POKL - Wyjaśnienia/Interpretacje 6.1.2, 8.1.2, 8.1.4

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Projekty systemowe ● Wyjaśnienia / Interpretacje

Wyjaśnienia/Interpretacje 6.1.2, 8.1.2, 8.1.4

Drukuj
Email
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, opublikowane 24 grudnia br., które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.03.2013)

Pismo MRR  znak DZF-I-82207-28-PM/12 NK 153209/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wyłączenia osób rozpoczynających działalność gospodarczą z wymogu składania oświadczeń dotyczących braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem

Pismo MRR  znak DZF-I-82207-27-PM/12 NK 151577/12 z dnia 10.12.2012 r. w sprawie terminu wydania przez Komisje Europejską nowych rozporządzeń w sprawie wyłączeń blokowych oraz pomocy de minimis


Pismo UOKiK z dn. 08 czerwca 2011 (DDO-52-166(2)/11/AKr) dotyczące korekty zaświadczeń o pomocy de minimis

Zalecenia do stosowania przy rozliczaniu projektów z pomocą publiczną – prawidłowość wniesienia wkładu prywatnego

Pismo MRR (DZF-I-82207-5-PM/11) odnośnie wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej - pobierz plik / część druga pisma

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z erratą

Pismo MRR (DZF-I-82207-3-PM/11 NK 34650/11) dotyczące spełnienia efektu zachęty w projektach otwartych objętych pomocą publiczną i możliwości zmiany w projekcie trybu udzielania  pomocy na etapie realizacji projektu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Notatka ze spotkania grupy roboczej ds. finansowych w ramach POKL z dnia 21 lutego 2010 r w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Pismo MRR (DZF-IV-82252-111-TK/11 NK 26830/11) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) wkładu własnego pracodawcy w  projektach objętych pomocą publiczną

Pismo MRR (DZF-IV-82252-40-Mli/11 NK 13888/11) dotyczące obowiązku prowadzenia przez personel projektu ewidencji czasu pracy i zadań

Pismo MRR (DZF-I-82202-5-PZd/11 NK 5995/11) dotyczące definicji „Domownika” w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL

Pismo MRR (DZF-I-82208-6-PZd/11 NK 9696/11) dotyczące doprecyzowania grupy docelowej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo UoKiK (DDO-52-415(2)/10/KP) dotyczące pomocy de mini mis, w tym w projektach realizowanych w działaniu 6.2 oraz projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie WERSJA ARCHIWALNAKomunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1598)Pismo MRR (DZF-I-82201-120-PM/10 157604/10) w sprawie zasad kwalifikowania wydatków objętych pomoca de minimis w ramach wsparcia pomostowego na szkolenia i doradztwo w ramach Działania 6.2 i analogicznie (choć nie zostało to ujęte w piśmie) w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo MRR (DZF-I-82207-24-PM/10) dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w ramach projektów partnerskich, w których beneficjentem pomocy publicznej jest partner a udzielającym pomocy publicznej jest lider partnerstwa


Pismo UOKiK (DDO-52-121(2)/10/RR) dotyczące możliwości zwolnienia z obowiązku przedstawiania pełnego zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de mini mis, dla podmiotów które wnioskują o pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (lub założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej)

Pismo Instytucji Zarządzającej (DZF-I-82202-4-RG/10) dot. Poddziałania 8.1.2 PO KL, tj. zmiany statusu uczestnika w trakcie realizacji projektu o charakterze outplacementu , mozliwości przyznania uczestnikowi projektu wsparcia pomostowego i  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz obowiązku utrzymania działalności gospodarczej w określonym czasie

Pismo Instytucji Zarządzającej (DZF-I/82207-24-PM/10) wraz z pismem UOKiK dotyczące możliwości przedstawiania do wglądu sprawozdań finansowych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną i pomoc de minimis w ramach PO KL


Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc - komentarz do rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (pismo MRR znak DZF-I-82207-20-PM/10). Komentarz stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL, w zakresie interpretacji obowiązujących źródeł prawa. Dokument  został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące prawidłowości realizacji Poddziałania 8.1.2 (DZF-I-82202-17-RG/10)
Pismo MRR odnośnie zasad wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 8.1.2 (lub Działania 6.2 PO KL), którym przysługuje możliwość refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (publikacja z 31.08.2009)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL (publikacja z dnia 29.09.2009)

Pismo MRR określające definicję spełnienia efektu zachęty w porojektach realizowanych w ramach PO KL

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-2278-RG/09) dotycząca realizacji projektu typu outplacementowego w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL
 

 


Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad