POKL - Przewodnik po PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przewodnik po PO KL Przewodnik po PO KL
Drukuj
Email
Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.  Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007  - 2013 a pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe.   W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. 

Priorytety realizowane centralnie to: 
I. Zatrudnienie i integracja społeczna 
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
III. Wysoka jakość systemu oświaty 
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 
V. Dobre rządzenie 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej 
VIII. Regionalne kadry gospodarki 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany będzie: Priorytet X. Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Programu 62 % alokowanych środków zostało przeznaczonych na wsparcie dla regionów. Rozdysponowaniem środków przeznaczonych dla poszczególnych regionów, zajmuje się samorząd województwa lub wskazana przez niego instytucja, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP). Bezpośrednim wdrażaniem działań i ich realizacją od strony formalnej, merytorycznej i finansowej zajmą się wyznaczone przez samorząd województwa Instytucje Wdrażające określone w PO KL jako Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2).  Pozostałe 38 % środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu  w okresie programowania 2007 - 2013  pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) w ramach PO KL  w :   

Priorytecie VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" dla Działań:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Priorytecie VII "Promocja integracji społecznej" dla Działań: 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.    

Priorytecie VIII "Regionalne kadry gospodarki" dla Działania: 
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Priorytecie IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" dla Działania:
9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych.

Od dnia 01.05.2009 za wdrażanie

Działania 8.2 Transfer wiedzy    
oraz 
Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"  w ramach Działań:  
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego,
9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,   
odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego przede wszystkim za pośrednictwem dwóch procedur: procedury wyboru projektów konkursowych i procedury dofinansowania projektów systemowych. Informacje na temat procedur wyboru projektów zawarte są w Planie Działania, corocznie przygotowywanym przez IP dla każdego Priorytetu. 

Projekty konkursowe
Konkursy na projekty w ramach danego Działania (lub Poddziałania) są ogłaszane i prowadzone przez IP2 lub IP  zgodnie z Planem Działania. Nabór wniosków o dofinansowanie jest publiczny i ma charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętego. W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. 

Projekty systemowe
W ramach PO KL, projekty systemowe (nie dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych w Szop PO KL. Do realizacji może zostać przyjęty jedynie ten typ projektu systemowego, którego zwięzły opis znajduje się w Planie działania
Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru projektów do realizacji - zarówno w trybie systemowym jak i konkursowym zawierają  Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiące część Opisu systemu realizacji PO KL.   

Z perspektywy potencjalnych projektodawców PO KL niezbędna jest znajomość następujących dokumentów:

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
3) Opis systemu realizacji PO KL
4) Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
5) Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009r.)
6) Wzór wniosku o płatność

Ponadto, dla przeprowadzenia w sposób efektywny procesu wdrażania PO Kapitał Ludzki, opracowane są  dokumenty programowe, których znajomość ułatwi aplikowanie o środki EFS. Dotyczy to w szczególności rocznego Planu Działania przygotowywanego przez IP dla każdego Priorytetu oraz szczegółowej  Dokumentacji Konkursowej, stanowiącej materiał pomocniczy dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie dofinansowania projektów. Jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad