POKL - Priorytet IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Priorytet IX

Priorytet IX

Drukuj
Email
Interpretacja MRR (DZF-IV 82252-68-KP/13) dotycząca przekazywania zaliczek przez beneficjentów POKL na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi

Wyjaśnienia, w formie odpowiedzi na pytania, dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2, uzupełnione o prezentację ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty.
(publ. 24.07.2014r.).


Informacja dotycząca realizacji projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,  Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych - pobierz plik. Pismo stanowiące odpowiedź na interpelację posła na Sejm RP prof.  Mariusza Oriona Jędryska z dnia 2 marca 2013 r. - pobierz plik

Komunikat w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania 9.6.2, Programu Kapitał Ludzki

Pismo MIiR dot. stosowania zasady konkurencyjności i zasady efektywnego zarządzania finansami w Poddziałaniu 9.6.2

Pismo MIR nr DZF-I-82207-20-PM/14 138636 z dnia 21.05.2014 dot. możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2.

Interpretacja MRR (DZF-1-9220-193-PK/08/1432) dotyczące grupy docelowej 9.2 POKL oraz definicji materiału dydaktycznego

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-043) dotycząca uczestnictwa podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej jako partnerów w ramach min. Działania 9.5

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-579-MG/08/3396) dotycząca potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny w ramach Działania 9.3

Interpretacja dotycząca możliwości realizacji projektów dotyczących studiów podyplomowych przez szkołę wyższą w ramach Działania 9.3

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-1145-MG/08/7161) dot. możliwości kształcenia nauczycieli i wychowawców w ramach Działań 9.1, 9.2 i 9.3

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej (DZSE-ER-043-1/08) dot. tworzenia publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez organizacje pozarządowe w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)
  Do you need Missouri Payday Loans as soon as possible? In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad