POKL - Plany działań na rok 2010

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Plany działań na rok 2010

Drukuj
Email
Środa, 16 Grudzień 2009 13:08
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3697/III/09 z dnia 08 grudnia 2009 roku przyjął do realizacji Plany działania na rok 2010 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Plany działania na dany rok przedstawiają założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Przedstawiają również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania na rok 2010  województwa dolnośląskiego zostały w dniu 06 listopada 2009 roku rekomendowane przez Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego, a w dniu 19 listopada 2009 roku pozytywnie zaopiniowane przez IZ PO KL. Następnie Komitet Monitorujący PO KL w dniu 24 listopada 2009 roku zatwierdził zawarte w nich szczegółowe kryteria wyboru projektów. Ostateczne zatwierdzenie Planów działania na rok 2010 przez Instytucję Zarządzającą PO KL nastąpiło 08 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Plany działania są dokumentami wewnętrznymi przygotowywanymi na potrzeby Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej. Z uwagi na fakt, że są to dokumenty operacyjne instytucji zaangażowanych w realizację PO KL i mogą być trudne w odbiorze dla potencjalnego beneficjenta, Instytucje Pośredniczące przygotowują materiały informacyjne, prezentujące założenia Planów działania w sposób bardziej przejrzysty.

Przejdź do strony z Planami działań na rok 2010
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad