POKL - Wyjaśnienia/Interpretacje 6.1.2, 8.1.2, 8.1.4

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Projekty systemowe ● Wyjaśnienia / Interpretacje

Wyjaśnienia/Interpretacje 6.1.2, 8.1.2, 8.1.4

Drukuj
Email
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, opublikowane 24 grudnia br., które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.03.2013)

Pismo MRR  znak DZF-I-82207-28-PM/12 NK 153209/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wyłączenia osób rozpoczynających działalność gospodarczą z wymogu składania oświadczeń dotyczących braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem

Pismo MRR  znak DZF-I-82207-27-PM/12 NK 151577/12 z dnia 10.12.2012 r. w sprawie terminu wydania przez Komisje Europejską nowych rozporządzeń w sprawie wyłączeń blokowych oraz pomocy de minimis


Pismo UOKiK z dn. 08 czerwca 2011 (DDO-52-166(2)/11/AKr) dotyczące korekty zaświadczeń o pomocy de minimis

Zalecenia do stosowania przy rozliczaniu projektów z pomocą publiczną – prawidłowość wniesienia wkładu prywatnego

Pismo MRR (DZF-I-82207-5-PM/11) odnośnie wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej - pobierz plik / część druga pisma

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z erratą

Pismo MRR (DZF-I-82207-3-PM/11 NK 34650/11) dotyczące spełnienia efektu zachęty w projektach otwartych objętych pomocą publiczną i możliwości zmiany w projekcie trybu udzielania  pomocy na etapie realizacji projektu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Notatka ze spotkania grupy roboczej ds. finansowych w ramach POKL z dnia 21 lutego 2010 r w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Pismo MRR (DZF-IV-82252-111-TK/11 NK 26830/11) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) wkładu własnego pracodawcy w  projektach objętych pomocą publiczną

Pismo MRR (DZF-IV-82252-40-Mli/11 NK 13888/11) dotyczące obowiązku prowadzenia przez personel projektu ewidencji czasu pracy i zadań

Pismo MRR (DZF-I-82202-5-PZd/11 NK 5995/11) dotyczące definicji „Domownika” w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL

Pismo MRR (DZF-I-82208-6-PZd/11 NK 9696/11) dotyczące doprecyzowania grupy docelowej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo UoKiK (DDO-52-415(2)/10/KP) dotyczące pomocy de mini mis, w tym w projektach realizowanych w działaniu 6.2 oraz projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie WERSJA ARCHIWALNAKomunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1598)Pismo MRR (DZF-I-82201-120-PM/10 157604/10) w sprawie zasad kwalifikowania wydatków objętych pomoca de minimis w ramach wsparcia pomostowego na szkolenia i doradztwo w ramach Działania 6.2 i analogicznie (choć nie zostało to ujęte w piśmie) w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo MRR (DZF-I-82207-24-PM/10) dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w ramach projektów partnerskich, w których beneficjentem pomocy publicznej jest partner a udzielającym pomocy publicznej jest lider partnerstwa


Pismo UOKiK (DDO-52-121(2)/10/RR) dotyczące możliwości zwolnienia z obowiązku przedstawiania pełnego zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de mini mis, dla podmiotów które wnioskują o pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (lub założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej)

Pismo Instytucji Zarządzającej (DZF-I-82202-4-RG/10) dot. Poddziałania 8.1.2 PO KL, tj. zmiany statusu uczestnika w trakcie realizacji projektu o charakterze outplacementu , mozliwości przyznania uczestnikowi projektu wsparcia pomostowego i  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz obowiązku utrzymania działalności gospodarczej w określonym czasie

Pismo Instytucji Zarządzającej (DZF-I/82207-24-PM/10) wraz z pismem UOKiK dotyczące możliwości przedstawiania do wglądu sprawozdań finansowych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną i pomoc de minimis w ramach PO KL


Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc - komentarz do rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (pismo MRR znak DZF-I-82207-20-PM/10). Komentarz stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL, w zakresie interpretacji obowiązujących źródeł prawa. Dokument  został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące prawidłowości realizacji Poddziałania 8.1.2 (DZF-I-82202-17-RG/10)
Pismo MRR odnośnie zasad wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 8.1.2 (lub Działania 6.2 PO KL), którym przysługuje możliwość refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (publikacja z 31.08.2009)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL (publikacja z dnia 29.09.2009)

Pismo MRR określające definicję spełnienia efektu zachęty w porojektach realizowanych w ramach PO KL

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-2278-RG/09) dotycząca realizacji projektu typu outplacementowego w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL
 

 Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad