POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/09

Drukuj
Email
Czwartek, 05 Listopad 2009 11:50
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 5 listopada 2009 r. zostaje wznowiony konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zawieszony dnia 17 lipca 2009 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

obejmujące:
1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
2) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym;
3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą od 16 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.* w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi**:
507 800,00 PLN***
Na dzień wznowienia konkursu, tj. 5 listopada 2009 r., dostępna wartość środków wynosi
271 929, 30 PLN

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami i listą zmian - pobierz plik

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: (071) 39 74 110, (071) 39 74 111
oraz 0 800 300 376 lub 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 
* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz krajowy wkład publiczny (15%). Alokacja zawiera także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad