POKL - Wzory dokumentów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Realizacja projektów konkursowych ● Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Drukuj
Email
Ogólne

W związku z podpisanym Aneksem nr 3 z dnia 30.01.2012 r. do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/DS-WUP/DO/2008/1 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a instytucją wdrażającą (Instytucja Pośredniczącą II Stopnia) -  Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, udostępniamy w wersji elektronicznej załączniki  nr 2,6,7,8 do umowy o dofinansowanie dotyczące  zmian w zakresie  ochrony danych osobowych. :

Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

Załącznik nr 6 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika,

Załącznik nr 7 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

Załącznik nr 8 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

______________________________________________________________________________


Oświadczenie personelu projektu, dotyczące zaangażowania poszczególnych pracowników w projekty, realizowane w ramach NSRO (skorygowano poprzezdodanie kolumny - BENEFICJENT: PRACODAWCA)

Oświadczenie Projektodawcy, dotyczące sprzętu zakupionego w ramach wszystkich, realizowanych przez niego projektów w ramach NSRO.

Wraz z przykładowymi wypełnionymi oświadczeniami.

Przykład wypełnionego oświadczenia Projektodawcy, dotyczącego personelu projektu,
Przykład wypełnionego oświadczenia personelu projektu,
Przykład wypełnionego oświadczenia Projektodawcy, dotyczącego sprzętu.Priorytet VI

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu II/6.2/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/6.2/B/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/6.1.1/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.) - pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.)pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009r.)
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.3 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.)pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)

Wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.1.1 POKL (dotyczy konkursów z 2010r.)pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty -  czytaj więcej

Wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL (dotyczy konkursów z 2010r.) - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty -  czytaj więcej

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL (dotyczy konkursów z 2011r.) - pobierz plik
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2010r.)
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009r.)


Inne dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków (dotyczy wyłącznie Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych)
Oświadczenie beneficjenta o wartości planowanych wydatków podziale na dofinansowanie oraz wkład własny
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r.)

Priorytet VII

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.4/A/13 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu II/7.2.1/B/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.4/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.2.2/A/12  - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu II/7.2.2/C/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/7.2.1/A/12 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/VII/INN/11 - pobierz plik   

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu IV/7.2.1/PN/11 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL/2011. Załączniki I-XIII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL/2011 Załączniki I-VIII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL: Konkurs I/7.3/A/11. Załączniki I-VIII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 PO KL: konkurs I/7.2.2/A/10. Załączniki I-XII - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL: konkurs I/VII/INN/10. Załączniki I-XII
- pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 PO KL : konkurs I/7.2.1/A/10 - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty - czytaj więcej

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 PO KL : konkurs II/7.2.1/B/10 - pobierz plik

Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL (dotyczy konkursów z 2010) - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty - czytaj więcej
Archiwalne załączniki (dotyczy konkursów z 2009)

Inne dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków (dotyczy wyłącznie Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych)
Oświadczenie beneficjenta o wartości planowanych wydatków podziale na dofinansowanie oraz wkład własny
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r.)

Priorytet VIII

W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów
- z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) - pobierz plik
oraz
- z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zm.) - pobierz plik
Wprowadzają one odpowiednio:
•    nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. - pobierz plik
•  nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. - pobierz plik
oraz
•    nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Zaświadczenie o pomocy de minimis


Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń/ Instrukcja wypełniania oświadczenia wersja z 10.02.2011

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 8.1.2 POKL
(dotyczy konkursów z 2010r.) - pobierz plik. Zestawienie obejmuje następujące dokumenty - czytaj więcej
Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń / Instrukcja wypełniania oświadczenia wersja archiwalna
Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków (dotyczy wyłącznie Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych)
Oświadczenie beneficjenta o wartości planowanych wydatków podziale na dofinansowanie oraz wkład własny
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie projektów (obowiązuje wyłącznie dla wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r.)

Priorytet IX

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/9.6.2/A/13 - pobierz plik

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/9.6.2/A/12
- pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad