POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Najczęściej zadawane pytania Priorytet VII Priorytet VII
Drukuj
Email
Wyjaśnienie zakresu kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 „Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych (z umiarkowanym i/lub znacznym stopniem niepełnosprawności) wśród personelu projektu"

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dot. Priorytetu VII z dn. 23.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dot. konkursów I/7.2.2/A/11 (18.04.11r.) oraz II/8.1.1/A/11 (19.04.2011r.)

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPRS ( 14 oraz 15.04.11r.)

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik
 
Kto spełnia definicję osoby niezatrudnionej, zagrożonej wykluczeniem społecznym ?
 

Przez osoby niezatrudnione rozumie osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia i jednocześnie nie osiągają wynagrodzenia wyższego niż kryterium dochodowe na rodzinę, określone przepisami o pomocy społecznej, które dodatkowo są zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z poniższych powodów :

 

ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 
 

Jakie instytucje w PO KL zostały zdefiniowane jako podmioty ekonomii społecznej ?

 

W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Czy warsztaty terapii zajęciowej można uznać za instytucję pomocy i integracji społecznej ?

 
Tak, pod warunkiem, że głównym celem ich funkcjonowania nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku terminologicznym dla Szop PO KL (zał. nr 5) jako instytucje pomocy i integracji społecznej zostały zdefiniowane „jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn.zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).”


 

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad