POKL - Sprawozdania, raporty, analizy

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Sprawozdania, raporty, analizy, stan realizacji PO KL

Sprawozdania, raporty, analizy

Drukuj
Email
Stan realizacji PO KL

Postęp realizacji PO KL w województwie dolnośląskim


Sprawozdania

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 r.z realizacji Działania w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 6.1, 6.2, 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 r.z realizacji Działania w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 r z realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII PO KL - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 z realizacji Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX PO KL - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla
Działania 6.1, 6.2, 6.3  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla
Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla
Działania 9.6  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie roczne z realizacji Działań za 2014 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla
Działania 6.1, 6.2, 6.3  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne z realizacji Działań za 2014 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla
Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne z realizacji Działania za 2014 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla
Działania 9.6  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla
Działania 6.1, 6.2, 6.3  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla
Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla
Działania 9.6  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania  6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania  6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania 6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2 i 7.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu IX PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania  6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2011 rok w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania 6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2011 rok w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2 i 7.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2011 rok w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plikAnalizy, raporty ewaluacyjne

 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zlecenie DWUP, pt.: „Wpływ działań PO KL w województwie dolnośląskim na podniesienie kompetencji regionalnych zasobów ludzkich, w kontekście upowszechniania i wdrażania idei kształcenia ustawicznego”. Rekomendacje są dedykowane działaniom w kierunku programowania nowej perspektywy 2014-2020 i adresowane są w znacznej mierze do IZ RPO WD

Sprawozdanie końcowe z monitoringu dotyczącego oceny wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorstwom dzięki zastosowaniu modelu „operatorów wsparcia” w projektach PO KL, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu pilotażowego nr II/8.1.1/B/12, na potrzeby planowania działań w obszarze adaptacyjności w perspektywie finansowej EFS 2014-2020

 
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Ocena skuteczności, jakości i trwałości interwencji EFS na Dolnym Śląsku w zakresie efektywności zatrudnieniowej projektów Priorytetu VI, VII i VIII (Działanie 8.1) PO KL, w kontekście poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej i wzrostu konkurencyjności regionu"


 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. „Badanie i ocena działań aktywizacyjnych, adresowanych do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i/lub społecznym w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie dolnośląskim, w kontekście wpływu udzielonego wsparcia na funkcjonowanie uczestników projektów w życiu zawodowym”


Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Ocena trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL"


Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt. „Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników, w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy”

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego, pt.: „Ocena szkoleń realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach projektów dla Poddziałania 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2 PO KL w kontekście wpływu na sytuację zawodową ich uczestników”.

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena zależności pomiędzy doborem form wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, na przykładzie projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałań 6.1.1 i 8.1.1 PO KL, na Dolnym Śląsku”

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim”.


Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pn. "Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013"
 Payday Loans Illinois should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad