POKL - Najczęściej zadawane pytania

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytania i odpowiedzi spotkania informacyjnego dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetu VIII

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu I/9.6.2/A/12

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr II/8.1.1/B/12 na tzw. „operator wsparcia”

Pytania i odpowiedzi: konkurs I/8.1.1/A/12

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu I/8.1.2/A/12

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dot. Priorytetu VIII z dn. 27.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnego dot. konkursu III/8.1.1/C/11 (08.06.11r.) - część I
Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnego dot. konkursu III/8.1.1/C/11 (08.06.11r.) - część II

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dot. konkursów I/7.2.2/A/11 (18.04.11r.) oraz II/8.1.1/A/11 (19.04.2011r.)
 
Czy istnieje możliwość wyboru w oparciu o zasadę konkurencyjności podmiotu realizującego szkolenia w projektach objętych pomocą publiczną na szkolenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ?

W opinii IOK, wybranie zleceniobiorcy do realizacji szkoleń objętych pomocą publiczną przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie jest właściwym postępowaniem ponieważ wybór podwykonawcy powinien być dokonany zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (PZP) jak i Zasadzie konkurencyjności,  a możliwość kontroli poprawności zastosowanych procedur przez projektodawcę występuje  tylko w odniesieniu do dokumentów powstałych  w okresie realizacji projektu. Ponadto realizacja projektów objętych pomocą publiczną w celu uzyskania wymaganego „efektu zachęty” może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W związku z powyższym wcześniejsze dokonanie wyboru podwykonawcy może być traktowane jako wstępne rozeznanie rynku przez projektodawcę (pozaprojektowe  i niepodlegające kontroli) i co najwyżej może być podstawą do opracowania wstępnych założeń służących wyborowi podwykonawcy (np. ustalenie kosztów realizacji usługi) zgodnie z procedurami określonymi w PZP lub Zasadzie konkurencyjności.
W związku z powyższym w opinii IOK nie można dokonać wyboru podwykonawcy do realizacji usługi szkoleniowej przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu, który w przypadku projektów objętych regułami udzielania pomocy publicznej nie może być terminem wcześniejszym niż data złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Czy termin realizacji oraz warunki konkursu dotyczą także zagadnienia budowania partnerstwa?

Termin realizacji określony we wniosku aplikacyjnym oraz warunki  konkursu dotyczą partnerstwa  rozumianego zarówno jako partnerstwo instytucji uprawnionych do aplikowania o środki (partnerstwo polegające na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu, które powstaje w oparciu o zapisy punktu 5.8 dokumentacji konkursowej), jak również jako rodzaj (typ) projektów podlegających dofinansowaniu tj: "pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych…", dla którego warunki określono w punkcie 5.2 dokumentacji konkursowej.

Jeśli partnerem jest Klub pracy jaką formę organizacyjną wybieramy i zaznaczamy w GWA?

Zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). Oznacza to, że partnerem może być podmiot, w ramach którego działa Klub pracy i wówczas w GWA należy wskazać formę organizacyjną tego podmiotu.

Czy są prowadzone prace nad rozporządzeniem zwalniającym prowadzących działalność z 8.1.2 od odprowadzania podatku dochodowego od dotacji?

Art. 12  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadził nowe zwolnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - dodanie do art. 21 ust. 1 ustępu 136 i 137. Punkty te dotyczą płatności z BGK. Dotacje celowe zwolnione są z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

§
pkt 129 wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

§
pkt 136 obejmuje zwolnieniem od podatku dochodowego płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

                     §                      
oraz pkt 137 zwalnia od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 129, pkt 136 i pkt 137 nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Czy w ramach Poddziałania 8.1.2 mogą być realizowane (oprócz konferencji) materiały multimedialne, np. filmy informacyjne ?

 
Realizując projekty w ramach PO KL można ubiegać się m.in. o środki finansowe dzięki, którym będzie możliwe wyprodukowanie materiałów multimedialnych w tym filmów, które np. pozwolą wzmocnić jakość przekazu treści  istotnych z punktu widzenia realizacji określonego typu wsparcia. Produkcja tego typu materiałów (z wyłączeniem typów projektów polegających na organizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych) nie może być jednak podstawowym elementem realizowanego projektu, a jedynie elementem dodatkowym,  a poniesione na ich produkcję nakłady nie powinny pochłaniać w porównaniu z innymi działaniami merytorycznymi znaczących kosztów.

 

Czy wnioskodawcą w konkursie może być np. cech rzemiosł, czyli organizacja skupiająca różnych (najczęściej małych) pracodawców ?


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). W przypadku „cechu rzemiosł” dodatkowym czynnikiem określającym możliwość aplikowania przez tego typu organizacje jest ich zdolność do samodzielnego podejmowania czynności prawnych i finansowych (działają jako jednolite podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, rejestru stowarzyszeń, itp.)

 

Czy szkolenia z obsługi wózków widłowych będą szkoleniami specjalistycznymi ?

 

Zgodnie z definicjami zawartymi w SzOP PO KL:

Szkolenie ogólne  - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej.

Szkolenie specjalistyczne - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

W związku z powyższym jeżeli nie mamy do czynienia ze szkoleniami z zakresu obsługi unikalnych wykorzystywanych np. tylko w danym przedsiębiorstwie urządzeń lecz ze szkoleniem dotyczącym obsługi sprzętu powszechnie wykorzystywanego np. w innych przedsiębiorstwach będziemy mieli do czynienia ze szkoleniami ogólnymi. 

 

Czy realizując w projekcie szkoleniowym, kurs języków obcych, skierowany do osób pracujących będziemy mieli do czynienia z pomocą publiczną ?

 

Aby wykluczyć występowanie pomocy publicznej w projektach szkoleniowy możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 należy pamiętać, że takie szkolenia powinny być skierowane do osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy). Natomiast wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu muszą być niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia. Szkolenie powinno odbywać się poza miejscem pracy uczestników, nabór na szkolenie powinien być otwarty dla wszystkich zainteresowanych oraz pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie powinni stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

 

 

Czy „osoby odchodzące z rolnictwa” objęte wsparciem w ramach Poddziałania 8.1.2 muszą w trakcie uczestnictwa lub po ukończeniu projektu wyrejestrować się z KRUS ?

 

Zgodnie z definicją zawartą w SzOP PO KL za osobę odchodzącą z rolnictwa uważa się „rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkującego w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Złożenie ww. oświadczenia nie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej oraz nie nakłada na uczestnika projektu obowiązku wyrejestrowania się z KRUS.

 

 

Czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) mogą w ramach Poddziałania 8.1.1 występować o dofinansowanie realizacji projektów szkoleniowych dla swoich pracowników ?

 

Zgodnie z opinią IZ PO KL, SP ZOZ nie powinny być traktowane jako przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – beneficjenci pomocy publicznej. W związku z powyższym, nie mogą korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach I i II typu operacji Poddziałania 8.1.1. Jednocześnie z obecnie obowiązującymi zapisami SzOP PO KL pracownicy SP ZOZ mogą z własnej inicjatywy uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach III typu operacji Poddziałania 8.1.1.

 

Czy osoby pracujące prowadzące dodatkowo działalność gospodarcza mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach III typu „szkolenia, kursy …. skierowane do dorosłych osób pracujących ….”?

 

Osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem i uzupełnianiem kwalifikacji mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach III typu operacji Poddziałania 8.1.1 przy czym osoby, które prowadzą również działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) są traktowanie jako przedsiębiorcy. W związku z powyższym osoby takie zgodnie z obwiązującymi zapisami SzOP PO KL mogą być tylko uczestnikami projektów realizowanych ramach I i II typu operacji Poddziałania 8.1.1

 
Wyjaśnienie zakresu kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 „Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych (z umiarkowanym i/lub znacznym stopniem niepełnosprawności) wśród personelu projektu"

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dot. Priorytetu VII z dn. 23.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dot. konkursów I/7.2.2/A/11 (18.04.11r.) oraz II/8.1.1/A/11 (19.04.2011r.)

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPRS ( 14 oraz 15.04.11r.)

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik
 
Kto spełnia definicję osoby niezatrudnionej, zagrożonej wykluczeniem społecznym ?
 

Przez osoby niezatrudnione rozumie osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia i jednocześnie nie osiągają wynagrodzenia wyższego niż kryterium dochodowe na rodzinę, określone przepisami o pomocy społecznej, które dodatkowo są zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z poniższych powodów :

 

ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 
 

Jakie instytucje w PO KL zostały zdefiniowane jako podmioty ekonomii społecznej ?

 

W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Czy warsztaty terapii zajęciowej można uznać za instytucję pomocy i integracji społecznej ?

 
Tak, pod warunkiem, że głównym celem ich funkcjonowania nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku terminologicznym dla Szop PO KL (zał. nr 5) jako instytucje pomocy i integracji społecznej zostały zdefiniowane „jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn.zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).”


 

 

Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL

Do kiedy należy składać wniosek beneficjenta o płatność za okres od 01.01.09-30.04.09 r. ?

Wniosek beneficjenta o płatność za okres 01.01.2009-30.04.2009r. należy złożyć w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego (tj. do 15 maja 2009 roku) . Natomiast realizacja projektu w 2009 roku winna być zgodna z przyjętymi założeniami zawartymi w złożonym i zaakceptowanym  wniosku o dofinansowanie  realizacji projektu na 2009 rok. W przypadku niezgodności realizacji projektu z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu –należy to opisać w pkt. 12 wniosku beneficjenta o płatność.

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. Jeśli Powiatowy Urząd Pracy nie określił w 2008 roku wartości docelowej jakiegoś wskaźnika np. - w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania,  a we wniosku za 2009 rok określił wskaźnik np. na poziomie 82 osób zgodnie z instrukcją składając wniosek o płatność w 2009 roku w przypadku projektów systemowych PUP, OPS i PCPR wartość docelowa wskaźnika to wartość określona w ramach projektu uwzględniająca wartości docelowe z wszystkich rocznych wniosków o dofinansowanie czyli 2008 i 2009r. to za wartość docelową w kolumnie 3 powinno się podać wartość 82?
 
W opisanym przypadku w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w kolumnie 3 należy wpisać wartość docelową 82 i umieścić stosowny komentarz.

W załączniku nr 2 – tabela 6 w kolumnach 7/8 i 9 podaje się wartości kumulatywnie czyli od początku realizacji projektu w przypadku gdy Powiatowy Urząd Pracy nie określił wielkości jakiegoś wskaźnika w 2008 roku a zrobił to w 2009 to sumując dane z 2 lat otrzymamy stopień realizacji przekraczający 100%. Czy będzie to prawidłowe?

Jeżeli we wcześniejszych okresach nie zostały określone wartości docelowe, a zostały określone w roku 2009, to należy wpisać wartość docelową z 2009. Natomiast w komentarzu należy napisać, że wartość docelowa dotyczy roku 2009.

W projekcie zadanie promocja jest bezkosztowe. Czy w postępie rzeczowym realizacji projektu należy wykazywać poszczególne zadania związane z promocją, a finansowane ze środków FP poza projektem?

Odnośnie wydatków bezkosztowych (promocji) to w postępie rzeczowym proszę bardzo krótko opisać prowadzone etapy zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na 2009 rok.

W 2008 roku w ramach projektu 6.1.3 przyznaliśmy jednemu z beneficjentów dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 13.000 zł. W przedstawionym w dniu 30-03-2009 roku przez te osobę rozliczeniu nie  uwzględniono wydatków na łączną  kwotę 960 zł, ponieważ jedna z faktur została wystawiona na innego nabywcę, a w przypadku drugiej zakupu dokonano po terminie określonym w umowie o przyznanie dotacji. W/w osoba została wezwana do zwrotu kwoty 690 zł na konto projektu. W którym momencie należy dokonać korekty finansowej dotyczącej tego zwrotu (kwota nie została jeszcze zwrócona)?

Zgodnie z dokumentem Zasady finansowania POKL z dnia 25.03.2009: „korekta finansowa wykazywana jest w momencie stwierdzenia konieczności zwrotu środków przez uczestnika projektu bez względu na to, czy środki zostały odzyskane od uczestnika czy nie.”

Czy zgodnie z nową instrukcją wypełnienia wniosku o płatność  PUP ma obowiązek wypełniania pkt. 10-wnioskowana kwota oraz tabeli 9 - rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku beneficjenta o płatność w punkcie 2_(8) Płatność, w przypadku PUP należy wpisać „ nie dotyczy”. Natomiast w punkcie 2_(10) należy wpisać „0”. Jeżeli punkt 2_(8) i 2_(10) jest prawidłowo wypełniony, to (9_) Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego w GWP jest nieaktywne. Punkt (10_) harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe - należy wypełnić.

W tabeli 4- postęp finansowy należy uwzględnić wydatki zatwierdzone w poprzednich latach. Jak należy to zrobić, jeżeli w  obecnym wniosku o dofinansowanie niektóre zadania nie zostały uwzględnione lub mają  nadane inne numery?

Należy odnieść się do chronologii zadań wykazanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie na 2009 r. Zadania, które występowały w 2008 r., a nie występują w 2009 r. należy dopisać w wierszach poniżej.

Pytanie dotyczy tabeli nr 6  osiągnięte wartości wskaźników, "w tym  liczba osób objętych indywidualnym planem działania ".Ile osób  wykazać w wartości docelowej wskaźnika? W roku 2008 nie była wykazywana ta wartość pomimo określenia we wniosku o dofinansowanie. W roku 2008- 209 osób otrzymało IPD. W  tym roku przewidzieliśmy 102 osoby. Jednak 5 osób, które były uczestnikami projektu w 2008 roku i zakończyły go, ponownie  powraca do projektu w tym roku. Czy w wartości docelowej wskaźnika  wykazać 102+ 204 bo (209-5 powracających do projektu) =306 czy to ma być jak w ostatnim zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie 203 + 102= 305 osób?

Wartość docelowa wskaźników to wartość określona we wniosku o dofinansowanie.  W przypadku projektów systemowych PUP wartość docelowa to wartość określona w ramach projektu uwzględniająca wartości docelowe z zatwierdzonych wszystkich rocznych wniosków o dofinansowanie. W tym przypadku wartością docelową będzie 305 osób. Ponadto w tabeli nr 6 należy monitorować wszystkie wskaźniki, które beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu oraz wskaźniki określone dla Działania, w ramach którego realizowany jest projekt. Dotyczy to również sytuacji, w których beneficjent  nie określił we wniosku o dofinansowanie wartości docelowych dla wszystkich wskaźników. Brakujące dane należy  uzupełnić oraz umieścić stosowny komentarz (wyjaśnić przyczynę).

W punkcie 2 (7) okres realizacji projektu należy wpisać 2009-01-01 do 2009-12-31,   czy tak jak w poprzednim roku 2008-01-01 do 2013-12-31 ?

We wniosku beneficjenta o płatność  w punkcie 2.7 -okres realizacji projektu proszę wpisać: 01.01.2008-31.12.2013 (tj. okres realizacji projektu wynikający z zawartej umowy ramowej).

Czy każdy wydatek powinien być nadal księgowany w rozbiciu 85% i 15%, pomimo tego, iż PUP  otrzymuje teraz 100% kwoty dofinansowania? Jeżeli tak, to czy także wpływ środków z MPiPS na dofinansowanie projektu powinien zostać rozksięgowany w rozbiciu 85% do 15%?

Zgodnie z dokumentem Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszystkie wydatki ze środków publicznych w ramach projektu systemowego – niezależnie od źródła ich finansowania  - powinny być księgowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 % z krajowego współfinansowania, zgodnie z podziałem wynikającym z tabel finansowych Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL dla Działania 6.1.. Ponadto  również w dokumencie Zasady finansowania POKL jest zapis, że „Co do zasady, niezależnie od źródła finansowania wydatków w projekcie, jednostki sektora finansów publicznych powinny księgować wydatki według proporcji 85%  - z czwartą cyfrą „8” (finansowanie z funduszy strukturalnych) oraz 15% - z czwartą cyfrą „9” (współfinansowanie krajowe)”. Natomiast księgowanie wpływu środków z MPiPS powinno dokonane w oparciu o obowiązujące przepisy.

Czy dokumenty księgowe powinny być opisane w taki sposób, aby wynikało z nich jaką kwotę sfinansowano ze środków EFS a jaką kwotę sfinansowano ze środków krajowych (w myśl tego, że mamy księgować wydatki w podziale procentowym)?

Nie ma jednoznacznego wskazania, że dokumenty księgowe powinny być opisane w taki sposób, aby wynikało z nich jaką kwotę sfinansowano ze środków EFS. Musi być natomiast informacja, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast w dokonanej na dokumencie dekretacji księgowej będzie  widoczny podział procentowy wydatku na podstawie kont i podziału kwot.
Ponadto informuję, że zgodnie z dokumentem Zasady finansowania POKL:  „Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
- numer umowy o dofinansowanie projektu;
- informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego  wydatek jest ponoszony;
- kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.
Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej a w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W jakim czasie od daty zakończenia udziału w projekcie ma być przeprowadzone badanie, czy jego uczestnik podjął zatrudnienie w wyniku uczestnictwa w projekcie?

Przeprowadzenie badania dotyczącego podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu w wyniku jego udziału w projekcie powinno być zgodne z założeniami określonymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (w tym przypadku we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu został dokonany zapis, iż zakładane rezultaty projektu to m.in. podjęcie pracy w wyniku udziału w projekcie przez 60 uczestników projektu. Natomiast monitorowanie rezultatów projektu będzie odbywać się na bieżąco).

W związku z koniecznością monitorowania takich wskaźników jak: liczba osób które zakończyły szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe. Jak mają być wykazywane osoby, które przerwały np. staż z powodu podjęcia pracy ?  Osoba taka ujmowana jest jako osoba, która zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Czy ma być wykazywana również jako osoba, która zakończyła formę wsparcia jak np. staż?

Jeżeli osoba, która  przerwała np. staż z tytułu podjęcia zatrudnienia jest wykazywana jako osoba która zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką to z powyższego wynika, że taka osoba również powinna być wykazana jako osoba, która zakończyła formę wsparcia, w której uczestniczyła.

Czy w pkt 2.6 wniosku o płatność należy wpisać nr umowy czy nr aneksu?

W (2_(6)) Należy wpisać nr Umowy ramowej zgodny z KSI. W przypadku gdy został zawarty aneks, należy wskazać aneks obowiązujący w dniu przedkładania wniosku do instytucji weryfikującej wniosek.

Czy w pkt 2.8 wniosku o płatność należy zaznaczyć płatność zaliczkową czy nie dotyczy?

W (2_(8)) w przypadku projektu systemowego PUP należy wpisać „ nie dotyczy” (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność).

Czy źródłem finansowania wydatków (tab. 8) jest nadal Fundusz Pracy?

Zgodnie z dokumentem  Zasady finansowania POKL: „w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zakłada się realizację projektów systemowych przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) ze środków Funduszu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”

Czy należy wypełniać tab. 10 "Harmonogram płatności na kolejne okresy"?

Należy wypełnić punkt (10_) –Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe.

Czy w załączniku nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie 11 jako źródło finansowania należy wskazać Fundusz Pracy?

W załączniku nr 1 w kolumnie 11 ( zgodnie z instrukcją) należy wskazać źródło sfinansowania wydatku -  „FP” (Fundusz Pracy) lub „prywatne” przy wykazywaniu wydatków związanych z wkładem prywatnym przedsiębiorców.
W przypadku gdy dany wydatek został poniesiony z kilku źródeł należy go wykazać w osobnych wierszach podając w kolumnie 9 wartość wydatku sfinansowaną z danego źródła.

Czy opisując dokumenty należy oprócz wskazania, że operacja gospodarcza dotyczy umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-0…/08-00 z dnia 05.03.2008r., dopisać że w/w operacja dotyczy również aneksu do umowy ramowej, podpisanego w dniu ……..2009r.?

Według opinii instytucji wdrażającej(Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia) należy wpisać numer umowy ramowej Projektu systemowego.

Czy wszystkie wydatki projektu powinny być księgowane w 85% z EFS oraz w 15% z krajowego współfinansowania, czy też zadania takie jak: „Promocja projektu” „Obsługa projektu”, które są zadaniami fakultatywnymi PUP  mają być w 100% zadaniami finansowanymi z wkładu własnego (środki FP w dyspozycji samorządu powiatu)? 

Wszystkie wydatki projektu powinny być księgowane w podziale 85% i 15%. 

Na jakiej stronie rejestrować szkolenia indywidualne i grupowe?

www.inwestycjawkadry.info.pl

W dokumencie Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL jest zapis dotyczący promocji projektu ( koszty związane  z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach organów  zatrudnienia, koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia). W uwagach zgłoszonych do w/w dokumentu UM Katowice zaproponował również dopisanie kosztów związanych z materiałami promocyjnymi. Uwaga ta nie została uwzględniona przez IZ. W związku z tym powstaje pytanie, czy zakup gadżetów promujących projekt (długopisy, notesy, kalendarze ścienne, smycze, samoklejące koperty) może być wydatkiem kwalifikowanym w ramach w/w projektów systemowych?  

Biorąc pod uwagę nieuwzględnienie przez IZ propozycji UM Katowice rozszerzenia katalogu kosztów promocji w dokumencie Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL oraz analizę zapisu określającego koszty promocji projektu, jako koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach organów zatrudnienia oraz o kosztach opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, IP rekomenduje nie zaliczać gadżetów do kosztów kwalifikowalnych w ramach promocji projektu, jeśli nie informują ani o usługach oferowanych przez organy zatrudnienia ani nie przyczyniają się do nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Do kosztów kwalifikowalnych w tej kategorii należy zaliczać tylko koszty takich „materiałów”, które służyć będą bezrobotnym jako źródło informacji bądź wiedzy w zakresie nabywania umiejętności lub uzyskiwania zatrudnienia.

Czy PUP powinien dokonywać rozliczenia przyznanych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie brutto czy netto? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za niekwalifikowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL uznaje się „podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług”. Natomiast na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. (z późn. zm.) w  sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków „rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej są  dokonywane w kwocie brutto”?

Powiatowe Urzędy Pracy realizujące projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 rozliczając się z przyznanych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej uwzględniają kwotę brutto.

Zgodnie z wzorem umowy ramowej o dofinansowanie Projektu w ramach PO KL „beneficjent zobowiązany jest do rejestrowania w internetowej bazie ofert szkoleniowych każdego szkolenia organizowanego w ramach Projektu na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem”. Prosimy o wyjaśnienie kwestii rejestrowania szkoleń indywidualnych gdzie termin rozpoczęcia szkolenia jest narzucony przez Instytucję szkoleniową i w związku z powyższym szkolenie może rozpocząć się przed upływem terminu 10 dni kalendarzowych. W wymienionym przypadku nie będzie możliwe zarejestrowanie takiego szkolenia we wskazanym terminie?  

Gdy nie ma możliwości zarejestrowania szkolenia indywidualnego na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem to w takim przypadku należy zarejestrować takie szkolenie w możliwie jak najszybszym terminie. Nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ponadto: w § 10 pkt. 3 umowy ramowej jest zmiana w/w zapisu (Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL z 28.II.2008 r.). 

Czy istnieje konieczność załączania list obecności uczestników projektu pod wniosek o refundację części kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy o organizację prac interwencyjnych? 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) stoi na stanowisku, że do wniosku o refundację części kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach umowy o organizację prac interwencyjnych  należy załączać listy obecności uczestników projektu lub kserokopie w/w list (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Beneficjent, który korzysta z formy wsparcia na przełomie roku 2008-2009 jest beneficjentem ostatecznym, który kontynuuje swoje wsparcie w roku 2009, czy w związku z powyższym istnieje możliwość zabezpieczenia środków na sfinansowanie zobowiązań z 2008 r.? Czy istnieje możliwość sporządzenia umowy o zabezpieczeniu takich środków? 

W przypadku kontynuowania wsparcia przez beneficjenta ostatecznego w kolejnym roku następującym po roku, który obejmował wniosek o dofinansowanie realizacji projektu możliwe jest zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach projektu systemowego na kolejny rok budżetowy. Zobowiązania te będą finansowane w ramach kolejnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Równocześnie pragnę poinformować, że 30% limit dotyczący zaciągania  zobowiązań finansowych przez PUP na rok następny, zdaniem Instytucji Zarządzającej PO KL nie odnosi się bezpośrednio do projektów współfinansowanych z EFS. Zgodnie bowiem z art. 109 ust.10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 99, poz. 1001, z póź.zm.): „Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce pracy mogą zawierać umowy, porozumienia i udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujących powstanie zobowiązań przechodzących na rok następny do wysokości 30% kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy, a łącznie z zobowiązaniami wynikającymi  z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  do wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw pracy. Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków Funduszu Pracy na rok następny”. W związku z powyższym w przypadku realizacji projektów finansowanych z EFS limit może przekroczyć 30% kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy.

Jaki jest zakres danych wprowadzanych do PEFS-a? 

Zakres danych wprowadzanych do PEFS-a w zakresie PO KL określa projekt z dnia 14 grudnia 2007r. Projekt nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony i może ulec zmianie.

Czy istnieje konieczność zmodyfikowania  wzoru pieczątek potwierdzających poniesienie wydatków z EFS. Jeżeli zachodzi taka konieczność prosimy o podanie szczegółowego zakresu zmian. 

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Minimalny opis dokumentu księgowego został określony w dokumencie Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodatkowo IP II 2 określiła wzory pieczątek potwierdzających  poniesienie wydatków w ramach realizowanych projektów systemowych powiatowych urzędów pracy-(poddziałanie 6.1.3)

Czy na wszystkich dokumentach dotyczących projektu musi się znaleźć informacja o dofinansowaniu ze środków EFS i czy wystarczy, że będzie to informacja o dofinansowaniu czy powinna być też informacja o interwencji EFS? Czy wystarczy informacja: ”Projekt współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa” czy powinno być „Projekt współfinansowany w 85 % ze środków EFS i 15 % z budżetu państwa.”? 

Zakres niezbędnych informacji jakie winny być na każdym dokumencie księgowym został określony w "Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Ponadto zdaniem IP II stopnia na każdym dokumencie winien być zapis, że "Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013".
I tak, np. w przypadku szkoleń na dokumentach (np. certyfikatach) powinien znaleźć się minimalny zapis: "Szkolenie jest współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Szczegółowe zasady dotyczące oznaczania projektów zawarte są w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnych na stronie www.pokl.dwup.pl w zakładce Promocja PO KL.

W jaki sposób należy zapisać wydatki np. na wyposażenie i materiały biurowe czy wynajem sal, skoro w działaniu 6.1.3 nie ma kosztów pośrednich ? Jaka była idea aby wyrzucić koszty pośrednie ? 

W projektach systemowych powiatowych urzędów pracy został utworzony rodzaj zadania „obsługa projektu” w celu umieszczenia w nim tych kosztów, które ponoszone są z FP i odnoszą się do projektu. Są to m.in. koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z pracodawcami i bezrobotnymi, koszty pomocy prawnej z tytułu realizacji zamówień publicznych, koszty amortyzacji sprzętu i wyposażenia, koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu.

W jaki sposób będzie liczona efektywność w trakcie realizacji projektów: czy osobno w odniesieniu do każdego kolejnego projektu (1 rok) czy też całościowo, uwzględniając wszystkie dotychczasowe projekty?

Po zakończeniu każdego roku budżetowego dokonywany jest roczny bilans realizacji projektu systemowego, w tym mierzone są rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych na dany rok zadań oraz weryfikowana jest faktyczna wartość poniesionych wydatków.

W jaki sposób będzie odzyskiwany przychód w projekcie (np. odsetki na rachunku bankowym), czy będzie potrącany z transzy wypłacanej przez IZ ?

Zgodnie z zasadami finansowania PO KL przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym projektu. W przypadku projektów systemowych  odsetki bankowe na wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby projektu są przekazywane na bieżący rachunek podstawowy Funduszu Pracy danego powiatowego urzędu pracy. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność  w ramach POKL wyraźnie określa co może być przychodem projektu.

W jaki sposób dokumentować i potwierdzać wydatki?

Wszystkie wydatki ponoszone przez powiatowy urząd pracy w ramach projektu systemowego muszą być zgodne z:
a) Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
b) Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków  w ramach PO KL
c) Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL
d) Zasadami finansowania PO KL
e) Zasadami określonymi w dokumencie Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Dokumentami  potwierdzającymi poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu są: faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej  wraz z dokumentami zapłaty. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane tak aby widoczny był związek z projektem. W zasadach finansowania PO KL w podrozdziale 3.1.- rozliczanie projektu jest szczegółowo opisane obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów, zasad sporządzania wniosków o płatność, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego beneficjenta.

Jakie należy złożyć załączniki potrzebne do wniosku o dofinansowanie  oraz umowy (np. upoważnienie wydane Dyrektorowi PUP)? 

Załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu jest harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu. W umowach ramowych stroną umowy jest Powiat-Powiatowy Urząd Pracy, który może być reprezentowany przez Dyrektora PUP jedynie na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu imiennego pełnomocnictwa szczególnego do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z jej realizacją. (Uchwała Zarządu Powiatu).

Jak interpretować zapis umowy o dofinansowanie (§ 17 pkt. 2) że do 10% rezultatów nie trzeba zgłaszać do IW.  Czy dotyczy to również form wsparcia? 

Przesunięcia w rezultatach nie mogą powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych zarówno na to zadanie, z którego przesuwane są środki  jak  również na to zadanie, do którego przesuwane są środki w ramach budżetu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Przy czym przesunięcia te nie wpływają na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach projektu.

Jak będzie wyglądała sprawa opieki ze strony pracownika DWUP w zakresie realizowanego projektu – system organizacji pracy na linii DWUP-PUP? 

W DWUP będzie opiekun projektu, który będzie prowadził wszystkie sprawy związane z realizacją projektu.

Sposób promocji w ramach PO KL – wymagania w zakresie wizualizacji?

Dokumentem, który reguluje kwestie promocji i wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności jest Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013, a w szczególności załącznik nr 1 do Strategii - „Księga znaku funduszy europejskich”, gdzie znajdują się zalecenia odnośnie wyglądu pism, dokumentów, wizytówek, materiałów promocyjnych itp.
Ponadto sposób oznaczania projektów w ramach PO KL został szczegółowo opisany w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” będących załącznikiem do „Planu komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce „Promocja PO KL”.

Czy w projektach systemowych możliwy jest zakup sprzętu i wyposażenia i do jakiej kwoty? 

Zgodnie z dokumentem ”Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” w ramach zadania -prace interwencyjne- możliwe jest finansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych na zasadach określonych w ustawie. Kwalifikowanie w ramach projektów systemowych wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, niezależnie od prac interwencyjnych będzie możliwe po wejściu w życie zmienionego Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Przy czym wydatki na wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Jaki będzie zakres ewaluacji zewnętrznej? Kto go ustali? 

W ramach projektu systemowego wymagane jest przeprowadzanie (ewaluacji) oceny projektu co najmniej dwukrotnie w ciągu realizacji projektu systemowego, w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji. Przeprowadzenie (ewaluacji) oceny jest zlecane przez  powiatowy urząd pracy wykonawcy zewnętrznemu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) Zakres badania określa powiatowy urząd pracy, przy czym powinien on być dostosowany do specyfiki projektu i etapu jego wdrażania.

Audyt w projektach systemowych – wydatek kwalifikowany? 

Audyt w projektach systemowych jest wydatkiem niekwalifikowanym. Z żadnego z dokumentów programowych nie wynika konieczność przeprowadzenia audytu. 

Jaki będzie maksymalny czas trwania projektu?  

Umowa na realizację projektu jest zawierana na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013r. 

Czy możliwe będzie kontynuowanie wsparcia przez beneficjenta ostatecznego w roku następnym? (przykład – osoba rozpoczyna 12-miesieczny staż w sierpniu 2008, czy może go kontynuować w roku 2009 w ramach projektu?) 

Tak. Kontynuację wsparcia należy jednak uwzględnić w kolejnym wniosku o dofinansowanie. 

Z jakich źródeł mają być finansowane koszty badań lekarskich, ewaluacja, promocja, zakup sprzętu, materiałów biurowych? Źródłem finansowania ma być w 100% budżet JST czy Fundusz Pracy?
 
Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy z algorytmu samorządu województwa oraz  ze środków Funduszu Pracy z algorytmu samorządu powiatu (zadania fakultatywne i aktywne).

Który dzień należy uznać za zakończenie udziału w projekcie w przypadku beneficjenta, który otrzymał dotację na podjęcie działalności gospodarczej? 

Następny dzień po dniu otrzymania środków na podjecie działalności gospodarczej. (zgodnie z art.33 ust.4 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

Czy możliwe jest finansowanie z budżetu projektu wynagrodzeń pracowników? Jeśli tak to na jakich zasadach? 

W projektach systemowych powiatowych urzędów pracy nie ma możliwości finansowania wynagrodzeń pracowników. 

Wnioski o płatność – zasady przesyłania transz, warunki otrzymania kolejnej transzy, częstotliwość składania wniosków;  jakie załączniki będą wymagane przy wniosku o płatność ? 

Zgodnie z zawartą umową ramową transze środków na finansowanie Projektu będą przekazywane na wskazany przez beneficjenta rachunek bankowy. Załącznikiem do wniosku o płatność będzie: zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, wyciąg   z rachunku bankowego za okres, za który składany jest wniosek.

Czy w związku z tym , że wnioski o płatność będą zawierać część sprawozdawczą, nie będzie sprawozdań okresowych? 

Na dzień dzisiejszy Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie przewiduje konieczności składania sprawozdań okresowych. 

Jak w praktyce będzie wyglądało sprawdzanie poprawności wniosku o płatność oraz jego załącznika (w sytuacji gdy nie przesyła się dokumentacji źródłowej)? 

Sprawdzanie poprawności wniosku beneficjenta o płatność odbywać się będzie w oparciu o listę kontrolną. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność  może wezwać beneficjenta do złożenia wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność.

Kto powinien dokonywać rejestracji szkoleń na stronie www.inwestycjawkadry.pl  Powiatowy Urząd Pracy czy instytucja szkoleniowa, która przeprowadzi szkolenie?
 
Zgodnie z § 10 umowy ramowej beneficjent (PUP) zobowiązuje się do rejestrowania w internetowej bazie ofert szkoleniowych.
Rejestracja szkoleń przebiega dwuetapowo:
- rejestracja instytucji szkoleniowej;
- rejestracja szkoleń.
Do bazy szkoleniowej powinny być wprowadzane dane dotyczące instytucji szkoleniowej, a nie beneficjenta (PUP) (etap rejestracji instytucji szkoleniowej). Dane te mogą być wprowadzane przez beneficjenta lub przez wykonawcę (firmę szkoleniową) w jego imieniu. Jednak za rejestrację w internetowej bazie ofert szkoleniowych, odpowiada Powiatowy Urząd Pracy.

 

Pytania i odpowiedzi: konkurs I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania dot. Konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik

Czy zakup samochodu osobowego może być sfinansowany ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania działalności gospodarczej uzyskanego przez uczestnika projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 ?

Uczestnik projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 może uzyskać środki finansowe na zakup samochodu osobowego. Zasadność pozyskania środków na zakup samochodu powinna być uzasadniona formą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynikać z potrzeby zakupu takiego środka transportu jako niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowopowstającego przedsiębiorstwa. Jednocześnie przypominamy, że nie  można uzyskać dofinansowania na zakup pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu towarów.

W jaki sposób dokumentować i egzekwować wniesienie wkładu własnego przez  uczestnika projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 ?

Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia środków własnych (w formie pieniężnej lub rzeczowej) w wysokości co najmniej 10% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Beneficjent powinien określić formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu np. poprzez wskazanie na wymóg przedstawienia faktur/rachunków lub wyceny rzeczoznawcy wkładu rzeczowego, potwierdzenie wpływu na rachunek przedsiębiorstwa środków w formie pieniężnej i wykorzystanie ich na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach wkładu własnego. Beneficjent w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego może określić, iż środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną wypłacone dopiero w momencie udokumentowania przez uczestnika projektu wniesienia wymaganego wkładu własnego. Uczestnik projektu jest zobowiązany do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji beneficjentowi. Natomiast beneficjent kontroluje zgodność poniesionych wydatków z: Umową na otrzymanie wsparcia finansowego, programem pomocowym oraz „Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 …..”. Nie wniesienie udokumentowanego wkładu własnego przez uczestnika projektu, któremu zostały przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości  może być podstawą do wydania decyzji o dokonanie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych z powodu naruszenia warunków umowy dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Czy osoba, która przeszła cykl szkoleniowo-doradczy u innego beneficjenta (jako uczestnik innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 i nie uzyskała dofinansowania z powodu wyczerpania środków) i zgłasza się do naszego projektu musi ponownie być uczestnikiem wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w naszym projekcie, czy też udział takiej osoby w naszym projekcie może ograniczyć się tylko do realizacji procedur związanych ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej ?

Osoba, która przeszła cykl szkoleniowo-doradczy u innego beneficjenta (jako uczestnik innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2) i uzyskała zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego w innym z projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 może zostać przyjęta do projektu bez konieczności ponownego uczestnictwa w doradztwie i szkoleniach  umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL planowane jest udzielenie wsparcia osobom niezatrudnionym, niezarejestrowanym jako osoby bezrobotne w PUP. Czy w tabeli 3.2.1 we wniosku, planowaną liczbę beneficjentów należy wpisać w wierszu jako osoby bezrobotne, (nie są to osoby zarejestrowane w PUP, czyli nie są osobami bezrobotnymi w rozumieniu Ustawy) czy należy wpisać „0” a opis grupy docelowej powinien się znajdować w pkt 3.2 ?

Osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP we wniosku o dofinansowanie w tabeli 3.2.1 należy ująć w kategorii „osoby nieaktywne zawodowo”. Cześć opisowa pkt. 3.2 służy m.in. do scharakteryzowania odbiorców wsparcia w przypadku gdy nie jest możliwe zakwalifikowanie osoby do żadnej z ujętych w tabeli 3.2.1 kategorii.

Jakie wydatki budżetowe w Poddziałaniu 6.2 objęte są pomocą publiczną (jakie wydatki zaznaczyć należy w budżecie projektu jako wydatki objęte pomocą publiczną)?
PRZYKŁAD: Planujemy przeprowadzenie 2-tygodniowego szkolenia z zakresu pisania biznesplanu, rozliczania, itp. dla 20 beneficjentów ostatecznych. Następnie przeprowadzamy konkurs na najlepszy biznesplan. 15 uczestnikom, którzy przygotowali najlepszy biznesplan przyznajemy wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

W powyższym przykładzie pomocą publiczną (pomoc de minimis) będzie udzielone jednorazowe dofinansowanie do nowootwieranej działalności  gospodarczej a także udzielane później wsparcie pomostowe zarówno w formie finansowej jak i w postaci doradztwa. Wsparcie szkolenio-doradcze realizowane przed zarejestrowaniem przez uczestnika projektu działalności gospodarczej nie jest pomocą publiczną.

Czy w budżecie projektu musimy założyć maksymalną kwotę jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 000 PLN? Jeżeli w części opisowej założymy, że uczestnicy projektu będą mieć możliwość skorzystania z dotacji w kwocie 5 000 PLN do 40 000 PLN, to czy w budżecie projektu możemy założyć jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie wynoszącej np. 30 000 PLN?

Realizator projektu może założyć w projekcie możliwość przyznania dofinansowania w kwotach niższych niż wartości maksymalne zarówno w odniesieniu do wartości jednorazowego dofinansowania do nowootwieranej działalności gospodarczej jak i wysokości udzielanego w formie finansowej wsparcia pomostowego, szczególnie w sytuacji złożenia przez większą liczbę uczestników projektów (niż zakładano we wniosku) wysoko ocenionych wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania.
 


 
FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - wersja scalona z kwietnia 2012 r. - pobierz plik

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ?


Beneficjent powinien wypełnić wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  służący do przedstawienia zakresu działań, które chce realizować. Jest on niezbędny, aby wybrać projekty najlepsze pod względem efektywności i zgodności z wymogami PO KL.
W celu sporządzenia wniosku, należy skorzystać z Generatora Wniosków umieszczonego na stronie internetowej: http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx  

Czy w przypadku gdy liderem projektu jest przedsiębiorstwo, które poszukuje partnera będącego jednostką samorządu terytorialnego, lider partnerstwa musi przy wyborze partnera zastosować takie same procedury jak wymagane w przypadku realizacji projektów w partnerstwie przez jednostki sektora finansów publicznych ?

Przedsiębiorstwo poszukujące partnerów do wspólnej realizacji projektu nie musi stosować procedur określonych jako zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców należących do sektora finansów publicznych.

Co oznacza pojęcie "miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (KC)". KC definiuje miejsce zamieszkania jako "miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu". Czy oznacza to wyłącznie miejsce zameldowania stałego czy też dopuszcza się zameldowanie tymczasowe? Na jakiej podstawie weryfikować spełnienie niniejszego kryterium przez uczestników projektu?
 
Potwierdzeniem spełnienia kryterium może być oświadczenie uczestnika projektu o zamieszkaniu na danym obszarze zgodne z ww. definicją z KC.
 
Czy wymogi dotyczące realizacji projektów w partnerstwie dotyczące konieczności zamieszczenia z 21-dniowym wyprzedzeniem w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej informacji o poszukiwaniu partnerów do wspólnej realizacji projektu, będących instytucjami spoza sektora finansów publicznych, powodują że w praktyce nie jest możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie jeżeli planowany termin jego złożenia uniemożliwia  z ww. wyprzedzeniem uruchomienie procedury wyboru partnerów ?
 
Konieczność zawarcia umowy lub porozumienia dotyczącego partnerstwa w realizacji projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie oznacza, że w przypadku projektów planowanych do realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych w partnerstwie z podmiotami spoza  sektora finansów publicznych projektodawca powinien uruchomić z co najmniej 21-dniowym  wyprzedzeniem  (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) procedury niezbędne do wyłonienia partnerów pamiętając jednocześnie, że wyłoniony partner powinien również aktywnie współuczestniczyć w opracowaniu założeń projektu.
 
Czy wnioskodawcą w konkursie może być np. cech rzemiosł, czyli organizacja skupiająca różnych (najczęściej małych) pracodawców ?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). W przypadku „cechu rzemiosł” dodatkowym czynnikiem określającym możliwość aplikowania przez tego typu organizacje jest ich zdolność do samodzielnego podejmowania czynności prawnych i finansowych (działają jako jednolite podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, rejestru stowarzyszeń, itp.)
   
Czy jeżeli projektodawca założy we wniosku zatrudnienie kadry (np. trener) na podstawie umowy cywilno-prawnej będzie zobowiązany do utrzymania zakładanej we wniosku formy zatrudnienia?

Zastosowanie w trakcie realizacji projektu innej formy zatrudnienia personelu projektowego niż opisana we wniosku o dofinansowanie projektu jest dopuszczalne pod warunkiem, że zmiana ta nie wpłynie na ogólny wzrost kosztów wynagrodzenia kadry, a jej wprowadzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację projektu. Wszelkie zmiany skutkujące koniecznością dokonywania przesunięć w budżecie projektu powinny być realizowane zgodnie  z zapisami zawartymi w dokumencie Zasady finansowania PO KL. W praktyce zalecamy informowanie instytucji wdrażającej (IP 2)  o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie realizacji projektu.
 
Jakiego rodzaju zmiany w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku można wprowadzać w trakcie realizacji projektu?

Realizacja projektu powinna być zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu zawieraną pomiędzy beneficjentem a instytucja wdrażającą/IP2, w szczególności niedopuszczalne jest wprowadzanie takich zmian w trakcie realizacji projektu, które powodowałyby , że wcześniej dokonana ocena merytoryczna wniosku byłaby inna, gdyby wprowadzane zmiany zostały zapisane we wniosku o dofinansowanie projektu.  Zasady i zakres dopuszczalnych przesunięć w budżecie projektu w zatwierdzonym do dofinansowania wniosku zostały zawarte w dokumencie Zasady finansowania PO KL. W praktyce zalecamy informowanie instytucji wdrażającej (IP 2)  o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie realizacji projektu.

Kryterium dostępu w konkursie jest doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej. Jaka forma doświadczenia jest wystarczająca do określenia spełnienia ww. kryterium? Czy wystarczy jeśli byliśmy realizatorem jako podwykonawca szkoleń z zakresu przedsiębiorczości?

Kryterium dostępu jakim jest doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej (wyłącznie w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych) należy uznać za spełnione, jeśli Beneficjent wykaże, iż realizował projekty, o których mowa w dokumentacji konkursowej jako bezpośredni realizator, bądź partner, nie zaś jako podwykonawca usług.
 
Czy w ramach PO KL jest określona wysokość wynagrodzeń dla zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu?

Nie ma wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzeń dla zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu. Niemniej jednak wynagrodzenia należy planować racjonalnie i należy kierować się stawkami rynkowymi.
 
Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz przelewów są kosztem kwalifikowanym?
 
Tak, jeżeli jest to rachunek projektu a przelewy związane z realizacją projektu będą realizowane z rachunku projektu.
 
Co to jest cross-financing ?

Cross-financing,czyli tzw. finansowanie krzyżowe to mechanizm, który pozwala na zaangażowanie środków z jednego funduszu (np. EFS) w realizację działań, których zakres merytoryczny zwyczajowo podlega interwencji innego funduszu (np. EFRR).
W ramach cross-financingu projektodawca ma możliwość min. zakupu lub leasingu sprzętu oraz wyposażenia, dokonywania remontów, dostosowywania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych czyli finansowania w projekcie inwestycji, których nie można by było  sfinansować z Europejskiego  Funduszu Społecznego a możliwe jest sfinansowanie ich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W projektach EFS wykorzystujących cross-financing maksymalna wartość inwestycji wynosi do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 
Przyszli projektodawcy  EFS już na etapie przygotowywania projektu są zobowiązani przewidzieć i zadeklarować, czy mają zamiar skorzystać z cross-financingu, dokonując odpowiednich zapisów w szczegółowym budżecie we Wniosku o dofinansowanie projektu.
 
Czy firma, która dotąd nie realizowała projektów ma szanse na przyznanie dofinansowania ?
 
Firma, która nie realizowała projektów może uzyskać dofinansowanie, ale należy pamiętać o tym, że doświadczenie firmy jest jednym z elementów oceny wniosku, ponadto Instytucja Pośrednicząca może dla poszczególnych konkursów wprowadzać kryteria dostępu dotyczące posiadania doświadczenia w realizacji określonych rodzajów projektów.
 
Czy wydatki na adaptację pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych można uznać za kwalifikowalne tylko wówczas, gdy grupą docelową są osoby niepełnosprawne?
 
Wydatki ną adaptację pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych będą wydatkami kwalifikowanymi wyłącznie w sytuacji gdy grupę docelową lub jej część będą stanowiły osoby niepełnosprawne. Wydatki te mogą być ponoszone w ramach cross- financingu przy czym należy zaznaczyć że cross-financing nie obejmuje budowy nowych budynków, prac budowlanych, remontów budynków a jedynie niewielkie prace dostosowawcze np. podjazd dla osób niepełnosprawnych.
   
Czy kosztem kwalifikowanym będą koszty za wynajem sali szkoleniowej od partnera?
 
Nie ma możliwości aby partner wynajmował salę szkoleniową projektodawcy/ gdyż partnerzy projektu nie świadczą sobie wzajemnie odpłatnych usług. Istnieje natomiast możliwość nieodpłatnego udostępnienia sali przez partnera na potrzeby projektu. W takim przypadku możliwe jest umieszczenie w budżecie kosztów ponoszonych przez partnera związanych w używaniem sali np. koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazowej oraz wody i są to koszty kwalifikowane.

Czy w ramach budżetu zadaniowego jeśli wnioskodawca przewiduje realizację kilku szkoleń w różnej tematyce każde szkolenie jest osobnym zadaniem? Czy osobnym zadaniem jest także jego realizacja jeśli zostanie zlecona firmie zewnętrznej? Czy można wszystkie szkolenia zabudżetować w jednym zadaniu o nazwie koszt realizacji szkoleń?
 
W budżecie można wyodrębnić jedno zadanie np. szkolenia obejmujące wszystkie z nich, jednakże bardziej klarownym zapisem z punktu widzenia oceny merytorycznej byłoby ujęcie każdego ze szkoleń jako odrębne zadanie z wyszczególnieniem w każdym z tych zadań kosztów związanych z organizacją i realizacją danego szkolenia tj. kosztów personelu, wynajmu sali, materiałów dydaktycznych itp. w takim wypadku realizacja szkolenia zlecona firmie zewnętrznej również powinna być ujęta jako osobne zadanie.
  
Czy na potrzeby projektu mogę zakupić sprzęt poza granicami kraju?
 
Jeśli chodzi o zakupy dokonywane w ramach projektu wskazanym jest aby były dokonywane na terenie naszego kraju. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy na terenie kraju nie występuje dany produkt lub jego substytut i jedynym wyjściem jest wtedy zakup za granicą.
 
Co należy rozumieć pod pojęciem „koszty zarządu” ?
 
Przez "koszty zarządu" należy rozumieć wynagrodzenie kadry zarządzającej beneficjenta np. wynagrodzenie prezesa firmy, dyrektora instytucji, nie związane bezpośrednio z realizowanym projektem.
 
Czy określono maksymalną wartość zakupywanych do projektu urządzeń?
 
Nie określono takiej kwoty, jednak urządzenia i inne środki trwałe mogą być zakupione wyłącznie w ramach cross-financingu, którego udział w budżecie projektu wynosi maksymalnie 10% (15% Priorytet VII) wydatków kwalifikowanych projektu.
 
Czy można w jednym projekcie łączyć kilka form wsparcia? Np. warsztaty, szkolenia i jednocześnie wsparcie psychologiczno-doradcze?
 
Można w ramach jednego projektu realizować kilka form wsparcia. Warunkiem jest to aby każde z nich było skierowane do grupy docelowej wskazanej we właściwej dla danego Działania dokumentacji konkursowej.
 
Czy właściciel firmy/dyrektor instytucji itp. może pełnić funkcję koordynatora projektu i na jakich zasadach powinien wówczas być rozliczany jego udział w projekcie?

Właściciel firmy / dyrektor instytucji może pełnić funkcję koordynatora projektu, przy czym jego wynagrodzenie powinno być uzależnione od czasu pracy poświęconego w ramach projektu i może być rozliczane w przypadku właściciela firmy na podstawie noty księgowej a w przypadku dyrektora instytucji na podstawie listy płac.
 
Czy koszt posiłków dla uczestników projektu może być kosztem kwalifikowanym ?
 
Posiłki dla uczestników projektu mogą być uwzględnione w budżecie projektu jednak konieczność ponoszenia takiego wydatku musi być racjonalnie uzasadniona w projekcie.
 
Czy osoba zajmująca w projekcie stanowisko ds. wdrażania projektu (m.in. koordynator ds. szkoleń) może jednocześnie być trenerem na szkoleniach?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby osoba zajmująca stanowisko ds. wdrażania projektu była jednocześnie trenerem na szkoleniach.
 
Co to są koszty kwalifikowalne projektu?
 
Koszty kwalifikowalne są to koszty niezbędne dla realizacji projektu, które zostały uwzględnione w budżecie projektu i spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, są poparte stosownymi dokumentami oraz zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi.
Przykładowe koszty kwalifikowalne to:
 
- koszty zatrudnienia trenerów,
- koszty sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu (w ramach cross-financingu),
- koszty materiałów biurowych,
- koszty druku materiałów promocyjnych,
- koszty wynajmu sali szkoleniowej,
- koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
- koszty porad prawnych,
- opłaty notarialne,
- koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszty księgowości,
- koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizacje umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja,
- VAT - pod warunkiem, że został on rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania,
- leasing (refundacja skierowana wyłącznie na rzecz leasingobiorcy, tj. beneficjenta leasingujacego dane dobro),
- odpisy amortyzacyjne.
 
Jaka jest różnica pomiędzy kosztami bezpośrednimi i pośrednimi?
 
W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent wskazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. W przypadku, gdy możliwe jest wyodrębnienie odpowiedniej części kosztów na podstawie dokumentów księgowych w odniesieniu do poszczególnego zadania realizowanego w ramach projektu, takie koszty powinny być wykazywane jako koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie stanowią tą część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu. Wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL katalog kosztów pośrednich zawiera w szczególności następujące kategorie kosztów: koszty zarządu, opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, amortyzacja usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, koszty ubezpieczenia majątkowego, ochrony, środki do utrzymania czystości, sprzątanie pomieszczeń, dezynsekcja, deratyzacja, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (długopisów, teczek, tonerów, dyskietek, papieru, itp.).
Koszty pośrednie stanowią koszty związane z techniczną obsługą projektu, których nie można przyporządkować do konkretnego zadania.
 
Czy przed zaakceptowaniem wniosku można rozpocząć realizację projektu?

Tak. Należy mieć na uwadze, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem do realizacji. Przystępując do realizacji projektu przed jego formalnym zaakceptowaniem, wnioskodawca bierze na siebie ryzyko sfinansowania całości projektu z własnych środków w przypadku, gdy projekt nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania.
Tak, jeśli wydatek został poniesiony w okresie realizacji projektu. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są poniesione wydatki na wycenę wkładu niepieniężnego oraz na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, które to wydatki można ponosić przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu.
 
Jakie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w projekcie należy dostarczyć rozliczając projekt?
 
Zgodnie z zapisami  Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Beneficjent załącza do wniosku o płatność wyciągi bankowe z rachunku w przypadku realizacji projektów, na realizację których otrzymuje dotację rozwojową za okres którego dotyczy wniosek o płatność. W przypadku płatności gotówkowych wystarczającym dowodem jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. W przypadku wypłat gotówkowych dla uczestników stanowiących zwrot kosztów dojazdów lub wypłat dotyczących zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną dowodem jest lista wypłat wraz z podpisami odbioru gotówki przez uczestników.

Jak dokumentować poniesienie kosztów opieki nad osobami zależnymi od uczestników projektów?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej Beneficjent (Projektodawca) może zrefundować uczestnikowi projektu koszty opieki nad osobami zależnymi  jednakże na Projektodawcy ciąży obowiązek właściwego udokumentowania wydatków, który pozwoli na prawidłowe rozliczenie ich we wniosku o płatność. W związku z powyższym celem udokumentowania poniesionych kosztów uczestnik projektu powinien zostać zobowiązany do przedłożenia Projektodawcy dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów opieki np. w formie rachunku do umowy cywilno-prawnej na podstawie której świadczona jest opieka lub też rachunku/faktury wystawionego przez instytucję/podmiot gospodarczy sprawujący opiekę w czasie nieobecności uczestnika projektu. Ponadto uczestnika projektu Beneficjent może zobowiązać do potwierdzenia:
- faktu posiadania dziecka (np. kserokopia aktu urodzenia)
- konieczności sprawowania opieki (np. oświadczenie potwierdzające pokrewieństwo/pozostawianie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia)

Czy Beneficjent może rozliczać wyjazdy samochodem prywatnym, (np. na spotkanie z partnerem  w miejscu realizacji projektu) na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu? Jeśli nie, to jak je  dokumentować?

Dokumentowanie  oraz rozliczanie wydatków związanych  z dojazdem  są kwalifikowane, jeśli są ujęte w budżecie projektu i tylko do wysokości kwoty zawartej w projekcie. Kadra zatrudniona w projekcie otrzymuje zwrot kosztów dojazdu na podstawie rozliczonych delegacji oraz ewidencji przebiegu pojazdu.

Na jakiej podstawie  i w jakiej wysokości można wypłacać uczestnikom projektu koszty dojazdu? Czy można to zrobić gotówką ? Jak dokumentować taki wydatek?

Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika w budżecie projektu. Podstawą ustalenia wysokości kwoty zwrotu jest przedstawienie przez uczestnika, np. kompletu biletów za wszystkie dni szkolenia, w których uczestnik był obecny na zajęciach (dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem), biletu 5 – dniowego czy miesięcznego (w uzasadnionych przypadkach).
Refundacją kosztów dojazdu objęci mogą być uczestnicy dojeżdżający na szkolenie z innej miejscowości niż tej, w której odbywa się szkolenie. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu publicznym środkiem transportu jest przedłożenie przez uczestnika szkoleń:
- pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów dojazdu
- biletów, opatrzonych właściwą datą, wyłącznie za dni szkolenia, w których uczestnik był obecny na zajęciach.
W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża własnym środkiem transportu są kwalifikowane  koszty dojazdu na szkolenie równe wartości przejazdowi środkiem komunikacji publicznej lub prywatnej. Podstawą zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem jest przedłożenie przez uczestnika szkoleń:
- pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów dojazdu
- kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu
- oświadczenia przewoźnika o cenie biletu na danej trasie.
 


Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad