POKL - Wzory dokumentów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Realizacja projektów konkursowych ● Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Drukuj
Email
Ogólne

W związku z podpisanym Aneksem nr 3 z dnia 30.01.2012 r. do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/DS-WUP/DO/2008/1 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a instytucją wdrażającą (Instytucja Pośredniczącą II Stopnia) -  Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, udostępniamy w wersji elektronicznej załączniki  nr 2,6,7,8 do umowy o dofinansowanie dotyczące  zmian w zakresie  ochrony danych osobowych. :

Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

Załącznik nr 6 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika,

Załącznik nr 7 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

Załącznik nr 8 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

______________________________________________________________________________


Oświadczenie personelu projektu, dotyczące zaangażowania poszczególnych pracowników w projekty, realizowane w ramach NSRO (skorygowano poprzezdodanie kolumny - BENEFICJENT: PRACODAWCA)

Oświadczenie Projektodawcy, dotyczące sprzętu zakupionego w ramach wszystkich, realizowanych przez niego projektów w ramach NSRO.

Wraz z przykładowymi wypełnionymi oświadczeniami.

Przykład wypełnionego oświadczenia Projektodawcy, dotyczącego personelu projektu,
Przykład wypełnionego oświadczenia personelu projektu,
Przykład wypełnionego oświadczenia Projektodawcy, dotyczącego sprzętu.Priorytet VI

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu II/6.2/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/6.2/B/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.) - pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.)pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009r.)
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.3 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.)pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)

Wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.1.1 POKL (dotyczy konkursów z 2010r.)pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty -  czytaj więcej

Wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL (dotyczy konkursów z 2010r.) - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty -  czytaj więcej

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.) - pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009r.)


Inne dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków (dotyczy wyłącznie Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych)
Oświadczenie beneficjenta o wartości planowanych wydatków podziale na dofinansowanie oraz wkład własny
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r.)

Priorytet VII

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.4/A/13 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu II/7.2.1/B/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.4/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.2.2/A/12  - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu II/7.2.2/C/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.2.1/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/VII/INN/11 - pobierz plik   

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu IV/7.2.1/PN/11 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL/2011. Załączniki I-XIII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL/2011 Załączniki I-VIII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL: Konkurs I/7.3/A/11. Załączniki I-VIII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 PO KL: konkurs I/7.2.2/A/10. Załączniki I-XII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL: konkurs I/VII/INN/10. Załączniki I-XII
- pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 PO KL : konkurs I/7.2.1/A/10 - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty - czytaj więcej

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 PO KL : konkurs II/7.2.1/B/10 - pobierz plik

Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL (dotyczy konkursów z 2010) - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty - czytaj więcej
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009)

Inne dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków (dotyczy wyłącznie Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych)
Oświadczenie beneficjenta o wartości planowanych wydatków podziale na dofinansowanie oraz wkład własny
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r.)

Priorytet VIII

W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów
- z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) - pobierz plik
oraz
- z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zm.) - pobierz plik
Wprowadzają one odpowiednio:
•    nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. - pobierz plik
•  nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. - pobierz plik
oraz
•    nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Zaświadczenie o pomocy de minimis


Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń/ Instrukcja wypełniania oświadczenia wersja z 10.02.2011

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 8.1.2 POKL
(dotyczy konkursów z 2010r.) - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty - czytaj więcej
Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń / Instrukcja wypełniania oświadczenia wersja archiwalna
Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków (dotyczy wyłącznie Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych)
Oświadczenie beneficjenta o wartości planowanych wydatków podziale na dofinansowanie oraz wkład własny
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r.)

Priorytet IX

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/9.6.2/A/12
- pobierz plik
  Payday Loans In Illinois. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad