POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Priorytet VI

Priorytet VI

Drukuj
Email
Pismo MIiR w dotyczące pełnego wydatkowania środków limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na realizację projektów współfinansowanych w ramach POKL (Poddziałanie 6.1.3)

Pismo MRR (DZF-I-82201-25-PM/11) w sprawie wzrostu zatrudnienia netto pośredników pracy i doradców zawodowych

Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL

Interpretacja dotycząca projektów państwowych jednostek budżetowych wyłonionych w konkursach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Pismo MRR (DZF-I-9220-1765-PM/08) dotyczące zasad realizacji wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL

Pismo MRR (DZF-IV-92261-124-RP /08/7199) dotyczące katalogu kosztów pośrednich

Pismo MRR (DZF-IV-92261-124-RP /08/7199) dotyczące możliwości kontynuacji finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośredników pracy

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-043) dotycząca uczestnictwa podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej jako partnerów w ramach min. Działania 6.3

Interpretacja MRR (DZF-VI-9222-1-95-RJ/08/11512) dot. określenia momentu zakończenia udziału w projekcie uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI

Pismo MRR (DZF-IV-92262-162-AK/08/11583) dot. wyjaśnień związanych ze zwolnieniem z podatku oraz składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne od dodatku szkoleniowego finansowanego w ramach POKL

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-2337-PM/08) dot. zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 POKL w formie spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego

Pismo MRR (DZF-I9220-83-PM/09) w sprawie wytycznych dla Poddziałania 6.1.2 uszczegóławiające zasady dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach projektów POKL
 
Interpretacja MRR dot. daty uzyskania pomocy de minimis przez uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL. (Publikacja 16.03.2009)

Interpretacja MRR dot. sposobu pomiaru wskaźnika ,,Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie" monitorowanego w projektach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Publikacja 17.03.2009 na podstawie DZF-VI-9222-1-50-DD/09)

Pismo IP w sprawie zakupu przez uczestników projektów ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości środków obrotowych. (Publikacja 19.03.2009 na podstawie DEFS-F/MB/0295/54/09)

Interpretacja MRR dot. wspólników spółek oraz członków spółdzielni jako odbiorców wsparcia w ramach Działania 6.2 (publikacja 03.04.2009 na podstawie DZF-I-9220-485-PM/09)

Pismo MRR (DZF-I-9220-1543-PM/09) dot. prawidłowej realizacji wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL (publikacja z 26.09.2009)

Pismo MRR odnośnie zasad wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 (lub Poddziałania 8.1.2 PO KL), którym przysługuje możliwość refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (publikacja z 31.08.2009)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL (publikacja z dnia 29.09.2009)


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad