POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Najczęściej zadawane pytania Priorytet VI Priorytet VI
Drukuj
Email

Pytania i odpowiedzi: konkurs I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania dot. Konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik

Czy zakup samochodu osobowego może być sfinansowany ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania działalności gospodarczej uzyskanego przez uczestnika projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 ?

Uczestnik projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 może uzyskać środki finansowe na zakup samochodu osobowego. Zasadność pozyskania środków na zakup samochodu powinna być uzasadniona formą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynikać z potrzeby zakupu takiego środka transportu jako niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowopowstającego przedsiębiorstwa. Jednocześnie przypominamy, że nie  można uzyskać dofinansowania na zakup pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu towarów.

W jaki sposób dokumentować i egzekwować wniesienie wkładu własnego przez  uczestnika projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 ?

Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia środków własnych (w formie pieniężnej lub rzeczowej) w wysokości co najmniej 10% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Beneficjent powinien określić formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu np. poprzez wskazanie na wymóg przedstawienia faktur/rachunków lub wyceny rzeczoznawcy wkładu rzeczowego, potwierdzenie wpływu na rachunek przedsiębiorstwa środków w formie pieniężnej i wykorzystanie ich na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach wkładu własnego. Beneficjent w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego może określić, iż środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną wypłacone dopiero w momencie udokumentowania przez uczestnika projektu wniesienia wymaganego wkładu własnego. Uczestnik projektu jest zobowiązany do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji beneficjentowi. Natomiast beneficjent kontroluje zgodność poniesionych wydatków z: Umową na otrzymanie wsparcia finansowego, programem pomocowym oraz „Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 …..”. Nie wniesienie udokumentowanego wkładu własnego przez uczestnika projektu, któremu zostały przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości  może być podstawą do wydania decyzji o dokonanie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych z powodu naruszenia warunków umowy dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Czy osoba, która przeszła cykl szkoleniowo-doradczy u innego beneficjenta (jako uczestnik innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 i nie uzyskała dofinansowania z powodu wyczerpania środków) i zgłasza się do naszego projektu musi ponownie być uczestnikiem wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w naszym projekcie, czy też udział takiej osoby w naszym projekcie może ograniczyć się tylko do realizacji procedur związanych ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej ?

Osoba, która przeszła cykl szkoleniowo-doradczy u innego beneficjenta (jako uczestnik innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2) i uzyskała zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego w innym z projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 może zostać przyjęta do projektu bez konieczności ponownego uczestnictwa w doradztwie i szkoleniach  umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL planowane jest udzielenie wsparcia osobom niezatrudnionym, niezarejestrowanym jako osoby bezrobotne w PUP. Czy w tabeli 3.2.1 we wniosku, planowaną liczbę beneficjentów należy wpisać w wierszu jako osoby bezrobotne, (nie są to osoby zarejestrowane w PUP, czyli nie są osobami bezrobotnymi w rozumieniu Ustawy) czy należy wpisać „0” a opis grupy docelowej powinien się znajdować w pkt 3.2 ?

Osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP we wniosku o dofinansowanie w tabeli 3.2.1 należy ująć w kategorii „osoby nieaktywne zawodowo”. Cześć opisowa pkt. 3.2 służy m.in. do scharakteryzowania odbiorców wsparcia w przypadku gdy nie jest możliwe zakwalifikowanie osoby do żadnej z ujętych w tabeli 3.2.1 kategorii.

Jakie wydatki budżetowe w Poddziałaniu 6.2 objęte są pomocą publiczną (jakie wydatki zaznaczyć należy w budżecie projektu jako wydatki objęte pomocą publiczną)?
PRZYKŁAD: Planujemy przeprowadzenie 2-tygodniowego szkolenia z zakresu pisania biznesplanu, rozliczania, itp. dla 20 beneficjentów ostatecznych. Następnie przeprowadzamy konkurs na najlepszy biznesplan. 15 uczestnikom, którzy przygotowali najlepszy biznesplan przyznajemy wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

W powyższym przykładzie pomocą publiczną (pomoc de minimis) będzie udzielone jednorazowe dofinansowanie do nowootwieranej działalności  gospodarczej a także udzielane później wsparcie pomostowe zarówno w formie finansowej jak i w postaci doradztwa. Wsparcie szkolenio-doradcze realizowane przed zarejestrowaniem przez uczestnika projektu działalności gospodarczej nie jest pomocą publiczną.

Czy w budżecie projektu musimy założyć maksymalną kwotę jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 000 PLN? Jeżeli w części opisowej założymy, że uczestnicy projektu będą mieć możliwość skorzystania z dotacji w kwocie 5 000 PLN do 40 000 PLN, to czy w budżecie projektu możemy założyć jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie wynoszącej np. 30 000 PLN?

Realizator projektu może założyć w projekcie możliwość przyznania dofinansowania w kwotach niższych niż wartości maksymalne zarówno w odniesieniu do wartości jednorazowego dofinansowania do nowootwieranej działalności gospodarczej jak i wysokości udzielanego w formie finansowej wsparcia pomostowego, szczególnie w sytuacji złożenia przez większą liczbę uczestników projektów (niż zakładano we wniosku) wysoko ocenionych wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania.
 


  Getting California Loans Online should be thought of many times. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad