POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/09 - runda I, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/09 - runda I, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 11 Grudzień 2009 14:54
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/09 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwała nr 3707/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/09 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej na pozycjach od 1 do 2 zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej. Projekt znajdujący się na pozycji 3 został rekomendowany do dofinansowania, jednak nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.

Projekt znajdujący się na pozycji 4 nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  Do you need Missouri Payday Loans as soon as possible? In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad