POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Priorytet VI

Priorytet VI

Drukuj
Email
Pismo MIiR w dotyczące pełnego wydatkowania środków limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na realizację projektów współfinansowanych w ramach POKL (Poddziałanie 6.1.3)

Pismo MRR (DZF-I-82201-25-PM/11) w sprawie wzrostu zatrudnienia netto pośredników pracy i doradców zawodowych

Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL

Interpretacja dotycząca projektów państwowych jednostek budżetowych wyłonionych w konkursach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Pismo MRR (DZF-I-9220-1765-PM/08) dotyczące zasad realizacji wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL

Pismo MRR (DZF-IV-92261-124-RP /08/7199) dotyczące katalogu kosztów pośrednich

Pismo MRR (DZF-IV-92261-124-RP /08/7199) dotyczące możliwości kontynuacji finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośredników pracy

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-043) dotycząca uczestnictwa podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej jako partnerów w ramach min. Działania 6.3

Interpretacja MRR (DZF-VI-9222-1-95-RJ/08/11512) dot. określenia momentu zakończenia udziału w projekcie uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI

Pismo MRR (DZF-IV-92262-162-AK/08/11583) dot. wyjaśnień związanych ze zwolnieniem z podatku oraz składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne od dodatku szkoleniowego finansowanego w ramach POKL

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-2337-PM/08) dot. zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 POKL w formie spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego

Pismo MRR (DZF-I9220-83-PM/09) w sprawie wytycznych dla Poddziałania 6.1.2 uszczegóławiające zasady dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach projektów POKL
 
Interpretacja MRR dot. daty uzyskania pomocy de minimis przez uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL. (Publikacja 16.03.2009)

Interpretacja MRR dot. sposobu pomiaru wskaźnika ,,Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie" monitorowanego w projektach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Publikacja 17.03.2009 na podstawie DZF-VI-9222-1-50-DD/09)

Pismo IP w sprawie zakupu przez uczestników projektów ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości środków obrotowych. (Publikacja 19.03.2009 na podstawie DEFS-F/MB/0295/54/09)

Interpretacja MRR dot. wspólników spółek oraz członków spółdzielni jako odbiorców wsparcia w ramach Działania 6.2 (publikacja 03.04.2009 na podstawie DZF-I-9220-485-PM/09)

Pismo MRR (DZF-I-9220-1543-PM/09) dot. prawidłowej realizacji wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL (publikacja z 26.09.2009)

Pismo MRR odnośnie zasad wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 (lub Poddziałania 8.1.2 PO KL), którym przysługuje możliwość refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (publikacja z 31.08.2009)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL (publikacja z dnia 29.09.2009)


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad