POKL - Najczęściej popełniane błędy

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy

Drukuj
Email
Poniżej przedstawiamy Państwu listę najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie w ramach konkursów PO KL ogłaszanych w 2007 i 2008 roku:

- niewłaściwie określona lub brak grupy docelowej,
- brak załącznika finansowego projektodawcy/partnera lub załącznik niekompletny (np.: brak bilansu, załącznik przekazany w jednym egzemplarzu, brak pieczęci firmowej),
- brak pieczęci i podpisu osoby uprawnionej do sporządzania dokumentacji finansowej,
- załączone kopie dokumentów, w tym kopia Wniosku o dofinansowanie oraz załączniki finansowe, niepotwierdzone za zgodność z oryginałem,
- nieoznaczenie okresu realizacji wszystkich zadań w Harmonogramie realizacji projektu,
- brak wersji elektronicznej wniosku w postaci pliku XML (zapisywanie pliku wyłącznie w wersji PDF),
- błędnie wpisana instytucja, w której złożono wniosek,
- niezgodna suma kontrolna lub jej brak w wersji elektronicznej i/lub papierowej,
- nieopisana lub niepoprawnie opisana płyta z wersją elektroniczną wniosku,
- brak lub błędnie wpisany numer konkursu,
- suma kontrolna wersji papierowej niezgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej,
- przekroczona wartość dofinansowania projektu, ustalona w dokumentacji konkursowej,
- nieprzeliczony budżet projektu,
- wniosek skierowany do nieuprawnionych grup docelowych,
- brak daty w części V Wniosku bądź data wpisana odręcznie,
- okres realizacji projektu niezgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz kryteriami zawartymi w Dokumentacji konkursowej,
- nie wypełnienie wszystkich pól w Szczegółowym budżecie projektu oraz w harmonogramie projektu,
- brak pieczęci firmowej (szczególnie pod Oświadczeniem),
- brak określenia obszaru realizacji projektu,
- brak spójności pomiędzy pkt. 3.3 wniosku a budżetem i harmonogramem,
- niewypełnione pole „kwota dofinansowania”,
- brak opisu metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.
 


Today, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad