.10.2009 konkursie otwartym nr I/8.1.2/A/09 w projektach outplacementowych

Drukuj
Email
Środa, 28 Październik 2009 13:19
IOK informuje, że w odwieszonym w dniu 12.10.2009 r. konkursie otwartym nr I/8.1.2/A/09,  dokumentacja konkursowa  została poszerzona o nowe zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 1.06.2009 r. w zakresie form wsparcia i grup docelowych.

W związku z tym w 2-giej formie wsparcia w dokumentacji konkursowej dotyczącej projektów outplacementowych min. znalazł się zapis o możliwości wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem. W związku z ustaleniem kryterium dostępu w Planie Działania na rok 2009 w tej formie wsparcia wg Szczegółowego Opisu Priorytetów przed w/w zmianą,  grupę docelową w projekcie stanowią pracodawcy i ich pracownicy określonych w tym kryterium branż. Wobec takiego kryterium dostępu obecnie nie ma możliwości kwalifikowania do projektów outplacemnetowych osób zwolnionych a projekty złożone w odpowiedzi na w/w konkurs w roku 2009 mogą być skierowane wyłącznie do pracowników (w tym w okresie wypowiedzenia) ale nie mogą być skierowane do osób krótkotrwale bezrobotnych, które w momencie przystąpienia do projektu nie posiadają statusu pracownika.

Brzmienie formy wsparcia dla projektów outplacementowych:

2) „wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym:
• szkoleń i poradnictwa zawodowego,
• poradnictwa psychologicznego,
• pomocy w zamianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania),
• pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy),
• wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
40 tys. PLN,
• wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);”

Kryterium dostępu dla w/w projektów outplacementowych:

• grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy działający zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w branżach: górniczej (Sekcja B – górnictwo i wydobywanie), hutniczej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, Grupa 23.1 – produkcja szkła i wyrobów ze szkła oraz Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 24 – produkcja metali), cukrowniczej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 10 – produkcja artykułów spożywczych, Grupa 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, Klasa 10.81 – produkcja cukru), włókienniczej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 13 – produkcja wyrobów tekstylnych), kolejowej (Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa, Dział 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy, Grupa 49.1 – transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, Grupa 49.2 -  transport kolejowy towarów), elektromaszynowej (Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Dział 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Dział 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych
i optycznych, Dział 27 – produkcja urządzeń elektrycznych, Dział 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieklasyfikowanych, Dział 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Dział 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego oraz dodatkowo Dział 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń), służbie zdrowia (Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna) – stosuje się dla 2 typu operacji wskazanego w pkt. 5.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej,

Spełnienie założeń kryterium instytucja organizująca konkurs  weryfikuje w oparciu o pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie, na podstawie wpisanej przez beneficjenta nazwy Sekcji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz nazwy i numeru określającego przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD, które weryfikują branżę.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad