POKL - Ogólne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Ogólne

Ogólne

Drukuj
Email
Pismo (DZF-IV-82252-38-Mli/13) w sprawie sposobu weryfikacji limitu 240 godzin w przypadku osób zaangażowanych w realizację projektów wdrażanych przez różne IP/IP2 lub także w ramach projektów NSRO

Interpretacja IZ PO KL z dnia 17 lipca 2014r. dot. kwalifikowania wydatków związanych z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie

Pismo MIiR z dnia 18 czerwca 2014r. (DZF-IV-82252-203-KP/14) dotyczące osób, które w trakcie realizacji szkoleń podjęły zatrudnienie

Pismo IZ PO KL z 4 czerwca br. (sygn. DZF-I-82207-5-PM/14) dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca zasady konkurencyjności

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-113-IK/12 z dn. 04 .04.2012r – dodatkowe wyjaśnienia dotyczące podatku VAT od usług szkoleniowych

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-48-MLi/12 z dn. 10 .04.2012r – dotyczące wykazywania kosztów zarządu w ramach kosztów pośrednich

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-222-MLi/12 z dn. 11 .04.2012r – dotyczące wyłaniania personelu projektu w trybie ustawy PZP z uwzględnieniem limitu 240 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania w realizacje zadań w projektach NSRO

FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - wersja scalona z kwietnia 2012 r. - pobierz plik

Pismo MRR (DZF-IV-82252-77-MLi/12) dotyczące kwalifikowalności wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu wykonywania zadań w ramach projektów POKL

Pismo MRR DZF-IV-82252-54-IK/12 nk: 11084 z dn.31 stycznia 2012r wraz z pismem Ministra Finansów nr PTI/063-8/182A/TKQ/11BMI9-1679 z dn. 27 grudnia 2011r oraz ponownie pismo MRR DKF-IV-073-18-DK/11 z dn. 9 sierpnia2011r. wraz z pismem MF z dn. 26 lipca 2011. - odniesienie się Instytucji Zarządzającej do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulującego m.in. kwestię zwolnienia z podatku VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych

Stanowisko MRR dotyczące zakresu kwalifikowania wydatków w ramach kosztów pośrednich

Pismo z dn. 01.07.2011 z (EPP/MB/0833/2092/11), informujące o zastrzeżeniu znaku towarowego „EURO 2012” lub znaków podobnych oraz propozycje IW(IP2) rozwiązań w tej kwestii

Pismo MRR z dn. 01.04.2011 (DZF-IV-82252-192-ŁP/11 nk:4487/11) wyjaśniające kwestie konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu projektu w ramach PO KL zaangażowanego w ramach umów cywilnoprawnych

Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL


Wyjaśnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odnośnie zasad rozliczania związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Interpretacja MRR dotycząca art. 190 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do partnerów będących jednostkami sektora finansów publicznych (DZF-IV-82252-28-TK/10)

Interpretacja MRR dotycząca kwalifikowania kosztów zakupu sprzętu dla uczestników projektów realizowanych w ramach POKL (DZF-IV-82252-60-KP/10)

Interpretacja MRR dotycząca deklaracji uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach POKL (DZF-VI-82221-10-DK/10)

Pismo MRR dotyczące dokumentowania oraz rozliczania wynagrodzenia właściciela firmy będącego koordynatorem/trenerem w projekcie (DZF-IV-92261-AS/08/882)

Pismo MRR w sprawie wykazywania podatku VAT w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (DZF-IV-92264-5-IK/08/858)

Pismo MRR dotyczące kwestii związanych z kwalifikowalnością podatku VAT oraz wykazywaniem kosztów personelu w zadaniach zlecanych (DZF-IV-92261-8-AS/08/935)

Interpretacja MRR w sprawie terminów dotyczących oceny formalnej, oceny merytorycznej, negocjacji, podpisania umowy i procedury odwoławczej (DZF-I-9220-200-RG/08/1474)
 
Interpretacja MRR dotycząca kwestii kwalifikowalności uczestników projektów (DZF-IV-92261-6-RP/08/864)
 
Interpretacja MRR dotycząca form zabezpieczenia realizacji projektów (DZF-IV-9226-73-RP/07/0974)

Pismo MRR w sprawie zmian w dokumentach programowych oraz propozycja zadań oraz kosztów w podziale na zadania w ramach projektu szkoleniowego dla przedsiębiorstw (DZF-IV-92262-13-AMi/08/1906)

Pismo MRR w sprawie kosztów projektu podsystemowego obejmującego stypendia naukowe dla doktorantów (DZF-I-9220-301-RG/08)

Pismo MRR (DZF-I-9220-2837-PM/08) dotyczące ustaleń z grupy roboczej ds. pomocy publicznej, tj. warunków podpisywania umów objętych pomocą publiczną w roku 2008 i 2009

Pismo MRR (DZF-IV-92264-83-RP/08/10252) dotyczące możliwości finansowego sankcjonowania nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników w szkoleniach realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pismo MRR (DZF-I-9220-1783-PM/08) dot. zasad wskazywania we wniosku o dofinansowanie projektu wydatków objętych zasadami pomocy publicznej

Pismo MRR (DZF-IV-92261-172-IK/08/10399) w sprawie zasady konkurencyjności określonej we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)

Pismo MRR (DZF-I9220-1819-PM/08) dot. uprawnień jakie powinna posiadać osoba pełniąca w projekcie funkcję doradcy zawodowego

Pismo MRR (DZF-IV-92261-113-IK/08/11379) dot. przepisów przejściowych i wprowadzające Zasady finansowania PO KL i Wytyczne kwalifikowalności PO KL

Stanowisko MRR (DZF-VI-9222-169-KK/08/11496) dotyczące konsekwencji zwiększenia liczby uczestników w trakcie jego realizacji

Interpretacja MRR (DZF-IV-92262-19-AL/08/1901) dotycząca możliwości przekazania po zakończeniu realizacji projektu beneficjentom ostatecznym zakupionego na potrzeby realizacji projektu środka trwałego

Interpretacja MRR dotycząca ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez jednostki samorządu terytorialnego

Pismo MRR (DZF-IV-92261-12-AS/08/1023) dot. zmian w Podrozdziale 3.1.1. Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)

Interpretacja dotycząca projektów państwowych jednostek budżetowych wyłonionych w konkursach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Pismo MRR (DZF-II-9223-133-SK/08) dotyczące oznaczania projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Interpretacja MRR (DZF-IV-92261-204-RP/08/11889) dot. przekazywania środków przez beneficjentów POKL wykonawcom w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Interpretacja MRR (DZF-IV-92261-113-IK/08/11940) dot. stosowania znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz Zasad finansowania POKL

Interpretacja MRR (DZF-IV-92261-172-IK/08/10399) dot.zasady konkurencyjności określonej we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-I-9220-2413-RG/08/12692) dot. szkoleń realizowanych w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-II-9223-146-SK/08) dot. możliwości korzystania z patronatu medialnego w projektach realizowanych w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-VI-9222-1-182-DS/08/13) dot. deklaracji uczestnictwa osoby, która nie przystąpiła do projektu i nie zostały poniesione wydatki związane z jej udziałem w projekcie realizowanym w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-I-9220-46-PSz/09) dot. sposobu weryfikacji spełniania przez wnioskodawców kryterium dostępu określającego wymóg lokalizacji biura na terenie danego województwa

Pismo MRR (DZF-IV-92261-26-JO/09/1072) dot. zakupu oprogramowania w ramach cross-financingu

Pismo MRR (DZF-IV-92261-73-MP/09) dot. zmian wartości wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu oraz zmian i przesunięć wartości wydatków powodujących zmianę procentu kosztów pośrednich w projektach.

Pismo MRR (DZF-VIII-9220-2-CM/09) dot. sposobu wyboru partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych.

Interpretacja MRR dotycząca zbierania danych osobowych w projektach o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym.

Interpretacja MRR dot. obowiązków związanych z oznaczaniem projektów (pomieszczeń) w ramach PO KL (Publikacja z dnia 03.04.2009 na podstawie DZF-II-9223-47-SK/09)

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad