POKL - Najczęściej popełniane błędy

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Najczęściej popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy
Drukuj
Email
Poniżej przedstawiamy Państwu listę najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie w ramach konkursów PO KL ogłaszanych w 2007 i 2008 roku:

- niewłaściwie określona lub brak grupy docelowej,
- brak załącznika finansowego projektodawcy/partnera lub załącznik niekompletny (np.: brak bilansu, załącznik przekazany w jednym egzemplarzu, brak pieczęci firmowej),
- brak pieczęci i podpisu osoby uprawnionej do sporządzania dokumentacji finansowej,
- załączone kopie dokumentów, w tym kopia Wniosku o dofinansowanie oraz załączniki finansowe, niepotwierdzone za zgodność z oryginałem,
- nieoznaczenie okresu realizacji wszystkich zadań w Harmonogramie realizacji projektu,
- brak wersji elektronicznej wniosku w postaci pliku XML (zapisywanie pliku wyłącznie w wersji PDF),
- błędnie wpisana instytucja, w której złożono wniosek,
- niezgodna suma kontrolna lub jej brak w wersji elektronicznej i/lub papierowej,
- nieopisana lub niepoprawnie opisana płyta z wersją elektroniczną wniosku,
- brak lub błędnie wpisany numer konkursu,
- suma kontrolna wersji papierowej niezgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej,
- przekroczona wartość dofinansowania projektu, ustalona w dokumentacji konkursowej,
- nieprzeliczony budżet projektu,
- wniosek skierowany do nieuprawnionych grup docelowych,
- brak daty w części V Wniosku bądź data wpisana odręcznie,
- okres realizacji projektu niezgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz kryteriami zawartymi w Dokumentacji konkursowej,
- nie wypełnienie wszystkich pól w Szczegółowym budżecie projektu oraz w harmonogramie projektu,
- brak pieczęci firmowej (szczególnie pod Oświadczeniem),
- brak określenia obszaru realizacji projektu,
- brak spójności pomiędzy pkt. 3.3 wniosku a budżetem i harmonogramem,
- niewypełnione pole „kwota dofinansowania”,
- brak opisu metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad