POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Najczęściej zadawane pytania Priorytet VII Priorytet VII
Drukuj
Email
Wyjaśnienie zakresu kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 „Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych (z umiarkowanym i/lub znacznym stopniem niepełnosprawności) wśród personelu projektu"

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dot. Priorytetu VII z dn. 23.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dot. konkursów I/7.2.2/A/11 (18.04.11r.) oraz II/8.1.1/A/11 (19.04.2011r.)

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPRS ( 14 oraz 15.04.11r.)

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik
 
Kto spełnia definicję osoby niezatrudnionej, zagrożonej wykluczeniem społecznym ?
 

Przez osoby niezatrudnione rozumie osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia i jednocześnie nie osiągają wynagrodzenia wyższego niż kryterium dochodowe na rodzinę, określone przepisami o pomocy społecznej, które dodatkowo są zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z poniższych powodów :

 

ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 
 

Jakie instytucje w PO KL zostały zdefiniowane jako podmioty ekonomii społecznej ?

 

W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Czy warsztaty terapii zajęciowej można uznać za instytucję pomocy i integracji społecznej ?

 
Tak, pod warunkiem, że głównym celem ich funkcjonowania nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku terminologicznym dla Szop PO KL (zał. nr 5) jako instytucje pomocy i integracji społecznej zostały zdefiniowane „jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn.zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).”


 

  Payday Loans In Tennessee. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad