POKL - Ogólne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Ogólne

Ogólne

Drukuj
Email
Pismo (DZF-IV-82252-38-Mli/13) w sprawie sposobu weryfikacji limitu 240 godzin w przypadku osób zaangażowanych w realizację projektów wdrażanych przez różne IP/IP2 lub także w ramach projektów NSRO

Interpretacja IZ PO KL z dnia 17 lipca 2014r. dot. kwalifikowania wydatków związanych z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie

Pismo MIiR z dnia 18 czerwca 2014r. (DZF-IV-82252-203-KP/14) dotyczące osób, które w trakcie realizacji szkoleń podjęły zatrudnienie

Pismo IZ PO KL z 4 czerwca br. (sygn. DZF-I-82207-5-PM/14) dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca zasady konkurencyjności

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-113-IK/12 z dn. 04 .04.2012r – dodatkowe wyjaśnienia dotyczące podatku VAT od usług szkoleniowych

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-48-MLi/12 z dn. 10 .04.2012r – dotyczące wykazywania kosztów zarządu w ramach kosztów pośrednich

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-222-MLi/12 z dn. 11 .04.2012r – dotyczące wyłaniania personelu projektu w trybie ustawy PZP z uwzględnieniem limitu 240 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania w realizacje zadań w projektach NSRO

FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - wersja scalona z kwietnia 2012 r. - pobierz plik

Pismo MRR (DZF-IV-82252-77-MLi/12) dotyczące kwalifikowalności wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu wykonywania zadań w ramach projektów POKL

Pismo MRR DZF-IV-82252-54-IK/12 nk: 11084 z dn.31 stycznia 2012r wraz z pismem Ministra Finansów nr PTI/063-8/182A/TKQ/11BMI9-1679 z dn. 27 grudnia 2011r oraz ponownie pismo MRR DKF-IV-073-18-DK/11 z dn. 9 sierpnia2011r. wraz z pismem MF z dn. 26 lipca 2011. - odniesienie się Instytucji Zarządzającej do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulującego m.in. kwestię zwolnienia z podatku VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych

Stanowisko MRR dotyczące zakresu kwalifikowania wydatków w ramach kosztów pośrednich

Pismo z dn. 01.07.2011 z (EPP/MB/0833/2092/11), informujące o zastrzeżeniu znaku towarowego „EURO 2012” lub znaków podobnych oraz propozycje IW(IP2) rozwiązań w tej kwestii

Pismo MRR z dn. 01.04.2011 (DZF-IV-82252-192-ŁP/11 nk:4487/11) wyjaśniające kwestie konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu projektu w ramach PO KL zaangażowanego w ramach umów cywilnoprawnych

Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL


Wyjaśnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odnośnie zasad rozliczania związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Interpretacja MRR dotycząca art. 190 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do partnerów będących jednostkami sektora finansów publicznych (DZF-IV-82252-28-TK/10)

Interpretacja MRR dotycząca kwalifikowania kosztów zakupu sprzętu dla uczestników projektów realizowanych w ramach POKL (DZF-IV-82252-60-KP/10)

Interpretacja MRR dotycząca deklaracji uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach POKL (DZF-VI-82221-10-DK/10)

Pismo MRR dotyczące dokumentowania oraz rozliczania wynagrodzenia właściciela firmy będącego koordynatorem/trenerem w projekcie (DZF-IV-92261-AS/08/882)

Pismo MRR w sprawie wykazywania podatku VAT w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (DZF-IV-92264-5-IK/08/858)

Pismo MRR dotyczące kwestii związanych z kwalifikowalnością podatku VAT oraz wykazywaniem kosztów personelu w zadaniach zlecanych (DZF-IV-92261-8-AS/08/935)

Interpretacja MRR w sprawie terminów dotyczących oceny formalnej, oceny merytorycznej, negocjacji, podpisania umowy i procedury odwoławczej (DZF-I-9220-200-RG/08/1474)
 
Interpretacja MRR dotycząca kwestii kwalifikowalności uczestników projektów (DZF-IV-92261-6-RP/08/864)
 
Interpretacja MRR dotycząca form zabezpieczenia realizacji projektów (DZF-IV-9226-73-RP/07/0974)

Pismo MRR w sprawie zmian w dokumentach programowych oraz propozycja zadań oraz kosztów w podziale na zadania w ramach projektu szkoleniowego dla przedsiębiorstw (DZF-IV-92262-13-AMi/08/1906)

Pismo MRR w sprawie kosztów projektu podsystemowego obejmującego stypendia naukowe dla doktorantów (DZF-I-9220-301-RG/08)

Pismo MRR (DZF-I-9220-2837-PM/08) dotyczące ustaleń z grupy roboczej ds. pomocy publicznej, tj. warunków podpisywania umów objętych pomocą publiczną w roku 2008 i 2009

Pismo MRR (DZF-IV-92264-83-RP/08/10252) dotyczące możliwości finansowego sankcjonowania nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników w szkoleniach realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pismo MRR (DZF-I-9220-1783-PM/08) dot. zasad wskazywania we wniosku o dofinansowanie projektu wydatków objętych zasadami pomocy publicznej

Pismo MRR (DZF-IV-92261-172-IK/08/10399) w sprawie zasady konkurencyjności określonej we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)

Pismo MRR (DZF-I9220-1819-PM/08) dot. uprawnień jakie powinna posiadać osoba pełniąca w projekcie funkcję doradcy zawodowego

Pismo MRR (DZF-IV-92261-113-IK/08/11379) dot. przepisów przejściowych i wprowadzające Zasady finansowania PO KL i Wytyczne kwalifikowalności PO KL

Stanowisko MRR (DZF-VI-9222-169-KK/08/11496) dotyczące konsekwencji zwiększenia liczby uczestników w trakcie jego realizacji

Interpretacja MRR (DZF-IV-92262-19-AL/08/1901) dotycząca możliwości przekazania po zakończeniu realizacji projektu beneficjentom ostatecznym zakupionego na potrzeby realizacji projektu środka trwałego

Interpretacja MRR dotycząca ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez jednostki samorządu terytorialnego

Pismo MRR (DZF-IV-92261-12-AS/08/1023) dot. zmian w Podrozdziale 3.1.1. Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)

Interpretacja dotycząca projektów państwowych jednostek budżetowych wyłonionych w konkursach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Pismo MRR (DZF-II-9223-133-SK/08) dotyczące oznaczania projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Interpretacja MRR (DZF-IV-92261-204-RP/08/11889) dot. przekazywania środków przez beneficjentów POKL wykonawcom w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Interpretacja MRR (DZF-IV-92261-113-IK/08/11940) dot. stosowania znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz Zasad finansowania POKL

Interpretacja MRR (DZF-IV-92261-172-IK/08/10399) dot.zasady konkurencyjności określonej we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-I-9220-2413-RG/08/12692) dot. szkoleń realizowanych w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-II-9223-146-SK/08) dot. możliwości korzystania z patronatu medialnego w projektach realizowanych w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-VI-9222-1-182-DS/08/13) dot. deklaracji uczestnictwa osoby, która nie przystąpiła do projektu i nie zostały poniesione wydatki związane z jej udziałem w projekcie realizowanym w ramach POKL

Pismo MRR (DZF-I-9220-46-PSz/09) dot. sposobu weryfikacji spełniania przez wnioskodawców kryterium dostępu określającego wymóg lokalizacji biura na terenie danego województwa

Pismo MRR (DZF-IV-92261-26-JO/09/1072) dot. zakupu oprogramowania w ramach cross-financingu

Pismo MRR (DZF-IV-92261-73-MP/09) dot. zmian wartości wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu oraz zmian i przesunięć wartości wydatków powodujących zmianę procentu kosztów pośrednich w projektach.

Pismo MRR (DZF-VIII-9220-2-CM/09) dot. sposobu wyboru partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych.

Interpretacja MRR dotycząca zbierania danych osobowych w projektach o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym.

Interpretacja MRR dot. obowiązków związanych z oznaczaniem projektów (pomieszczeń) w ramach PO KL (Publikacja z dnia 03.04.2009 na podstawie DZF-II-9223-47-SK/09)

  Payday Loans California. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad