POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Najczęściej zadawane pytania Priorytet VI Priorytet VI
Drukuj
Email

Pytania i odpowiedzi: konkurs I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania dot. Konkursu nr I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik

Czy zakup samochodu osobowego może być sfinansowany ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania działalności gospodarczej uzyskanego przez uczestnika projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 ?

Uczestnik projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 może uzyskać środki finansowe na zakup samochodu osobowego. Zasadność pozyskania środków na zakup samochodu powinna być uzasadniona formą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynikać z potrzeby zakupu takiego środka transportu jako niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowopowstającego przedsiębiorstwa. Jednocześnie przypominamy, że nie  można uzyskać dofinansowania na zakup pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu towarów.

W jaki sposób dokumentować i egzekwować wniesienie wkładu własnego przez  uczestnika projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 ?

Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia środków własnych (w formie pieniężnej lub rzeczowej) w wysokości co najmniej 10% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Beneficjent powinien określić formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu np. poprzez wskazanie na wymóg przedstawienia faktur/rachunków lub wyceny rzeczoznawcy wkładu rzeczowego, potwierdzenie wpływu na rachunek przedsiębiorstwa środków w formie pieniężnej i wykorzystanie ich na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach wkładu własnego. Beneficjent w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego może określić, iż środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną wypłacone dopiero w momencie udokumentowania przez uczestnika projektu wniesienia wymaganego wkładu własnego. Uczestnik projektu jest zobowiązany do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji beneficjentowi. Natomiast beneficjent kontroluje zgodność poniesionych wydatków z: Umową na otrzymanie wsparcia finansowego, programem pomocowym oraz „Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 …..”. Nie wniesienie udokumentowanego wkładu własnego przez uczestnika projektu, któremu zostały przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości  może być podstawą do wydania decyzji o dokonanie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych z powodu naruszenia warunków umowy dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Czy osoba, która przeszła cykl szkoleniowo-doradczy u innego beneficjenta (jako uczestnik innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 i nie uzyskała dofinansowania z powodu wyczerpania środków) i zgłasza się do naszego projektu musi ponownie być uczestnikiem wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w naszym projekcie, czy też udział takiej osoby w naszym projekcie może ograniczyć się tylko do realizacji procedur związanych ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej ?

Osoba, która przeszła cykl szkoleniowo-doradczy u innego beneficjenta (jako uczestnik innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2) i uzyskała zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego w innym z projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 może zostać przyjęta do projektu bez konieczności ponownego uczestnictwa w doradztwie i szkoleniach  umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL planowane jest udzielenie wsparcia osobom niezatrudnionym, niezarejestrowanym jako osoby bezrobotne w PUP. Czy w tabeli 3.2.1 we wniosku, planowaną liczbę beneficjentów należy wpisać w wierszu jako osoby bezrobotne, (nie są to osoby zarejestrowane w PUP, czyli nie są osobami bezrobotnymi w rozumieniu Ustawy) czy należy wpisać „0” a opis grupy docelowej powinien się znajdować w pkt 3.2 ?

Osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP we wniosku o dofinansowanie w tabeli 3.2.1 należy ująć w kategorii „osoby nieaktywne zawodowo”. Cześć opisowa pkt. 3.2 służy m.in. do scharakteryzowania odbiorców wsparcia w przypadku gdy nie jest możliwe zakwalifikowanie osoby do żadnej z ujętych w tabeli 3.2.1 kategorii.

Jakie wydatki budżetowe w Poddziałaniu 6.2 objęte są pomocą publiczną (jakie wydatki zaznaczyć należy w budżecie projektu jako wydatki objęte pomocą publiczną)?
PRZYKŁAD: Planujemy przeprowadzenie 2-tygodniowego szkolenia z zakresu pisania biznesplanu, rozliczania, itp. dla 20 beneficjentów ostatecznych. Następnie przeprowadzamy konkurs na najlepszy biznesplan. 15 uczestnikom, którzy przygotowali najlepszy biznesplan przyznajemy wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

W powyższym przykładzie pomocą publiczną (pomoc de minimis) będzie udzielone jednorazowe dofinansowanie do nowootwieranej działalności  gospodarczej a także udzielane później wsparcie pomostowe zarówno w formie finansowej jak i w postaci doradztwa. Wsparcie szkolenio-doradcze realizowane przed zarejestrowaniem przez uczestnika projektu działalności gospodarczej nie jest pomocą publiczną.

Czy w budżecie projektu musimy założyć maksymalną kwotę jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 000 PLN? Jeżeli w części opisowej założymy, że uczestnicy projektu będą mieć możliwość skorzystania z dotacji w kwocie 5 000 PLN do 40 000 PLN, to czy w budżecie projektu możemy założyć jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie wynoszącej np. 30 000 PLN?

Realizator projektu może założyć w projekcie możliwość przyznania dofinansowania w kwotach niższych niż wartości maksymalne zarówno w odniesieniu do wartości jednorazowego dofinansowania do nowootwieranej działalności gospodarczej jak i wysokości udzielanego w formie finansowej wsparcia pomostowego, szczególnie w sytuacji złożenia przez większą liczbę uczestników projektów (niż zakładano we wniosku) wysoko ocenionych wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania.
 


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad