POKL - Najczęstsze błędy podczas realizacji projektów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Realizacja projektów konkursowych ● Najczęstsze błędy podczas realizacji projektów
Drukuj
Email
Najczęściej występujące uchybienia występujące podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez DWUP u beneficjentów PO KL:

Błędy w stosowaniu „Wytycznych dotyczących oznakowania projektów w ramach PO KL” [Dokument dostępny w zakładce Zasady promocji PO KL]

- brak oznakowania dokumentacji projektowej oraz umów zawieranych w ramach projektu,

- stosowanie logotypów w niewłaściwych wariantach kolorystycznych,

- oznaczanie materiałów wykonywanych w ramach projektów w sposób niezgodny z wariantami określonymi w przedmiotowych wytycznych,

- uchybienia w oznakowaniu sal szkoleniowych i materiałów rozdawanych uczestnikom w ramach projektów.

Uchybienia w prowadzeniu dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu

- braki oświadczeń o prawdziwości danych podanych przez uczestników,

- brak deklaracji uczestnictwa w projektach [brak ww. dokumentu lub równoważnego uniemożliwia potwierdzenie kwalifikowalności uczestnika do udziału w projekcie. Wzór deklaracji dostępny w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów],

- błędy w deklaracjach wypełnianych przez uczestników projektu (braki dat, podpisów),

- brak zgody uczestników projektu na zbieranie i przetwarzanie ich danych,

- nieaktualne zaświadczenia potwierdzające status uczestnika,

- nie zbieranie danych uczestników na potrzeby PEFS;[Realizacja projektów konkursowych/Sprawozdawczość PEFS],

- podwójne kwalifikowanie uczestników projektów [w przypadku realizacji przez Beneficjenta projektów, w których oferowane wsparcie jest tożsame, należy unikać sytuacji kwalifikowania do udziału w projekcie tych samych osób].


Błędy w zakresie poświadczania kwalifikowalności wydatków
[Zasady finansowania PO KL- Dokumenty/System realizacji PO KL]

– błędne daty dokumentów we wniosku beneficjenta o płatność,

- braki w opisach dowodów księgowych gromadzonych do projektu,

- błędy w wyliczeniach podatku VAT,

- niedokładne sporządzane listy płac,

- brak adnotacji o weryfikacji merytorycznej i finansowej dokumentów księgowych,

- błędnie określane kwoty wydatków kwalifikowanych,

- brak polityki rachunkowości,

- błędnie nadawane numery księgowe i ewidencyjne dokumentów finansowych,

- brak udokumentowania wydatków poniesionych w ramach projektu,

- niewłaściwe opisywanie dowodów księgowych oraz dokonywanie poprawek na dokumentach finansowych nanoszone niezgodnie z ustawą o rachunkowości; [Dokumenty finansowe powinny być opisane zgodnie z wytycznymi określonymi w „Zasadach finansowania PO KL”, odpowiednio zaparafowane i datowane. Nie należy stosować korektorów przy dokonywaniu korekt i poprawek dokumentów księgowych],

- ponoszenie wydatków niezgodnie z ustawą o finansach publicznych [wszelkie wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, czyli w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów],

- błędy w stosowaniu zasady konkurencyjności [Zasada konkurencyjności jest szczegółowo uregulowana zapisami umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku zamówień przekraczających 14 000 euro netto zobowiązuje ona do wysłania zapytania ofertowego do min. 3 oferentów, zamieszczenia informacji o postępowaniu na stronie www oraz siedzibie Beneficjenta.  Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert. Wybór oferty powinien zostać udokumentowany stosownym protokołem, a całość procedury winna zostać przeprowadzona z zachowaniem zasady pisemności. Nie ma obowiązku stosowania przedmiotowej zasady w ramach kosztów personelu w projekcie],

- błędy w wysokośći kwot cross – financingu [Ponoszenie wydatków w ramach cross-financingu na poziomie wyższym niż określony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków” wydatki ponoszone w ramach cross-financingu wykazane powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowane.],

- brak ewidencji księgowej,

- rozbieżność między zapisami ewidencji ksiegowej a danymi zawartymi we wniosku beneficjenta o płatność,

- wykazywanie tych samych dokumentów ksiegowych we wnioskach o płatność za różne okresy,

- brak uprawnień księgowego do prowadzenia ksiąg,

- wykazywanie jednego księgowego w kosztach pośrednich i bezpośrednich projektu,

- metodologia kosztów pośrednich [brak dokumentów i danych historycznych, które posłużyły Beneficjentowi do opracowania zapisów metodologii i wyliczenia kosztów pośrednich do projektu],

- błędy pisarskie w dokumentacji prowadzonej przez beneficjenta w ramach projektu w tym w dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Błędy w dokumentacji personelu zatrudnionego w ramach projektu
 [Zasady finansowania PO KL- Dokumenty/System realizacji PO KL]

– brak opisu stanowisk,

- brak upoważnień osób zajmujących się przetwarzaniem danych na potrzeby PEFS [Personel projektu zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych uczestników projektu oraz wprowadzaniem danych do nakładki PEFS powinien posiadać stosowne upoważnienia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Wszystkie upoważnienia powinny być odnotowane w ewidencji upoważnień jednostki],

- brak ewidencji upoważnień,

- brak ewidencji czasu pracy,

- stawki umów z personelem niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie i stanem faktycznym,

- błędne okresy zawartych umów.

 

Inne uchybienia dotyczące realizacji projektów

– braki potwierdzeń odbioru przez uczestników projektów wsparcia towarzyszącego (tj. materiały szkoleniowe, catering);

- realizacja projektu niezgodnie z harmonogramem jego realizacji,

- brak sprzętu zakupionego w ramach projektu podczas kontroli,

- niewystarczający opis sprzętu [przy realizacji kilku projektów o tych samych tytułach sprzęt powinien być opisany w sposób, który umożliwi kontrolującym zidentyfikowanie z konkretnym realizowanym projektem],


- nie stosowanie się do zapisu umowy o dofinansowanie projektu w zakresie umieszczania informacji o szkoleniach organizowanych w ramach projektu na stronie www.inwestycjawkadry.pl [wymóg taki stawia umowa o dofinansowanie projektu. Informacje na stronie powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu],


- brak procedur związanych z archiwizacją i przechowywaniem dokumentacji projektowej,

- brak zgody uczestników projektu na przetwarzanie danych wrażliwych [W przypadku zbierania tego typu danych, np. o stopniu niepełnosprawności, karalności, itp. Istnieje wymóg posiadania zgody na przetwarzanie danych wrażliwych],

- brak polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz procedury archiwizacji [Wymóg posiadania przez jednostkę kontrolowaną ww. dokumentów został określony w umowie o dofinansowanie projektu, ustawie o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu MSWiA z dnia 29.04.2004 r. (Dz. U. nr 100, poz. 1024) oraz wytycznych w tym zakresie],

- wprowadzenie do umów zawieranych z uczestnikami projektów zapisów o sankcjach (nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie [MRR nie popiera wymagania kaucji zwrotnych i innych sankcji finansowych od uczestników szkoleń w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL, gdyż może to wpływać na ograniczenie dostępu do wsparcia].

 


 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad