POKL - Równość szans

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Równość szans

Równość szans

Drukuj
Email
Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo podstawowe dokumenty wyjaśniające, czym jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz informujące, jakie działania na rzecz równości należy podejmować w ramach projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Spełnianie Zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest wymagane we wszystkich projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a do oceny jej spełniania służy m.in "Standard minimum", który jest elementem karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.   
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mając na celu pomoc projektodawcom w rozumieniu i stosowaniu zasady równości płci, uruchomiło adres e-mail rownoscplci@mrr.gov.pl , na który można kierować pytania dotyczące standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz innych kwestii związanych z realizacją Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.

W ramach projektu PO KL "Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” powstała   elektroniczna  biblioteka  z  publikacjami  dotyczącymi  szeroko
rozumianej  równości szans.
Biblioteka   dostępna   jest  pod  linkiem  www.rownosc.info

W oparciu o pytania najczęściej kierowane na adres rownoscplci@mrr.gov.pl opublikowano generalne wskazówki, dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) - pobierz plik

Publikacje:

Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”
www.bezuprzedzen.org
Raport GUS „Kobiet w Polsce” 2008
Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007”
Projekt PIW EQUAL “Elastyczny pracownik, partnerska rodzina” – równość poprzez przedszkola, elastyczne formy pracy”

Artykuły opublikowane przez IZ PO KL
Europejski Instytut na Rzecz Równości Płci
Standard "maksimum" w Niemczech
Strategia równościowa oraz plan równości w Hiszpanii   

Dane w podziale na płeć możliwe są do uzyskania na stronach: Krajowego Systemu Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, Banku Danych Regionalnych, a także Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy i Systemu Informacji Oświatowej.

25 czerwca 2009 r. weszła w życie Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki, która stanowi syntetyczny dokument wyznaczający na najbliższe lata kierunki działań na rzecz wzmocnienia zarówno potencjału równościowego w instytucjach odpowiedzialnych za realizację Programu Kapitał Ludzki, jak również podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu PO KL "Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” powstała   elektroniczna  biblioteka  z  publikacjami  dotyczącymi  szeroko
rozumianej  równości szans.
Biblioteka   dostępna   jest  pod  linkiem  www.rownosc.info
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad